Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Guia per a no experts

  Per a més informació sobre els tributs que conformen el sistema tributari de les Illes Balears i la seva configuració consulti en aquest Portal la pàgina: Sistema tributari balear.


  PRESENTACIÓ D'AUTOLIQUIDACIONS ITPAJD i ISD

  Les tramitacions d'autoliquidacions de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i de l'Impost de Successions i Donacions, és a dir el pagament d'impostos i registre, els podeu realitzar vostè mateix o mitjançant un professional. 

  En cas que ho realitzi vostè mateix pot:

  -    Accedir a la presentació telemàtica prèvia identificació amb el sistema Cl@ve des de la Seu Electrònica de l' ATIB https://sede.atib.es/cva/acceso/clave

  -      Presencialment, sol·licitant cita prèvia (per Internet pitjau aquí, o al telèfon 971 678 404)


  COMPRA D'UN PIS DE SEGONA MÀ

  Allò més habitual en una compravenda d'aquestes característiques és que es realitzi a través d'escriptura pública atorgada per notari. A la notaria li donaran una primera còpia de l'escriptura i dues còpies simples.
  Les tramitacions posteriors, és a dir pagament d'imposts i registre, els pot realitzar vostè mateix o mitjançant un professional.

  En cas que ho realitzi vostè mateix pot:

  -    Accedir a la presentació telemàtica prèvia identificació amb el sistema Cl@ve des de la Seu Electrònica de l' ATIB https://sede.atib.es/cva/acceso/clave

  -      Presencialment, sol·licitant cita prèvia (per Internet pitjau aquí, o al telèfon 971 678 404)


  1. Acudir a les oficines de l'ATIB (oficines ATIB), amb els següents documents:

  • L'escriptura (primera còpia original) i una còpia simple de la mateixa.
  • Model 600.
  2. El model 600 (impost sobre transmissions patrimonials: transmissions oneroses, concepte TU1) s'autoliquida en aquest Portal (consultau Models).

  3. Per calcular el valor de l'immoble pot acudir als programes de valoració habilitats a l'efecte (Programes de valoració).

  4. La transmissió d'inmobles té un  tipus de gravamen general mitjà en funció de tarifa progressiva. El programa d'emplenament del model 600 us calcula automàticament el tipus a pagar. Podeu consultar els requisits per aplicar-se tipus de gravamen reduïts o especials al punt 4.2 del següent enllaç Requisits

  5. El termini de pagament de l'impost serà d'un mes a comptar del dia en què es realitza l'acte o contracte.

  6. Lloc de presentació: als Serveis Centrals, a les Delegacions insulars o a les oficines de la recaptació de zona Mallorca de l'ATIB (oficines ATIB). Heu d'acompanyar l'escriptura (primera còpia) i una còpia simple de la mateixa a més del model 600 autoliquidat.

  7. Formes i llocs de pagament: per via telemàtica o de forma presencial en les entitats col·laboradores autoritzades (CaixaBank; Banca March; Bankia; BBVA; Banco Santander; Banco Popular; Targobank; Banco Sabadell; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank). 

  8. Després de rebre la documentació, s'imprimiran els segells corresponents en l'escriptura i l'exemplar del model 600 que vagi destinat al Registre de la Propietat.

  EXEMPLE

  El Sr. Antonio Lopez Gonzalez, compra un pis de 120 metres quadrats en C/ Carrer Marqués Luis, nº 0 al senyor José Hernández. La compra es realitza davant el notari XXXXXX, de Palma de Mallorca amb data 2 de gener de 2013 y número de protocol 12. El preu de la compra es de 500.000 € i el Sr. Lopez acudeix com a presentador dels documents per pagar i presentar el model 600 corresponent. Els passos que s'han de seguir per emplenar l'imprès 600 son els següents:

  1.- Emplenar la resta de caselles amb les dades requerides fins arribar a la part de la liquidació que segons l'exemple es complimentaria de la manera següent:

  Aplicarem un tipus de gravamen mitjà resultant de l'aplicació de l'escala següent segons el valor real total de l'immoble, en aquest supòsit 500.000,-

  Valor total de l'immoble des de (euros) Quota integra (euros) Resta Valor fins (euros) Tipus Aplicable (%)
  0
   0
  400.000
  8
  400.000,01
  32.000
  200.000
  9
  600.000,01
  50.000
  400.000
  10
  1.000.000,01
  90.000
  2000.000
  12
  2.000.000,01
  210.000
  En endavant
  13

  -Veiem que fins 400.000,01 li correspon una quota integra de 32.000,00 €.
  - A la resta, és a dir als 100.000 €, veiem que li correspon un tipus del 9%, el que ens dóna la quantitat de 9.000 €
  - Sumem aquestes dues quantitats: 32.000,00 + 9.000 = 41.000 - Per obtenir el  tipus mitjà  dividim aquesta quantitat (41.000) pel valor total   d'immoble  (500.000,00), de la qual resulta un quocient de 0,082.
  - El quocient el multipliquem per 100, que ens donaria: 8,2
  - Aquest tipus mitjà del 8,2% l'aplicaríem a la base imponible, es a dir el que es transmet, que en aquest cas és el 100% del valor total de l'immoble, o sigui a 500.000,00 €
  - En conseqüència la quota que hauria d'ingressar el Sr. Lopez seria de 41.000 €.

  NOTA: El programa d'emplenament del model 600 us calcula automàticament el tipus a pagar

  Si el bé immoble transmès és qualificable urbanísticament com a plaça de garatge - excepte en el cas de garatges annexos a habitatges fins a un màxim de dos en que s'aplicarà la regla general anterior-, el tipus mitjà aplicable serà el que resulti d' aplicar la tarifa següent en funció del valor real del garatge objecte de transmissió o de constitució o cessió del dret real: 

  Valor total immoble des de (euros) Quota integra (euros) Resta Valor fins a  (euros)
  Tipus aplicable (%)
  0,00
  0,00
  30.000,00
  8
  30.000,01
  2.400,00
  En endavant
  9


  El model 600, (impost sobre transmissions patrimonials: transmissions oneroses, concepte TGA) s'autoliquida en aquest Portal en la pàgina de Models 

  La manera de càlcul del tipus mitjà seria el mateix que hem vist en l'exemple anterior.

  NOTA: El programa d'emplenament del model 600 li calcula automàticament el tipus a pagar  COMPRA D'UN PIS NOU

  Allò més habitual en una compravenda d'aquestes característiques és que es realitzi a través d'escriptura pública atorgada per notari. A la notaria li donaran una primera còpia de l'escriptura i dues còpies simples.

  Les tramitacions posteriors, és a dir pagament d'imposts i registre, pot realitzar vostè mateix o mitjançant un professional.

