Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Seu Electrònica Sede electrónica

  • Notificació electrònica
  • Missatges i avisos
  • Altres serveis

CARTER VIRTUAL

  • Consultar deute pendent
  • Consultar deute pagat
Sede electrónica
NOT
Novetats i comunicats

Actualització de l’import de les taxes autonòmiques per a l’any 2021

D’acord amb l’article 39 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, les quotes fixes de les taxes i de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries s’incrementen l’any 2021 en la quantitat que resulta d’aplicar a  l’import exigit l’any 2020 el coeficien...

Pagament de tributs locals de cobrament periòdic anual per rebut l’any 2021

Per a l’any 2021 podeu consultar el quadre general dels terminis voluntaris de pagament dels tributs locals de cobrament periòdic anual per rebut la recaptació dels quals correspon a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), així com els terminis per sol·licitar la domiciliació, per anular-la o modificar el compte bancari de domiciliació i les da...

Mesures en matèria tributària introduïdes per la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021

La Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 estableix les mesures de caràcter tributari següents:1.- Creació del cànon sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears (articles 40 a 54, disposició addicional segona, disposició transitòria primera i apartats 2 i 3...

Instrucció per la qual s’estableixen els criteris per determinar el valor real dels béns immobles i dels llocs d’amarratge als efectes de l’ITPAJD i de l’ISD

S’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 182, de 24 d’octubre de 2020) la Instrucció 1/2020, de 14 d'octubre per la qual s’estableixen els criteris per a la comprovació del valor real dels béns immobles i dels llocs d’amarratge de ports esportius situats en territori de les Illes Balears pel que fa a l’impost sobre transmis...

Sol·licitud telemàtica de certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries

L’ATIB ha implementat en l’apartat de "Tràmits" de la seu electrònica la sol·licitud telemàtica del certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears als efectes de contractació o de sol·licitud de subvenció.Per poder fer aquest tràmit la persona interessada ha de accedir amb un c...

Reial decret llei 27/2020, de 4 d’agost: exempció actes jurídics documentats

 El Reial decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent aplicables a les entitats locals preveu, en la disposició final segona, la modificació de l’apartat 30 de l’article 45.I.B) del Text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial Decret legis...

Període voluntari de pagament de l’impost sobre estades turístiques d’habitatges i càmpings turístics (exercici 2019)

Us informem que el període voluntari de pagament de l’impost sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics de l’exercici 2019 és del 15 de juny al 17 d’agost de 2020. Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos d...

Reial decret 555/2020, de 5 de juny: pròrroga de l’estat d’alarma

El Reial decret 555/2020, de 5 de juny, ha prorrogat l’estat d’alama, declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, fins les 00:00 hores del 21 de juny de 2020.Això s’ha de tenir en compte respecte a algunes mesures tributàries l’aplicació de les quals depèn de la vigència o duració de la declaració de l’estat d’alarma.Per consultar les mesures actuali...