Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Valoració de béns

Per mitjà de les següents aplicacions podeu calcular el valor de determinats bens (immobles, llocs d’amarratge, vehicles i béns nàutics) que són objecte de tributació, als efectes de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost sobre successions i donacions, la gestió i recaptació dels quals correspon a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).


VALORACIÓ DE BÉNS IMMOBLES

1.- VALORACIÓ DE BÉNS IMMOBLES AMB VALOR DE REFERÈNCIA.

A partir de l’1 de gener de 2022, d’acord amb el que estableix la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau, en el cas d’adquisició, de forma onerosa o gratuïta, d’immobles, el valor de referència dels bens immobles determinat pel Cadastre passa a tenir la consideració de base imposable de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost sobre successions i donacions (excepte en el cas que el valor del bé immoble declarat o el preu sigui superior al seu valor de referència, en què el valor declarat o preu es prendrà com base imposable).

Informació i consulta del valor de referència.

2.- VALORACIÓ DE BÉNS IMMOBLES SENSE VALOR DE REFERÈNCIA.

Només en el cas que el bé immoble no tingui un valor de referència certificat per la Direcció General del Cadastre, l’ATIB, de conformitat amb el que preveu l'article 90 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, ha d’informar, a sol·licitud de la persona interessada i als efectes dels tributs la gestió dels quals són de la seva atribució, sobre el valor dels béns immobles que, situats en territori de la seva competència, han de ser objecte d’adquisició o de transmissió.

Aquesta informació no impedeix la comprovació administrativa posterior, però si el contribuent segueix els criteris manifestats per l’ATIB, no incorre en cap tipus de responsabilitat.

Aquest programa té per objecte determinar un valor orientatiu per a béns immobles urbans i rústics que no tinguin un valor de referència certificat pel Cadastre, d’acord amb els criteris de selecció i comprovació del valor real a efectes dels impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions, utilitzats pel Servei de Valoracions de l’ATIB.

Així mateix, als efectes de valoració, es tenen en compte el que preveuen les ordres amb la relació de municipis als quals siguin aplicables els coeficients d’actualització dels valors cadastrals que estableixin anualment les lleis de pressuposts generals de l’Estat o la norma corresponent (consultar aquí).

Si voleu sol·licitar una proposta al Servei de valoracions de l’ATIB, podeu descarregar la sol·licitud corresponent (format pdf) i enviar-la a través del registre electrònic dirigit a l’ATIB (accedir al registre electrònic) o a qualsevol oficina de l’ATIB (informació oficines ATIB).

ACCEDIR A VALORACIÓ D’IMMOBLESVALORACIÓ DE LLOCS D
AMARRATGE

Amb aquesta aplicació es pot determinar un valor de referència d’un bé immoble (sense valor de referència de mercat) corresponent a llocs d’amarratge de ports esportius situats en territori de les Illes Balears, d’acord amb els criteris de selecció i comprovació del valor real a efectes de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i de l'impost sobre successions i donacions, utilitzats pel Servei de Valoracions de l’ATIB.

VALORACIÓ DE LLOCS D’AMARRATGE (en procés de revisió)


VALORACIÓ DE VEHICLES I DE BÉNS NÀUTICS

L’article 57 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, estableix com un dels procediments per comprovar valors el dels preus mitjans al mercat, que s’ha considerat com el més idoni per verificar valors dels mitjans de transport privats. A aquest efecte, cada exercici una ordre del Ministeri d’Hisenda recull els preus mitans de venda de vehicles de motor (per exemple, automòbils) i de béns nàutics (per exemple, embarcacions) aplicables en la gestió de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, l'impost sobre successions i donacions i l'impost especial sobre determinats mitjans de transport. Per a l’exercici 2024, podeu consultar l’Ordre HFP/1396/2023, de 26 de desembre (correcció errades a Ordre HAC/475/2024).

Si voleu sol·licitar una proposta de valoració d’un vehicle, podeu descarregar-vos el següent l’imprés (format pdf)  i enviar-lo, juntament amb la fitxa tècnica del vehicle i el contracte de compravenda, a través del registre electrònic dirigit a l’ATIB (accedir al registre electrònic) o a qualsevol oficina de l’ATIB (informació oficines ATIB): Sol·licitud d’informació sobre el valor de vehicle.

ACCEDIR A VALORACIÓ DE VEHICLES I BÉNS NÀUTICS