  En cas que ho realitzi vostè mateix pot:

  -    Accedir a la presentació telemàtica prèvia identificació amb el sistema Cl@ve des de la Seu Electrònica de l' ATIB https://sede.atib.es/cva/acceso/clave

  -      Presencialment, sol·licitant cita prèvia (per Internet pitjau aquí, o al telèfon 971 678 404)


  1. Acudir als Serveis Centrals, a les Delegacions insulars o a les oficines de la recaptació de zona Mallorca de l'ATIB (oficines ATIB), amb els següents documents, amb els següents documents:
  • L'escriptura (primera còpia) i una còpia simple de la mateixa.
  • Model 600.
  2. El model 600 (impost sobre transmissions patrimonials: transmissions oneroses, concepte DN4) s'autoliquida en aquest Portal (consultau Models).

  3. Per calcular el valor de l'immoble pot acudir als programes de valoració habilitats a l'efecte (Programes de valoració).

  4. El tipus de gravamen general serà de l'1,5% (model 600, concepte DN4)
  El tipus de gravamen específic del 1,2% per a Adquisicions immobiliàries subjectes i no exemptes d'IVA en les quals l'immoble adquirit hagi de constituir l'habitatge habitual de l'adquirent (i no disposi de cap altre dret de propietat o d'ús o gaudi respecte de cap altre habitatge) i el valor de l'immoble sigui igual o inferior a 200.000 euros (en el cas de meritació anterior a 01/01/2023) o igual o inferior a 270.151,20 euros (en el cas de meritació a partir de 01/01/2023) (model 600, concepte AJ5).

  5. El termini de pagament de l'impost serà d'un mes a comptar del dia en què es realitza l'acte o contracte.

  6. Lloc de presentació: als Serveis Centrals, a les Delegacions insulars o a les oficines de la recaptació de zona Mallorca de l'ATIB (oficines ATIB). Haurà d'acompanyar l'escriptura (primera còpia) i una còpia simple de la mateixa a més del model 600 autoliquidat.

  7. Formes i llocs de pagament: per via telemàtica o de forma presencial en les entitats col·laboradores autoritzades (CaixaBank; Banca March; Bankia; BBVA; Banco Santander; Banco Popular; Targobank; Banco Sabadell; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank). 

  8. Després de rebre la documentació, s'imprimiran els segells corresponents en l'escriptura y l'exemplar del model 600 que vagi destinat al Registre de la Propietat.

  EXEMPLE

  El Sr. Bartolomé Benito compra un pis nou que s'acaba de construir a la constructora La Ideal S.A. per un import de 90.000 euros mes el corresponent IVA, situat al carrer Avingut, 0 davant un notari de la ciutat de Palma de Mallorca. L'escriptura és de 2013 i el nombre de protocol 12 el senyor Bartolomé Benito acudeix com a presentador per pagar i presentar el model 600 corresponent.

  Els passos que s'han de seguir per emplenar l'imprès són els següents
  1. Assenyalar a la casella número 4 el concepte segons relació adjunta que s'acompanya al model 600 (en el nostre exemple DN4).
  2. Data de meritació o data de l'escriptura (en marge superior dreta, a l'esquerra de la casella 83)
  3. Nombre de subjectes passius i de transmitents, caselles 83 i 84.
  4. Emplenar les dades relatives a "DESCRIPCIÓ DEL BÉ, OPERACIÓ, ACTE O CONTRACTE".
  5. Valor declarat, segons l'exemple serà de 90.000 euros a col·locar a la casella 63.
  6. Emplenar la casella 70, amb el valor declarat, en el nostre cas, 90.000 euros.
  7. Especificar el tipus de gravamen que correspon al concepte declarat, en el nostre cas al concepte DN4 correspon un tipus de gravamen l'1,5%.
  8. Un senzill càlcul de multiplicar per 1,5% la base imposable ens indicarà qual és la quota (casella 75 i 78).
  9. No s'oblidi incloure la data de presentació a la casella 90 i les signatures del subjecte passiu i del presentador.  CONSTITUCIÓ D'HIPOTECA SOBRE UN PIS NOU O USAT

  La constitució d'hipoteca es formalitza mitjançant escriptura pública. A la notaria li donaran una primera còpia de l'escriptura i dues còpies simples. Les tramitacions posteriors, és a dir pagament d'impostos i registre, pot realitzar vostè mateix o mitjançant un professional.

  En cas que ho realitzi vostè mateix pot:

  -    Accedir a la presentació telemàtica prèvia identificació amb el sistema Cl@ve des de la Seu Electrònica de l' ATIB https://sede.atib.es/cva/acceso/clave

  -      Presencialment, sol·licitant cita prèvia (per Internet pitjau aquí, o al telèfon 971 678 404)  1. Acudir a les oficines de la ATIB (oficines ATIB), amb els següents documents:
  • L'escriptura (primera còpia) i una còpia simple de la mateixa.
  • Model 600.
  2. El model 600 (impost sobre transmissions patrimonials: transmissions oneroses, concepte DN5) s'autoliquida en aquest Portal (consultau  Models).

  3. El valor a declarar serà l'import total que es garanteix, és a dir normalment la suma de la quantitat prestada, 3 o 5 anys d'interessos ordinaris, interessos de demora, costes i despeses.

  4. El tipus de gravamen es de l'1,5%.

  5. El termini de pagament de l'impost serà d'un mes a comptar del dia en què es realitza l'acte o contracte.

  6. Lloc de presentació: a les oficines de l'ATIB (oficines ATIB). Haurà d'acompanyar l'escriptura (primera còpia) i una còpia simple de la mateixa a més del model 600 autoliquidat.

  7. Formes i llocs de pagament: per via telemàtica o de forma presencial en les entitats col·laboradores autoritzades (CaixaBank; Banca March; Bankia; BBVA; Banco Santander; Banco Popular; Targobank; Banco Sabadell; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank). 

  8. Després de rebre la documentació, s'imprimiran els segells corresponents en l'escriptura i l'exemplar del model 600 que vagi destinat al Registre de la Propietat.  CANCEL·LACIÓ D'HIPOTECA

  La cancelació d'hipoteca es formalitza mitjançant escriptura pública. A la notaria us donaran una primera còpia de l'escriptura i dues còpies simples. Amb efectes d'1 de gener de 2001 les primeres còpies d'escriptures notarials que documentin la cancel•lació d' hipoteques queden exemptes i des del dia 1 d'abril de 2012 no és obligatori que es presentin a l'ATIB les escriptures públiques mitjançant les quals es formalitzi, exclusivament la cancel·lació d'hipoteques sobre béns immobles, quan aquesta cancel·lació obeeixi al pagament de l'obligació garantida i estiguin exemptes de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats , de tal manera que podrà presentar directament l'escriptura davant el registre de la propietat  COMPRA D'UN VEHICLE USAT ENTRE PARTICULARS

  En el cas que les realitzi vostè mateix ha de tenir en compte el següent:

  1.- Prèvia identificació amb el sistema Cl@ve, emplenar el model 620 (impost sobre transmissions patrimonials: compravenda de determinats mitjans de transport usats entre particulars) que s'autoliquida en aquest Portal a la pàgina de Models.

  2. Haurà d'indicar el preu de venda del vehicle, o el valor segons taules del mateix, si fos superior al preu de venda. Per calcular el valor del vehicle, pot acudir als programes de valoració habilitats a l'efecte i disponibles en aquest Portal: Programes de valoració.

  3. El tipus de gravamen general és del 4%. 

  Tipus de gravamen específics en les transmissions oneroses de determinats vehicles de motor:

  El 0% a les transmissions de ciclomotors. Així mateix, els subjectes passius de l'impost no quedaran obligats a presentar l'autoliquidació corresponent (model 620 Vehicles).

  El 8% a les transmissions de vehicles de turisme i de vehicles tot terreny que superin els 15 cavalls de potència fiscal.

  El 0% a les transmissions de vehicles classificats amb el distintiu ambiental de la Direcció General de Trànsit de zero emissions.

  - El 2 % a las transmisiones de vehículos clasificados con el distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico de vehículos ECO.

  4. Formes i llocs de pagament: per via telemàtica o de forma presencial en les entitats col·laboradores autoritzades (CaixaBank; Banca March; Bankia; BBVA; Banco Santander; Banco Popular; Targobank; Banco Sabadell; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank). 

  5. Un cop pagat l'impost no cal acudir a les oficines de l'ATIB, sinó que pot anar directament amb tota la documentació i la còpia del model 620 a la Direcció Provincial de Tràfic per efectuar el canvi de nom.

  EXEMPLE

  El senyor Gregorio Jiménez compra a Narcís Ponce un cotxe marca BMW 315 de 1573 c.c. de segona mà la data de posada del qual en circulació és del 31 de desembre de l'any 2000. La base mínima a declarar segons ens informen en el Departament Tributari és de 6.030 €.

  El senyor Gregorio Jiménez autoliquida el model 620 corresponent i un cop pagat l'impost pot anar directament a la Direcció Provincial de Tràfic a efectuar el canvi de nom, sense necessitat acudir prèviament a les oficines de la Conselleria.

  Veure model 620 emplenat amb les dades de l'exemple  CONSTITUCIÓ D'UNA SOCIETAT

  Aquestes operacions es realitzen a través d'escriptura pública atorgada per notari. En la notaria li lliuraran una primera còpia de l'escriptura i dues còpies simples.

  Les tramitacions posteriors, és a dir pagament d'impostos i registre, podeu realitzar-les vos mateix o mitjançant un professional.

  En el cas que les realitzi vostè mateix ha de tenir en compte que estan obligats a fer la presentació telemàticament. Han d'accedir a la presentació telemàtica prèvia identificació amb el sistema Cl@ve des de la Seu Electrònica de la ATIB https://sede.atib.es/cva/acceso/clave

  1. Acudir a les oficines de l'ATIB  (oficines ATIB), amb els següents documents:
  • L'escriptura (primera còpia) i una còpia simple de la mateixa.
  • El model 600 emplenat (impost sobre transmissions patrimonials: operacions societàries) que s'autoliquida en aquest Portal a la pàgina de Models.
   S'ha d'indicar al model que la constitució de societat està exempta en virtut l'art. 45.I.B) 11 del RDLEG. 1/1993 Text Refós de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
  Recordau que el CIF que heu hagut de sol·licitar prèviament a l'Agència Estatal d'Administració Tributària és provisional fins que hagueu realitzat la corresponent liquidació.

  2. El tipus de gravamen és de l'1% de la base imposable. Per a la determinació de la base imposable cal distingir entre dos grups de societats:
  • Societats que limiten la responsabilitat dels socis (anònimes, de responsabilitat limitada ...): Per aquestes societats la base imposable coincideix amb l'import nominal en què el capital quedi inicialment fixat, amb addició de les primes d'emissió que, si s'escau s'exigeixin.
  • Altres societats: Les societats diferents de les incloses en el paràgraf anterior determinen la base imposable pel valor net de les aportacions (valor real menys càrregues i despeses deduïbles).

  Atès que la constitució és exempta, l'ingrés serà sempre de 0,00 euros.

  3. No heu de pagar l'1% en els desemborsaments dels dividends passius, ja que aquests desemborsaments són part de la constitució de les societats, per les quals ja es va tributar en el moment de la constitució.

  4. El termini de pagament i presentació de l'impost serà d'un mes a comptar des del dia en què es realitza l'acte o contracte. Ja que no té ingrés, s'ha de complir aquest termini igualment per a la presentació.

  5. Lloc de presentació: Seu Electrònica de la ATIB https://sede.atib.es/cva/acceso/clave

  6. Formes i llocs de pagament: per via telemàtica mitjançant aquest Portal o en les entitats financeres col·laboradores autoritzades (CaixaBank; Banca March; Bankia; BBVA; Banco Santander; Banco Popular; Targobank; Banco Sabadell; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank). 

  7. Després de rebre la documentació, s'imprimiran els segells corresponents en l'escriptura i l'exemplar del model 600 que vagi destinat al Registre Mercantil.


  EXEMPLE

  L'empresa BAL S.A. es constitueix com a societat anònima domiciliada a Palma de Mallorca emetent per això accions per valor nominal total de 900.000 euros i una prima d'emissió total de 100.000 €. La constitució es fa davant un notari de Palma el dia 15 de gener de 2003 i el nombre de protocol és 1234. La pròpia empresa acudeix com a presentador per pagar i presentar el model 600 corresponent a les oficines de l'ATIB.

