Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Gestió telemàtica de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

L'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, qualssevol que siguin la seva classe i categoria.

Amb la finalitat de facilitar el pagament de l’IVTM dels Ajuntaments que han delegat la gestió recaptatòria d'aquest impost a l’Agència Tributària de les Illes Balears, aquest Portal ofereix la possibilitat al propietari del vehicle o al seu representant d'efectuar de forma telemàtica l'autoliquidació de la quota corresponent de l'impost per a poder matricular-lo o rehabilitar-lo (i donar-lo d'alta en les bases de dades municipals), per a donar-lo de baixa, així com de liquidar la quota anual de l'impost per si voleu, per exemple, transmetre el vehicle.

Abans d'iniciar el procés de declaració liquidació es recomana tenir preparats els següents documents: el NIF/CIF del propietari i la fitxa tècnica del vehicle.

Una vegada realitzat el pagament correctament, el model d'autoliquidació (model 071 –alta o rehabilitació de vehicle–, model 072 –baixa de vehicle–, model 073 –transferència de vehicle–), incorporarà el justificant acreditatiu de recepció i pagament i us podreu dirigir a la Prefectura Provincial de Trànsit en Illes Balears (c/ Manuel Azaña, núm. 50, 07006 Palma; tel.: 971465262) per tal de completar els tràmits administratius que en cada cas corresponguin.

Nota important: En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les vostres dades personals s’han incorporat al fitxer “Gestió i control de Tributs”, amb la finalitat d’aplicar, gestionar i controlar els tributs el responsable dels quals és l’ATIB. Respecte d’aquestes, el titular podrà exercir els drets d’oposició, accés, rectificació o cancel•lació mitjançant un escrit dirigit al domicili del responsable, al carrer de Can Troncoso, 1 07001 Palma. Aquí trobareu a la vostra disposició models impresos per exercir aquests drets.

Gestions telemàtiques
Alta per matriculació o rehabilitació de vehicle (071)

L'autoliquidació del IVTM s’ha de realitzar quan s’adquireix un vehicle nou.

El període impositiu coincideix amb l'any natural. No obstant això, en el cas de primera adquisició del vehicle, el període impositiu comença el dia en el qual té lloc l'adquisició i es paga d'acord amb els trimestres que queden fins a finalitzar l'any, inclòs el trimestre en què es produeix la compra. Posteriorment, l'impost es merita el dia 1 de gener de cada any i la persona obligada al pagament és la persona al nom de la qual consti el vehicle en el permís de circulació en aquesta data. Així mateix, si el vehicle es va donar de baixa –definitiva o temporal– i ara el voleu rehabilitar o tornar a donar d'alta, cal fer l'autoliquidació com si fos una alta de vehicle nou i pagar els trimestres corresponents.

Una vegada realitzat el pagament de l’'autoliquidació (model 071), heu de completar els tràmits corresponents a la Prefectura Provincial de Trànsit. A aquest efecte podeu consultar:

Baixa de vehicle (072)

L'autoliquidació del IVTM s’ha de realitzar quan voleu efectuar la baixa definitiva o la baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle (en aquest darrer cas, des del moment que es produeixi la baixa temporal en el Registre de Vehicles). En aquests casos, l'import anual de la quota es prorrateja per trimestres naturals incloent el trimestre que es produeix la baixa.

Una vegada realitzat el pagament de l’autoliquidació (model 072), heu de completar els tràmits corresponents a la Prefectura Provincial de Trànsit. A aquest efecte podeu consultar:

Transferència de vehicle (073)

Mitjançant aquesta aplicació podeu liquidar de forma telemàtica la quota anual de l'IVTM per a procedir a la transmissió o transferència del vehicle.

Una vegada realitzat el pagament correctament de la liquidació (model 073), heu de completar els tràmits corresponents a la Prefectura Provincial de Trànsit. A aquest efecte podeu consultar: