Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Provisió de llocs de treball del personal funcionari de l’ATIB pels sistemes de concurs de mèrits i de lliure designació (adjudicació provisional)

Per Resolució de la presidenta de l’Agència Tributària de les Illes Balears de 4 de setembre de 2017 s’ha aprovat la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de la Comissió Tècnica de Valoració del procediment per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera de l’Agència Tributària de les Illes Balears pel...
Més informació Provisió de llocs de... Més informació Provisió ...

Colonya, Caixa Pollença nova entitat col·laboradora de l’ATIB per al pagament telemàtic a través de banca electrònica

L’entitat Colonya, Caixa Pollença s’ha adherit com entitat col·laboradora de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) per al pagament telemàtic per banca electrònica a través del Portal de l’ATIB de tributs i altres recursos la gestió recaptatòria dels quals correspon a aquesta Administració tributària.Per utilitzar aquest sistema de pagament, l’inte...
Més informació Colonya, Caixa Polle... Més informació Colonya, ...

Anunci de publicació edictal de notificació col·lectiva de les liquidacions de la taxa fiscal sobre el joc de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar de l’exercici 2018

El 20 de febrer de 2018 s’han publicat, en els taulers d’anuncis dels Serveis Centrals (Servei de Cànon i Joc) i de les Delegacions Insulars de l’Agència Tributària de les Illes Balears, el cens anual regulat als articles 97 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, a...
Més informació Anunci de publicació... Més informació Anunci ...

Període voluntari de pagament de determinats tributs de l’Ajuntament de Palma (IVTM i TRSU) corresponents a l’any 2018: de 14 de març a 14 de maig

Us informem que el dia 14 de març s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i de la taxa pels serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans (TRSU) de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’exercici de 2018. El termini de pagament finalitza el 14 de maig de 2018. Un cop transcorregut aquest te...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

|< <<       >> >|