  Els passos a seguir per emplenar l'imprès són els següents:
  1. Assenyalar a la casella número 4 el concepte segons relació adjunta que s'acompanya al model 600 (en el nostre exemple SX0).
  2. Data de meritació és la data de l'escriptura (el seu espai està en el marge superior dret, a l'esquerra de la casella 83).
  3. Nombre de subjectes passius, caselles 83.
  4. Omplir les dades relatives a "DESCRIPCIÓ DEL BÉ, OPERACIÓ O ACTE".
  5. Valor declarat, segons l'exemple serà de 1.000.000 euros a col·locar a la casella 63.
  6. Marcar la casella 64 per indicar l'exempció i la casella 66 per al fonament (art. 45.IB) .11 del RDLEG. 1/1993 Text Refós de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats).
  8. Emplenar casella 70, amb el valor declarat, en el nostre cas, 1.000.000 €.
  9. Especificar el tipus de gravamen que correspon al concepte declarat, en el nostre cas al concepte SX0 correspon un tipus de gravamen d'1%.
  10. No s'oblideu incloure la data de presentació a la casella 90 i les signatures del subjecte passiu i del presentador.  DONACIONS D'IMMOBLES DE PARES A FILLS

  L'habitual en una donació d'aquestes característiques és que es realitzi a través d'escriptura pública atorgada per notari. En la notaria li lliuraran una primera còpia de l'escriptura i dues còpies simples.
  Les tramitacions posteriors, és a dir pagament d'impostos i registre, pot realitzar-les vostè mateix o mitjançant un professional.

  En cas que ho realitzi vostè mateix pot:

  -    Accedir a la presentació telemàtica prèvia identificació amb el sistema Cl@ve des de la Seu Electrònica de l' ATIB https://sede.atib.es/cva/acceso/clave

  -      Presencialment, sol·licitant cita prèvia (per Internet pitjau aquí, o al telèfon 971 678 404)


  1. Liquidar l'impost sobre donacions en l'oficina de l'ATIB corresponent (oficines ATIB).
  Haurà de presentar-se la documentació següent:
  a) Document que acrediti la donació efectuada (escriptura pública, document privat –en el cas de vehicles o embarcacions– o instància) acompanyat d'una còpia simple.
  b) El model 651 autoliquidat amb les dades sol·licitades en el mateix.

  2. Per calcular el valor de l'immoble pot acudir als programes de valoració habilitats l'efecte (Programes de valoració).

  3. En el cas d'existir alguna circumstància que disminueixi el valor dels béns immobles – mal estat de conservació, accidents, etc.- és aconsellable acompanyar algun document que justifiqui la pèrdua de valor com per exemple fotografies, factures per reparacions importants o qualsevol altre que es jutgi apropiat

  4. El termini de pagament de l'impost serà d'un mes a comptar del dia en què es realitza l'acte de donació.

  5. Lloc de presentació: a les oficines de l'ATIB (oficines ATIB). Haurà d'acompanyar l'escriptura (primera còpia) i una còpia simple de la mateixa a més del model 600 emplenat amb les dades sol·licitades en el mateix i amb les etiquetes fiscals en els espais on es requereixin.

  6. Formes i llocs de pagament: per via telemàtica o de forma presencial en les entitats col·laboradores autoritzades (CaixaBank; Banca March; Bankia; BBVA; Banco Santander; Banco Popular; Targobank; Banco Sabadell; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank).

  7. Un cop liquidat l'impost sobre donacions pot sol·licitar-se el canvi de titularitat en el registre públic corresponent d'aquells béns que figurin inscrits a nom de l'anterior propietari, com per exemple en cas de béns immobles, vehicles o embarcacions.

  NOTA: En les DONACIONS amb data de meritació de l'impost a partir del 18 de juliol de 2023,

  - Reducció per adquisició de l'habitatge habitual per part de determinats col·lectius: S'incrementa la reducció al 100% del valor real de l'immoble que hagi de constituir el primer habitatge habitual del donatari (art. 48 D.Leg.1/2014).

  -    Reducció en les donacions dineràries de pares a fills o altres descendents per a l'adquisició del primer habitatge habitual: S'incrementa la reducció al 100% de l'import dels diners donats si es compleixen els requisits i supòsits de l'art. 50 D.Leg.1/2014.  FAMILIAR QUE REP UNA HERÈNCIA

  L'habitual en una herència és que es realitzi a través d'escriptura pública atorgada per notari. En la notaria li lliuraran una primera còpia de l'escriptura i dues còpies simples.

  Les tramitacions posteriors, és a dir pagament d'impostos i registre, pot realitzar-les vostè mateix o mitjançant un professional.

  En cas que ho realitzi vostè mateix pot:

  -    Accedir a la presentació telemàtica prèvia identificació amb el sistema Cl@ve des de la Seu Electrònica de l' ATIB https://sede.atib.es/cva/acceso/clave

  -      Presencialment, sol·licitant cita prèvia (per Internet pitjau aquí, o al telèfon 971 678 404)

  La tramitació és la següent:

  1. Reunir la documentació necessària:

  a) Certificat de defunció del causant (la persona morta) del Registre Civil.
  b) Certificat del Registre General d'Actes d'Última Voluntat.
  c) Còpia del testament de la persona morta. Si aquesta no ho hagués atorgat haurà d'aportar-se testimoni de la Declaració d'Hereus, Acta de Notorietat o relació de presumptes hereus.
  d) Relació d'hereus i fotocòpies del DNI de la persona morta i del dels hereus.
  e) Relació de tots els béns que posseïa el causant (habitatges, finques urbanes i rústiques, vehicles i embarcacions, (adjuntant les seves respectives documentacions com la fitxa tècnica, permís de circulació, etc…), comptes bancàries, el extracte bancari de l’ últim any del compte corrent fins a la data de defunció del causant , valors mobiliaris, fons d'inversió, segurs, etc.) i relació detallada dels deutes, despeses i càrregues(amb la seva documentació acreditativa).

  2. Adjudicar-se l'herència, normalment mitjançant l'atorgament d'una escriptura notarial d'acceptació.

  3. Liquidar l'impost sobre successions en l'oficina de l'ATIB corresponent (més informació).
  Haurà de presentar-se la documentació següent:Haurà de presentar-se la documentació següent:

  a) Escriptura notarial (còpia autèntica) o resolució judicial d'adjudicació de l'herència, acompanyades d'una còpia simple, i els documents ressenyats en l'apartat I.
  b) Models 650 (un model per cada hereu) i 660 (només un model per herència) i annexos emplenats.
  c) Liquidar l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana a l'Ajuntament corresponent

  4. El termini de pagament de l'impost serà de sis mesos des del dia en què es va produir la defunció.

  5. Imprimir el model 650 i efectuar els càlculs segons les instruccions de l'imprès. Per fer això, s’ha de descarregar un programa d’ajuda (Programes ajuda ISD).

  Per calcular el valor de l'immoble pot acudir als programes de valoració habilitats a l'efecte i disponibles en aquest Portal: Programes de valoració.

  En el cas d'existir alguna circumstància que disminueixi el valor dels béns immobles (mal estat de conservació, accidents, etc.), és aconsellable acompanyar algun document que justifiqui la pèrdua de valor com per exemple fotografies, factures per reparacions importants o qualsevol altre que es jutgi apropiat.

