Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Valoració de vehicles i bens nàutics
Data de matriculació
Tipus de bé
Marca
Model
Valoració (*)
 €  €  €  €

(*) Valoració d’acord amb allò que preveu l’Ordre HFP/1396/2023, de 26 de desembre (correcció errades a Ordre HAC/475/2024) per la qual s’aproven els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, l’impost sobre successions i donacions i l’impost especial sobre determinats mitjans de transport.

Nota important:
la
tributació de les transmissions patrimonials oneroses de vehicles de motor (tipus de gravamen aplicable) depèn del tipus de vehicle, la potencia fiscal i, en el seu cas, del distintiu ambiental  (Nota informativa).

Per accedir directament al model 620 - vehicles pitjau
aquí.