Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Gestió d'expedients de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (model 620 - transmissió de vehicles caucional)

Mitjançant aquesta aplicació es pot efectuar la presentació de la declaració liquidació per via telemàtica de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats juntament amb la documentació corresponent (identificació adquirent; alta de l'IAE o, en el seu cas, el darrer rebut; permís de circulació del vehicle; i contracte de compravenda) de les transmissions de vehicles usats aptes per circular per carretera, quan l’adquirent sigui un empresari dedicat habitualment a la compravenda dels mateixos i els adquireixi per a la seva revenda (model 620 - transmissió de vehicles caucional).

Aquestes transmissions gaudeixen d’exempció amb caràcter provisional, i per elevar-se a definitiva haurà de justificar-se la venda del vehicle dins l’any següent a la data de la seva adquisició (article 45.I.B.17 del text refós de l’Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre).

L’accés a aquesta aplicació està reservat a usuaris que tinguin un certificat digital vigent admès per l’Agència Tributària de les Illes Balears que acrediti la seva identitat i estar registrats en aquest Portal (per a mes informació, veure la pàgina de Registre d'usuaris).Guia per a l'obtenció i ús del certificat electrònic FNMT


Nota important: En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les vostres dades personals s’han incorporat al fitxer “Gestió i control de Tributs”, amb la finalitat d’aplicar, gestionar i controlar els tributs el responsable dels quals és l’ATIB. Respecte d’aquestes, el titular podrà exercir els drets d’oposició, accés, rectificació o cancel•lació mitjançant un escrit dirigit al domicili del responsable, al carrer de Can Troncoso, 1, 07001 Palma. Aquí trobareu a la vostra disposició models impresos per exercir aquests drets.