  6. Lloc de presentació: a les oficines de l'ATIB (oficines ATIB).

  7. Formes i llocs de pagament: per via telemàtica o de forma presencial en les entitats col·laboradores autoritzades (CaixaBank; Banca March; Bankia; BBVA; Banco Santander; Banco Popular; Targobank; Banco Sabadell; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank).

  8. Un cop liquidat l'impost sobre donacions pot sol·licitar-se el canvi de titularitat en el registre públic corresponent d'aquells béns que figurin inscrits a nom del causant, com per exemple en cas de béns immobles, vehicles o embarcacions.

  NOTA: En les ADQUISICIONS PER CAUSA DE MORTS Y PACTES SUCESSORIS a què es refereix la Llei 8/2022, d'11 de novembre, de successió voluntària paccionada o contractual de les Illes Balears amb data de meritació de l'impost a partir del 18 de juliol de 2023, als subjectes passius per obligació personal de contribuir que es trobin compresos

  -     En els grups I (descendents menors de 21 anys) i II (descendents de 21 anys o més)s'aplicarà una bonificació del 100% sobre la quota íntegra corregida (article 36 del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny).

  -    Que siguin col·laterals de segon o tercer grau per consanguinitat del causant, inclosos en el grup III, i no concorrin amb descendents o adoptats del causant, o concorrin amb descendents o adoptats del causant desheretats, s'aplicarà una bonificació del 50% sobre la quota íntegra corregida. A la resta de subjectes passius del grup III ha d'aplicar-se una bonificació del 25% sobre la quota íntegra corregida (article 36.bis del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny).


  TARIFES VIGENTS CÀNON SANEJAMENT D’AIGÜES

  CONCEPTES

  Euros

  Quota variable:

   

  Quota variable amb caràcter general, per metre cúbic

  0,294787

  Quota variable consums domèstics habitatges i consums establiments hotelers o categories equiparables  BLOC 1: entre 0 i 6 m3/mes 

  0,285924

  Quota variable consums domèstics habitatges i consums establiments hotelers o categories equiparables  BLOC 2: més de 6 i fins a 10m3/mes

  0,428835

  Quota variable consums domèstics habitatges i consums establiments hotelers o categories equiparables  BLOC 3: més de 10 i fins a 20m3/mes

  0,571848

  Quota variable consums domèstics habitatges i consums establiments hotelers o categories equiparables  BLOC 4: més de 20 i fins a 40m3/mes

  1,143696

  Quota variable consums domèstics habitatges i consums establiments hotelers o categories equiparables  BLOC 5: més de 40m3/mes

  1,714516

  Quota fixa: tarifes mensuals

   

  A. Tarifa domèstica . Per cada habitatge

     3,998843

  B. Tarifa industrial

   

  B.1. Tarifa hotelera

   

  B.1.1. Per cada plaça en establiment hoteler o similar, de 5 estrelles o categoria equiparable

  3,998843

  B.1.2. Per cada plaça en establiment hoteler o similar, de 4 estrelles o categoria equiparable

  2,992390

  B.1.3. Per cada plaça en establiment hoteler o similar, de 3 estrelles o categoria equiparable

  2,003916

  B.1.4. Per cada plaça en establiment hoteler o similar, de 2 estrelles o categoria equiparable

  1,500692

  B.1.5. Per cada plaça en establiment hoteler o similar, d’1 estrella o categoria equiparable

  0,997462

  B.1.6  Per cada plaça en establiment  d’allotjament de turisme d’interior

  2,003916

  B.1.7  Per cada plaça en establiment hoteler rural o agroturisme

  2,003916

  B.2. Restaurants, cafeteries i bars

   

  B.2.1. Per cada establiment on es desenvolupi indústria de restaurant

  30,031762

  B.2.2. Per cada establiment on es desenvolupi indústria de cafeteria

  20,003200

  B.2.3.  Per cada establiment on es desenvolupi indústria de cafè o de bar, amb i sense servir menjars

  12,490768

  B.3. D’altres activitats comercials, industrials, professionals o econòmiques en general, no compreses en les tarifes anteriors

   

  B.3.1. Amb comptador de calibre no superior a 13 mm

  7,503447

  B.3.2. Amb comptador de calibre superior a 13 mm i que no passi de 15 mm

  14,997909

  B.3.3. Amb comptador de calibre superior a 15 mm i que no passi de 20 mm

  20,003200

  B.3.4. Amb comptador de calibre superior a 20 mm i que no passi de 25 mm

  60,009603

  B.3.5. Amb comptador de calibre superior a 25 mm i que no passi de 30 mm

  102,834640

  B.3.6. Amb comptador de calibre superior a 30 mm i que no passi de 40 mm

  154,270439

  B.3.7. Amb comptador de calibre superior a 40 mm i que no passi de 50 mm

  308,513161

  B.3.8. Amb comptador de calibre superior a 50 mm i que no passi de 80 mm

  771,305996

  B.3.9. Amb comptador de calibre superior a 80 mm

  899,863157

  C. Quan en un mateix local coincideixin distintes activitats, s’aplicarà per a totes elles la tarifa més elevada

   
  EXPLOTACIONS AGRICOLES, RAMADERES, FORESTALS O MIXTES I SERVEIS PÚBLICS D’EXTINCIÓ D’INCENDIS (EXEMPCIÓ CÀNON SANEJAMENT D’AIGÜES)

  Està exempt l’abocament d'aigües residuals realitzat per les explotacions agrícoles, ramaderes, forestals o mixtes i també l’aigua destinada als serveis públics d’extinció d’incendis.

  El benefici de l’exempció serà aplicable des que se’n  faci el reconeixement. Qualsevol modificació que alteri l’objecte  de l’explotació comporta la pèrdua de l’exempció.

  Des de l’1 de gener de 2015 el reconeixement del benefici de l’exempció no caduca sempre que es mantinguin en tots el termes els requisits pels quals es va reconèixer el benefici de l’exempció.

  El reconeixement al benefici de l'exempció no caduca sempre que es mantinguin els requisits pels quals es va reconèixer el benefici de l'exempció.  

  Model de sol·licitud cànon de sanejament d’aigües (sol·licitud d’exempció) que teniu a Descàrrega d'impresos i formularis. A  la sol·licitud s’ha d’adjuntar:

  • Si es tracta d’explotacions agrícoles, ramaderes, forestals o mixtes: certificat  d’inscripció en el Registre General d’Explotacions Agràries de les Illes Balears o bé document acreditatiu expedit per la Conselleria competent en aquestes matèries.
  • Si es tracta d’entitats públiques que presten serveis d’extinció d’incendis: certificació acreditativa del local o locals afectes al servei i una relació de punts de connexió per a preses d’aigües destinades al servei d’incendis.     


