Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Gestió telemàtica de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

L'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, qualssevol que siguin la seva classe i categoria.

Amb la finalitat de facilitar el pagament de l’IVTM dels Ajuntaments que han delegat la gestió recaptatòria d'aquest impost a l’Agència Tributària de les Illes Balears, aquest Portal ofereix la possibilitat al propietari del vehicle o al seu representant d'efectuar de forma telemàtica l'autoliquidació de la quota corresponent de l'impost per a poder matricular-lo o rehabilitar-lo (i donar-lo d'alta en les bases de dades municipals), per a donar-lo de baixa, així com de liquidar la quota anual de l'impost per si voleu, per exemple, transmetre el vehicle.

Abans d'iniciar el procés de declaració liquidació es recomana tenir preparats els següents documents: el NIF/CIF del propietari i la fitxa tècnica del vehicle.

Una vegada realitzat el pagament correctament, el model d'autoliquidació corresponent, incorporarà el justificant acreditatiu de recepció i pagament i us podreu dirigir a la Prefectura Provincial de Trànsit en Illes Balears (c/ Manuel Azaña, 50, 07006 Palma; tel.: 971 465 262) per tal de completar els tràmits administratius que en cada cas corresponguin (per a més informació dels tràmits pitjau aquí).

Gestions telemàtiques
Alta per matriculació o rehabilitació de vehicle (071)

L’autoliquidació de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) s’ha de realitzar quan s’adquireix un vehicle nou.

El període impositiu de l’IVTM coincideix amb l’any natural. No obstant això, en el cas de primera adquisició del vehicle, el període impositiu comença el dia en el qual té lloc l'adquisició i es paga d’acord amb els trimestres que queden fins a finalitzar l’any, inclòs el trimestre en què es produeix la compra. Posteriorment, l’impost es merita el dia 1 de gener de cada any i la persona obligada al pagament és la persona al nom de la qual consti el vehicle en el permís de circulació en aquesta data. 

Així mateix, si el vehicle es va donar de baixa –definitiva o temporal– i ara el voleu rehabilitar o tornar a donar d’alta, cal fer l’autoliquidació com si fos una alta de vehicle nou i pagar els trimestres corresponents.

Una vegada fet el pagament de l’autoliquidació (model 071), heu de completar els tràmits corresponents en la Direcció General de Trànsit. A aquest efecte, podeu consultar: