Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Seu Electrònica Sede electrónica

  • Notificació electrònica
  • Missatges i avisos
  • Altres serveis
Seu Electrònica

CARTER VIRTUAL

NOT
Novetats i comunicats

Instrucció relativa als criteris per a l’emplenament de la declaració liquidació de l’ITP en determinades transmissions de béns mobles (or, joies i altres)

La sentència de la Sala Tercera del Contenciós-administratiu de Tribunal Suprem d’11 de desembre de 2019, ha resolt la subjecció a l’impost sobre transmissions patrimonials oneroses (ITP) de les vendes d’or i metalls preciosos realitzades per particulars a empresaris i professionals.Amb la finalitat d’establir per aquest casos els criteris de la declaració l...

Anunci de publicació de les dades del cens anual de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar de l’exercici 2020

 El 22 de gener de 2020 s’han publicat les dades del cens anual que comprèn les màquines de tipus B o amb premi i de tipus C o d’atzar que hagin estat autoritzades en anys anteriors, regulat en els articles 97 del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de le Illes ...

Actualització de l’import de les taxes autonòmiques per a l’any 2020

D’acord amb l’article 39 de la Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020, les quotes fixes de les taxes i de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries s’incrementen l’any 2020 en la quantitat que resulta d’aplicar a  l’import exigit l’any 2019 el coeficie...

Pagament de tributs locals de cobrament periòdic anual per rebut l’any 2020

Per a l’any 2020 podeu consultar el quadre general dels terminis voluntaris de pagament dels tributs locals de cobrament periòdic anual per rebut la recaptació dels quals correspon a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), així com els terminis per sol·licitar la domiciliació, per anular-la o modificar el compte bancari de domiciliació i les dates ...

Modificacions en matèria tributària introduïdes per la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020

La Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020, que entra en vigor l’1 gener 2020, estableix diverses modificacions en la normativa tributària aplicable en l’àmbit de les Illes Balears.Entre les mesures tributàries cal destacar les següents:1.- Impost sobre la renda de les person...

Instrucció per la qual s’estableixen els criteris per determinar el valor real dels béns immobles i dels llocs d’amarratge als efectes de l’ITPAJD i de l’ISD

S’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 147, de 29 d’octubre de 2019) la Instrucció 1/2019, de 14 d'octubre per la qual s’estableixen els criteris per a la comprovació del valor real dels béns immobles i dels llocs d’amarratge de ports esportius situats en territori de les Illes Balears pel que fa a l’impost sobre transmis...