  ZONES QUE NO COMPTIN AMB DEPURADORA EN SERVEI (BONIFICACIÓ OBJETIVA CÀNON SANEJAMENT D'AIGÜES)

  Bonificació del 50% sobre la quota meritada en aquelles zones que no comptin amb depuradora en servei.

  Model de sol·licitud cànon de sanejament d’aigües (bonificació objectiva) que teniu a Descàrrega d'impresos i formularis. A la sol·licitud s’ha d’adjuntar una certificació acreditativa de mancança del servei de depuració i el darrer rebut o factura pel servei  d’aigua.     
   


  UNITAT FAMILIAR - BONIFICACIÓ EN EL CÀNON DE SANEJAMENT D'AIGÜES SEGONS INGRESSOS (BONIFICACIÓ SUBJECTIVA)

  Bonificació  del 75 % de la quota fixa corresponent a habitatges, quan el contribuent no disposi d'ingressos anual atribuïbles a la unitat familiar superiors al salari mínim interprofessional multiplicat pel coeficient 1'25. Quan diversos membres d’una unitat familiar obtinguin ingressos, els del perceptor principal es computaran pel seu import íntegre i els ingressos dels membres restants de la unitat familiar  pel 50% del seu import . 

  Els requisits exigits s’han d’haver complit dins l’any natural anterior al que se’n sol·liciti l’aplicació

  Aquesta bonificació no s’estendrà a més d’un habitatge dels posseïts pel seu titular. 

  Model de sol·licitud cànon de sanejament d’aigües (bonificació subjectiva)  que teniu a Descàrrega d'impresos i formularis. S’ha d’adjuntar la següent documentació:

  • Del sol·licitant: fotocòpia DNI, fotocòpia darrer rebut o factura pel servei d’aigua del sol·licitant , qualsevol document que acrediti beneficis fiscals.
  • Per cada membre de la unitat familiar: certificat de convivència expedit per l’Ajuntament, certificat de l’Administració Tributària en cas de no presentar declaració IRPF o còpia de la declaració de IRPF del darrer any de tots el membres de la unitat familiar.


  FUGUES D'AIGUA EN CONSUMS DOMÈSTICS RELATIUS A HABITATGES I DE CONSUMS RELATIUS A ESTABLIMENTS HOTELERS O CATEGORIES EQUIPARABLES

  En aquest cas l’aplicació i el càlcul de la quota variable, prèvia acreditació de la fuga i del pagament del cànon, corresponen a l’Administració tributària. Des de l’1 de gener de 2018 aquesta regla excepcional per als casos de fugues d’aigua només es pot aplicar una vegada cada tres anys.

  En els casos de fugues d’aigua, el consum que s’ha de tenir en compte per l’aplicació de la quota variable en funció de l’escala per blocs  és la mitjana del consum dels 12 mesos immediatament anteriors, de manera que la diferència entre el consum efectiu i  aquesta mitjana queda sotmesa a  la quota variable general.

  Aquesta regla excepcional per als casos de fugides d'aigua només s'aplicarà una vegada cada tres anys. S’ha d’entendre que s’ha produït una fuga d’aigua quan se superi en més de 80 metres cúbics mensuals i, a més en més d’un 40% el consum corresponent al mateix període de l’any anterior.

  En el cas en què la fuga d’aigua afecti a més d’un període dels facturats pel substitut, aquesta regla excepcional només s’aplica al període en el que el consum hagi estat superior.     

  Per sol·licitar la devolució de part de la quota variable del cànon que resulti amb l’aplicació de la quota variable en cas de fugues s’han de presentar els models “cànon de sanejament d’aigües (sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts)” i “Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades” i adjuntar la documentació següent:

  • Fotocòpia DNI.
  • Rebuts que incloguin la quantitat a retornar.
  • Informe de l’empresa subministradora on consti el reconeixement de la pèrdua o fuita d’aigua , la data en què s’ha produïda i la quantitat d’aigua (m3) que s’estima abocada per aquest motiu. L’empresa ha de certificar l’ingrés de les quotes del cànon de sanejament d’aigües del període pel titular del subministrament, així com que no ha fet cap devolució posterior i que les esmentades quotes s’han declarades i ingressades al Govern de les Illes Balears.
  • Còpia dels rebuts o factures de subministrament d'aigua dels 12 mesos immediatament anteriors al període pel qual es sol·licita la devolució.
  • Factura i data de reparació.

  A l’apartat Descàrrega d'impresos i formularis hi ha els models “cànon de sanejament d’aigües (sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts)” i “Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades”.


  DECLARACIÓ D'ALTA CONTRIBUENT DIRECTE CÀNON SANEJAMENT D'AIGÜES

  Les persones que no obtinguin l’aigua consumida de cap empresa o entitat subministradora per xarxa  o per persona o empresa transportista, així com també les persones titulars dels aprofitaments privatius d’aigües públiques estan obligades a presentar una declaració d’alta pel cànon de sanejament d’aigües dins el termini de 6 mesos des que comenci la subjecció al cànon esmentat.   

  Aquesta informació ha d’incorporar-se al padró o cens de contribuents pel cànon de sanejament d’aigües.  

  A Descàrrega d'impresos i formularis teniu el model de sol·licitud cànon de sanejament d’aigües (Declaració d’alta). Heu d'adjuntar la següent documentació:
  • Còpia de la resolució de concessió o autorització administrativa de l’aprofitament privatiu d’aigües públiques.
  • Establiments hotelers o similars: documentació acreditativa de la categoria i el número de places.
  • Data instal·lació i calibre del comptador ( en mm).
  • En el cas de declarar altre subministrador d’aigua, documentació acreditativa.


  DECLARACIÓ DADES CONTRIBUENT DIRECTE CÀNON SANEJAMENT D'AIGÜES

  L’Administració tributària practicarà la liquidació pel cànon de sanejament d’aigües dels contribuents directes.

  En el cas de captació directe per a consum propi la meritació es produeix el 31 de desembre o en la data de cessament de la captació quan aquesta fos anterior.    

  En aquests casos la liquidació d’un exercici es fa conjuntament per un període de fins 1 any natural.
   
  Les persones contribuents directes han de comunicar a l’Administració tributària abans del 28 de febrer de cada any i sempre que es modifiquin elements declarats anteriorment una declaració tributària referida a l’exercici fiscal anterior o a 31 de desembre de l’any anterior  en la qual constin tots els elements necessaris per a la liquidació del cànon.  

