Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
NOT
Novetats i comunicats

Actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries dels tributs propis per a l’any 2017

D’acord amb la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017, es mantenen les quanties de les taxes i de les prestacions patrimonials públiques no tributàries de la Comunitat Autònoma vigents a 31 de desembre de 2016 (article 36), sense perjudici de la modificació i reordenació d’alg...

Declaracions liquidacions anuals de l’impost sobre estades turístiques (models 710 i 790)

El dia 1 de gener s’inicia el període de presentació (que s’ha de fer per via telemàtica) de de la declaració liquidació anual de l’impost sobre estades turístiques sota el règim d’estimació objectiva (model 710) i de la declaració resumen anual per estimació directa de l’impost sobre estades turístiques (model 790).Per a més informació de l’impost i de...

Modificacions en matèria tributària introduïdes per la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017

La Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017, que entra en vigor l’1 gener 2017, estableix diverses modificacions en la normativa tributària aplicable en l’àmbit de les Illes Balears. Entre aquestes mesures tributàries cal destacar les següents:1.- Impost sobre la renda de les ...

Nova estructura organitzativa i funcional de l’ATIB

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 163, de 29 de desembre de 2016, s’ha publicat l’Ordre de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 22 de desembre de 2016 per la qual es regula l’estructura organitzativa i funcional de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).Aquesta Ordre, que substitueix a l’Ordre del vicepre...

Avisos de notificació i notificacions electròniques

S’ha habilitat en aquest Portal de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) dos serveis que us permetran estar informats de les notificacions que pugui generar l’ATIB i, fins i tot, poder rebre la notificació electrònica.Per una banda, si us adheriu al servei de missatges i avisos per sms i/o mail podeu rebre una avís per sms i/o mail les notificacio...

Declaració liquidació trimestral per estimació directa de l’impost sobre estades turístiques (model 700)

El dia 1 d’octubre s’inicia el període de presentació de la declaració liquidació o autoliquidació trimestral de l’impost sobre estades turístiques (corresponent al tercer trimestre de 2016) en el cas que sigui d’aplicació el règim d’estimació directa (model 700).D’acord amb la normativa reguladora de l’impost (articles 10 a 14 del Decret 35/2016, de 23 de...