Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Naturalesa, objectius i funcions de l'Agència Tributària de les Illes Balears

L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en la seva redacció per Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, preveu, en l’article 133, la creació, mitjançant Llei del Parlament, l’Agència Tributària de les Illes Balears. D’acord amb aquesta previsió estatutària, s’ha aprovat la Llei 3/2008, de 13 d’abril de creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).

L’ATIB constitueix l’Administració tributària de les Illes Balears i es configura com un ens públic de caràcter estatutari amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’actuar per organitzar i exercir les seves funcions. A aquests efectes, l’ATIB té un règim jurídic propi, autonomia funcional, financera i de gestió, sense perjudici de les facultats que corresponen a la conselleria competent en matèria d’hisenda respecte a la fixació de les directrius d’actuació, mitjançant l’elaboració d’un programa anual, i l’exercici de la tutela i el control d’eficàcia i eficiència sobre la seva activitat.

Els principis bàsics d’organització i activitat de l’ATIB són els següents:

 • Legalitat, objectivitat, eficàcia, igualtat i generalitat en l’aplicació dels tributs, amb ple respecte als drets i les garanties dels ciutadans.
 • Desconcentració d’actuacions.
 • Lluita contra les diferents formes de frau fiscal.
 • Eficiència i responsabilitat
 • Servei als ciutadans.
 • Coordinació i cooperació amb la resta d’administracions tributàries.
 • Col·laboració social i institucional amb entitats professionals i adaptació de manera continuada als canvis de l’entorn econòmic i social, amb especial atenció a les noves necessitats dels ciutadans.
 • Transparència.
 • Especialització i qualificació del personal al servei de l’Agència.

OBJECTIUS DE L’ATIB.

1. Reduir la pressió fiscal indirecta i atenció als contribuents.
 • Creació d’una oficina d’atenció i informació al contribuent.
 • Reducció dels tràmits administratius amb l’aprovació de models de declaració molt més senzills.
 • Millora contínua dels serveis telemàtics, d’atenció i informació tributària (servei telefònic centralitzat: 971 717 000) i de les noves tecnologies.
 • Elaboració de programes d’ajuda dels tributs la gestió del qual correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Elaboració de la Carta de drets dels contribuents.
 • Reorganització dels serveis augmentant la presència a la part forana.
2. Potenciar la lluita contra el frau fiscal.
 • Desenvolupament d'instrument per a la lluita del frau fiscal
 • Subscripció de convenis de col·laboració amb l’Agència Tributària Estatal i altres administracions per reprimir el frau fiscal.
 • Millora del procediment de selecció de contribuents a comprovar.
 • Millora del procediment de selecció d’operacions immobiliàries a comprovar.
 • Coordinació d’actuacions amb l’Agència Tributària Estatal en matèria de control de domicilis declarat.

A aquests efectes, podeu consultar el Pla de control tributari 2013.

3. Potenciar la col·laboració amb l’Agència Tributària Estatal i els col·lectius empresarials i professionals.
 • Creació de la Comissió Assessora de l’Agència Tributària.
 • Col·laboració social i institucional amb els Col•legis Professionals i les Associacions Empresarials.
4. Especialització i qualificació del personal de l’Agència:
 • Creació de cossos especials:
  • Cos de control, inspecció i administració tributària.
  • Cos tècnic d’inspecció i gestió tributària.
  • Cos administratiu tributari.
  • Cos auxiliar tributari.
 • Formació contínua del personal adscrit a l’ATIB mitjançant l’elaboració d’un pla anual específic de formació.

FUNCIONS DE L’ATIB.

 • Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els tributs propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar, per delegació de l’Estat, els tributs estatals cedits totalment a la Comunitat Autònoma.
 • Assumir, per delegació o comanda, la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de la resta de tributs de l’Estat recaptats en les Illes Balears.
 • Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els recàrrecs que es puguin establir sobre els tributs estatals.
 • Exercir la potestat sancionadora respecte als tributs i recàrrecs l’aplicació de la qual correspongui a l’Agència o a qualsevol altre òrgan o entitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Gestionar la recaptació executiva dels recursos integrants de l’Administració de la Comunitat Autònoma i de les seves entitats autònomes
 • Exercir les funcions de recaptació i, si es tèrcia, de gestió, inspecció i liquidació dels recursos titularitat d’altres administracions públiques que, mitjançant llei, conveni, delegació de competències o comanda de gestió, siguin atribuïdes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Revisar en via administrativa els actes i actuacions d’aplicació dels tributs, d’exercici de la potestat sancionadora en matèria tributària i de recaptació en període executiu dels altres ingressos de dret públic de la Comunitat Autònoma, quan es tracti d’actes i actuacions dictats o realitzades pels òrgans i unitats de l’Agència, excepte les reclamacions economicoadministratives, la revisió d’actes nuls de ple dret i la declaració de lesivitat d’actes anul·lables.
 • La col·laboració i la coordinació amb les altres administracions tributàries.
 • Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per llei, conveni, delegació de competències o comanda de gestió.

INFORMES DE FUNCIONAMENT DE L’ATIB.


Anualment, l’ATIB ha de remetre al Parlament de les Illes Balears un informe del funcionament de l’Agència així com de les actuacions desenvolupades i dels resultats obtinguts.