Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Carter virtual d’avisos de pagament de rebuts

L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) ha habilitat el servei  CARTER VIRTUAL D’AVISOS, al qual podeu accedir amb el vostre CODI DE CONTRIBUENT, per obtenir els vostres avisos de pagament en període voluntari de tributs locals de cobrament periòdic (rebuts), com ara, l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impos...
Més informació Carter virtual d’avi... Més informació Carter ...

Carter virtual d’avisos de pagament de rebuts

L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) ha habilitat el servei  CARTER VIRTUAL D’AVISOS, al qual podeu accedir amb el vostre CODI DE CONTRIBUENT, que us permet obtenir fàcilment els vostres avisos de pagament en període voluntari de tributs locals de cobrament periòdic (rebuts), com ara, l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre vehicles de tracc...
Més informació Carter virtual d’avi... Més informació Carter ...

Anunci de publicació edictal de notificació col·lectiva de les liquidacions de la taxa fiscal sobre el joc de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar de l’exercici 2018

El 20 de febrer de 2018 s’han publicat, en els taulers d’anuncis dels Serveis Centrals (Servei de Cànon i Joc) i de les Delegacions Insulars de l’Agència Tributària de les Illes Balears, el cens anual regulat als articles 97 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, a...
Més informació Anunci de publicació... Més informació Anunci ...

Període voluntari de pagament de determinats tributs de l’Ajuntament de Palma (IVTM i TRSU) corresponents a l’any 2018: de 14 de març a 14 de maig

Us informem que el dia 14 de març s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i de la taxa pels serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans (TRSU) de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’exercici de 2018. El termini de pagament finalitza el 14 de maig de 2018. Un cop transcorregut aquest te...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

|< <<       >> >|