  A Descàrrega d'impresos i formularis hi ha el model de sol·licitud. Heu d’adjuntar la documentació que acrediti les dades declarades.

  Exemples de dades a comunicar susceptibles de variació:
  • Calibre de comptador (en mm).   
  • Consum anual per lectura comptador ( en m3).
  • En el cas d’un establiment hoteler: tipus d’establiment, categoria, número de places, període d’obertura.
  • Factures de l’any anterior de l’empresa o entitat de subministrament per xarxa  o  de la persona o  empresa transportista.  
  •  Altres modificacions.   


  AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS

  1. L'ajornament o fraccionament de deutes tributaris pot sol·licitar tant en període voluntari com en període executiu d'ingrés. Es tracta de sistemes de planificació dels deutes tributaris, dels quals el contribuent pot fer ús quan la seva situació economicofinancera, discrecionalment valorada per l'Administració tributària, li impedeixi transitòriament efectuar el pagament en el termini establert. Per a la seva sol·licitud es pot emprar el formulari que l'ATIB posa a la seva disposició a Descàrrega d'impresos i formularis.

  Nota important: per a sol·licitar un ajornament o fraccionament de pagament de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats o de l'impost sobre successions i donacions, ha de presentar-se la sol·licitud juntament amb l'autoliquidació de manera presencial en les oficines de la ATIB amb Cita prèvia.

  CUESTIÓ PRÈVIA:

  No és necessari presentar garantia en els següents casos:

  • Per deutes d'import (principal o quota) inferior a 18.000 euros en concepte de: cànon de sanejament d'aigües, taxes i preus públics autonòmics i altres deutes de dret públic de la hisenda pública autonòmica –per exemple, sancions administratives imposades pels òrgans autonòmics–).
  • Per deutes d'import (principal o quota) inferior a 50.000 euros en concepte de: impost sobre patrimoni, impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, impost sobre successions i donacions i taxa fiscal sobre el sector del joc En cas contrari s'ha de presentar garantia

  2. Els documents annexos que han d'acompanyar la sol·licitud varien en funció de l'import del deute:

  A. Per deutes d’import (principal o quota) inferior a 18.000 euros (en concepte de: cànon de sanejament d’aigües, taxes i preus públics autonòmics i la resta de deutes de dret públic de la hisenda pública autonòmica –per exemple, sancions administratives imposades pels òrgans autonòmics–) o inferior a 50.000 euros (en concepte de: impost sobre patrimoni, impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, impost sobre successions i donacions i taxa fiscal sobre el sector del joc):

  • Sol·licitud degudament emplenada
  • Còpia del NIF del subjecte passiu.
  • Documentació acreditativa de la representació, si s'escau.
  • Còpia de la liquidació i el document de pagament quan es tracti de liquidacions practicades per l'Administració Tributària
  • Còpia de l'autoliquidació, si escau
  • Documentació acreditativa de la capacitat econòmica del deutor:

  a) En el cas de persones físiques: última nòmina o pensió percebuda, última declaració de la renda presentada, justificant d'estar en situació d'atur; extracte de compte dels 6 últims mesos.

  b) En el cas de persones jurídiques: últimes Comptes Anuals dipositades en el Registre Mercantil; última declaració de l'Impost sobre Societats presentada.

  B. Per deutes d'import (principal o quota) igual o superior a 18.000 euros (en concepte de: cànon de sanejament d’aigües, taxes i preus públics autonòmics i la resta de deutes de dret públic de la hisenda pública autonòmica –per exemple, sancions administratives imposades pels òrgans autonòmics–) o superior a 50.000 euros (en concepte de: impost sobre patrimoni, impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, impost sobre successions i donacions i taxa fiscal sobre el sector del joc), atès que, en aquest cas, s'ha de garantir el deute perquè pugui obtenir un ajornament o fraccionament d'aquesta, la sol·licitud haurà d'acompanyar, a més de per la documentació referida en el punt anterior, per la següent:

  a) Compromís exprés i irrevocable d'aval solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca.

  b) Si no hi aval, podrà oferir en garantia hipoteca immobiliària unilateral a favor de l'ATIB, en aquest cas s'ha de presentar la documentació:

  b1) Justificació documental de la impossibilitat d'obtenir l'aval o certificat d'assegurança de caució.
  b2) Informació registral actualitzada del bé o béns immobles oferts en garantia (certificat registral o nota simple informativa).
  b3) Valoració dels béns oferts en garantia efectuada per empreses o professionals especialitzats i independents.

  3. Ha de tenir en compte el següent:

  • No s'admetran sol·licituds de deutes inferiors a 200,00 €
  • La periodicitat dels pagaments (mensual, bimensual, trimestral...) queda a criteri de l'òrgan que resolgui, si bé, per regla general, no s'estableixen períodes superiors al trimestre en els casos de concessió per mes de 6 mesos
  • Si en la sol·licitud no s'aporta algun dels documents relacionats anteriorment l'Administració tributària pot requerir perquè els aporti en un termini màxim de 10 dies
  • Si el deute supera els 18.000,00 € o els 50.000 € (atenent al concepte del deute), en cas de concessió d'ajornament o fraccionament d'aquesta, s'ha de constituir la garantia en el termini de dos mesos a comptar des de la notificació de l'acord o resolució de concessió.
  • La garantia, en cas de ser necessària, ha de cobrir l'import del deute en període voluntari, dels interessos de demora que generi l'ajornament, més un 25% de la suma d'ambdues partides

  4. Hi ha uns procediments especials d'ajornaments o fraccionaments en l'impost de successions i donacions. En concret podem distingir dos supòsits:

  4.A. Liquidacions practicades per l'Administració.

  a) Ajornament de fins a un any quan entre els béns inventariats no es trobin béns de fàcil realització. Garantia: no requereix. Interessos: sí, el de demora

  b) Fraccionament fins a 5 anys quan entre els béns inventariats no es trobin béns de fàcil realització. Garantia: si requereix. Interessos: sí, el de demora

  c) Ajornament de fins a 5 anys quan els béns transmesos siguin empreses individuals, negocis professionals o participacions en entitats a què sigui aplicable l'exempció de l'impost del patrimoni en l'article 4.8.2 (en línies generals l'exempció es compleix quan: 1. Percentatge de participació arribi o superi el 15% del capital o el 20% conjuntament amb el cònjuge, ascendent, descendent o col·lateral de 2 º grau, 2. Que l'adquirent vingués exercint tasques de direcció, 3. Que la retribució per això sigui de més del 50% dels rendiments del treball i activitats econòmiques). Garantia: si requereix. Interessos: no s'apliquen.

