Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Inici del període voluntari de pagament de determinats tributs de l’ajuntament de Palma (IVTM i TRSU) corresponents a l’any 2017

El dia 2 de març s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i de la taxa pels serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans (TRSU) de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’exercici de 2017. El termini de pagament finalitza el 2 de maig de 2017. Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciarà el...
Més informació Inici del període vo... Més informació Inici ...

Termini per renunciar a l’aplicació del règim d’estimació objectiva de l’impost sobre estades turístiques

Per la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017 s’actualitzen els imports dels mòduls aplicables en la determinació de la base imposable en règim d’estimació objectiva de l’impost sobre estades turístiques (disposició final tretzena).Per aquest motiu, excepcionalment, en l’exerci...
Més informació Termini per renuncia... Més informació Termini ...

Anunci de publicació edictal de notificació col·lectiva de les liquidacions de la taxa fiscal sobre el joc de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar de l’exercici 2017

El 20 de febrer de 2017 s’han publicat, en els taulers d’anuncis dels Serveis Centrals (Servei de Cànon i Joc) i de les Delegacions Insulars de l’Agència Tributària de les Illes Balears, el cens anual regulat als articles 97 del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de ...
Més informació Anunci de publicació... Més informació Anunci ...

Anunci de publicació de les dades cens anual de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar (exercici 2017)

El 25  de gener de 2017 s’han publicat, en els taulers d’anuncis dels Serveis Centrals (Servei de Cànon i Joc) i de les Delegacions Insulars de l’Agència Tributària de les Illes Balears, les dades contingudes en el cens anual regulat  en els articles 97 del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals...
Més informació Anunci de publicació... Més informació Anunci ...

|< <<       >> >|