Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Òrgans de l'Agència Tributària de les Illes Balears

L’Agència Tributaria de les Illes Balears (ATIB) s’estructura en els òrgans següents:

 • Òrgans de govern: Presidència i Consell General.
 • Òrgan executiu: Direcció.
Òrgans de govern:
 • Presidència: Correspon al conseller/a competent en matèria d’hisenda (actualment, Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques). Funcions:
  • Exercir la representació institucional de l’Agència.
  • Signar els convenis en matèries que siguin competència de l’Agència.
  • Anomenar i cessar al personal directiu.
  • Convocar i resoldre els procediments de selecció del personal, i exercir, en general, les funcions previstes en la normativa de funció pública respecte a la dependència orgànica del personal de l’Agència.
  • Enviar al Parlament l’informe a anual del funcionament de l’Agència.
 • Consell General: Està format pel/la president/a, el/la director/a de l’Agència, les persones titulars de les adreces competents en matèria de pressupost, tresoreria i funció pública, l’interventor/a general, el/la director/a de l’advocacia de la Comunitat Autònoma i un vocal que exercirà la funció de secretari/a. Li corresponen, entre d’altres, les funcions següents:
  • Exercir la direcció superior, la supervisió i el control de l’Agència.
  • Deliberar sobre les línies generals de planificació i actuació en matèria de recursos humans.
  • Aprovar el programa anual d’actuació, l’avantprojecte de pressupost anual, la relació de llocs de feina, l’oferta d’ocupació pública, els comptes anuals i la Carta de drets dels contribuents.
Òrgan executiu:
 • Direcció: Té rang de director/a general i el titular és anomenat i separat lliurement pel Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller/a competent en matèria d’hisenda, atenent a criteris de competència professional i experiència per a l’exercici del càrrec. Són funcions d’aquest òrgan, entre d’altres:
 • Exercir la direcció i representació ordinària de l’Agència.
 • Executar el programa anual d’actuació de l’Agència.
 • Actuar com a òrgan de contractació de l’Agència.
 • Exercir el comandament del personal de l’Agència.
 • Elaborar l’avantprojecte del pressupost.

A més d’aquestes competències, correspon a aquest òrgan l’exercici de les funcions previstes en l’article 3 de l’Ordre del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació d’11 de novembre de 2011 per la qual es regula l’estructura organitzativa i funcional de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

La Comissió Assessora de l’Agència Tributària.

És l’òrgan consultiu amb la finalitat d’establir un sistema permanent de col·laboració entre l’Agència i les institucions, entitats o organitzacions representatives de sectors o interessos socials, empresarials o professionals. Està presidida pel/ per la President/a de l’Agència i el seu nombre de membres no pot excedir vint. Entre els membres de la Comissió Assessora ha d’haverhi representants dels consells insulars i dels ajuntaments de les Illes Balears, així com representants elegits entre els col·legis professionals, les institucions acadèmiques i les organitzacions econòmiques i socials, i, si escau, altres persones de reconegut prestigi.

Li correspon fer recomanacions, entre d'altres, dels temes següents:

 • La promoció i millora de l’atenció i informació als ciutadans en matèria tributària.
 • L’adopció de procediments que simplifiquin el compliment de les obligacions tributàries.
 • La utilització de les eines informàtiques i telemàtiques més convenients pel compliment de les obligacions tributàries.