  d) Fraccionament en 10 terminis semestrals, quan vençut l'ajornament de l'apartat c) anterior així es sol·liciti. Garantia: si requereix. Interessos: si, l'interès legal dels diners.

  e) Ajornament de fins a 5 anys en la transmissió de l'habitatge habitual del causant sempre que l'hereu o legatari sigui respecte del difunt, cònjuge, descendent, ascendent o col·lateral major de 65 anys que hagi conviscut amb el mateix durant els dos anys anteriors al mort. Garantia: si requereix. Interessos: no s'apliquen.

  f) Fraccionament pel nombre d'anys que es percep la renda temporal d'una assegurança de vida, sempre que el mort sigui al seu torn contractant o assegurat en l'assegurança col·lectiu. Garantia: no requereix. Interessos: no s'apliquen.

  g) Fraccionament per 15 anys quan es percep la renda vitalícia d'una assegurança de vida, sempre que el mort sigui al seu torn contractant o assegurat en l'assegurança col·lectiu. Garantia: no requereix. Interessos: no s'apliquen.

  4.B. En les autoliquidacions es poden aplicar les modalitats a) i b) de l'apartat anterior quan es verifiquin els requisits establerts per a aquests i la sol·licitud es realitzi dins dels 5 primers mesos del termini establert per al seu ingrés.


  RECURS DE REPOSICIÓ

  L'objecte del recurs de reposició, és a dir, els actes que poden ser impugnats mitjançant el mateix, són tots els actes de l'Administració tributària els seus susceptibles d'impugnació en via economicoadministrativa. És un procediment voluntari d'impugnació d'una decisió de l'administració, previ a la reclamació economicoadministrativa, amb la que no pot simultaniejar-se.

  Respecte a la legitimació, es preveu que als legitimats i interessats en el recurs de reposició els seran aplicables les normes establertes a l'efecte per a les reclamacions economicoadministratives.

  L'òrgan competent per conèixer i resoldre el recurs de reposició serà l'òrgan que hagi dictat l'acte administratiu impugnat.

  El termini per a la interposició d'aquest recurs serà d'un mes contat a partir de l'endemà al de la notificació de l'acte objecte del recurs o del dia següent a aquell que es produeixin els efectes del silenci administratiu.

  En aquest Portal pot trobar un model de recurs de reposició a Descàrrega d'impresos i formularis.

  Contra la resolució del recurs de reposició únicament es pot interposar reclamació economicoadministrativa davant el Tribunal economicoadministratiu Regional en les Illes Balears (carrer Gaspar Sabater, 3, 07010 Palma), o davant la Junta Superior d'Hisenda de les Illes Balears (carrer Palau Reial 17, 07001, Palma) segons l'objecte de la reclamació sigui siguin impostos estatals cedits a la Comunitat Autònoma o tributs propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (o tributs locals la recaptació de la qual hagi estat delegada a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears).

  Contra la resolució d'un recurs de reposició no pot interposar-se un altre cop un nou recurs de reposició.  RECLAMACIÓ ECONOMICOADMINISTRATIVA

  La reclamació economicoadministrativa és un procediment d'impugnació contra els actes de l'administració tributària o contra les resolucions d'un recurs de reposició, encara en via administrativa, i la resolució de la qual dóna pas a la via contenciosa administrativa davant els Tribunals de Justícia.

  Amb caràcter general són reclamables els actes que provisional o definitivament reconeguin o deneguin un dret o declarin una obligació i els actes de tràmit que decideixin directa o indirectament el fons de l'afer o posin terme a la via de gestió.

  Respecte a l'òrgan competent davant el qual ha d'interposar-se la reclamació, cal distingir dos casos diferents:

  a) La Junta Superior d'Hisenda de la Illes Balears (carrer Palau Reial 17, 07001 Palma), és competent si es tracta de tributs propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (o tributs locals la recaptació de la qual hagi estat delegada a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears).
  b) El Tribunal Econòmic Administratiu Regional en Illes Balears (carrer C/ Gaspar Sabater, 3, 07010 Palma), és competent per als tributs estatals cedits a la Comunitat Autònoma (Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Successions i Donacions, Patrimoni).

  El termini d'interposició és d'un mes a comptar, en general, des de l'endemà a aquell en què hagi estat notificat l'acte impugnat o que es produeixin els efectes del silenci administratiu o des de o que quedi constància de la realització o omissió de la retenció o ingrés a compte, de la repercussió motiu de la reclamació o de la substitució derivada de les relacions entre el substitut i el contribuent.

  El procediment haurà d'iniciar-se per mitjà d'un escrit que, ben podrà limitar-se a sol·licitar que es tingui per interposada, identificant el reclamant, l'acte o actuació contra el qual es reclama, el domicili per a notificacions i el tribunal davant del qual s'interposa o, ben acompanyar les al·legacions en què base el seu dret. L'escrit d'interposició es dirigirà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte objecte de la reclamació que ho remetrà al tribunal competent en el termini d'un mes junt amb l'expedient corresponent, a què es podrà incorporar un informe si es considera convenient. En aquest Portal pot trobar un model de reclamació econòmic administrativa a Descàrrega d'impresos i formularis.

  No obstant això, quan l'escrit d'interposició inclogués al·legacions, l'òrgan administratiu que va dictar l'acte podrà anul·lar totalment o parcialment l'acte impugnat abans de la remissió de l'expedient al tribunal dins el mateix termini d'un mes, sempre que no s'hagués presentat prèviament recurs de reposició; en aquest cas, es remetrà al tribunal el nou acte dictat junt amb l'escrit d'interposició.

  La interposició d'una reclamació econòmic administrativa no suspèn l'ingrés del deute tributari, sinó que la suspensió ha de sol·licitar-se expressament davant la Conselleria competent en matèria d'Hisenda o l'òrgan econòmic administratiu davant del qual s'ha presentat el recurs i ha d'aportar-se un aval, o fiança de caràcter solidari, constituït per un banc, caixa d'estalvis, cooperativa de crèdit o societat de garantia recíproca. La garantia haurà de cobrir l'import del deute recorregut i l'interès de demora per tot el període en què es mantingui la suspensió. La suspensió tindrà vigència fins a la finalització de la via economicoadministrativa, excepte en el cas en què s'acudeixi posteriorment a la via contenciosa administrativa. En aquest cas la suspensió es mantindrà fins que recaigui la corresponent sentència judicial.

  El procediment haurà de finalitzar en el termini d'un any comptat des de la interposició de la reclamació. Transcorregut el qual l'interessat podrà considerar desestimada la reclamació a fi d'interposar el recurs procedent, el termini del qual es comptarà a partir del dia següent de la finalització de l'esmentat termini d'un any.