Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles i de la taxa de tractament de residus de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’any 2019: de 15 de març a 15 de maig

Us informem que el dia 15 de març s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i de la taxa pels serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans (TRSU) de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’exercici de 2019. El termini de pagament finalitza el 15 de maig de 2019. Un cop transcorregut aquest te...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

Anunci de publicació edictal de notificació col·lectiva de les liquidacions de la taxa fiscal sobre el joc de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar de l’exercici 2019

El 20 de febrer de 2019 s’han publicat, en els taulers d’anuncis dels Serveis Centrals (Servei de Cànon i Joc) i de les Delegacions Insulars de l’Agència Tributària de les Illes Balears, el cens anual regulat als articles 97 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, a...
Més informació Anunci de publicació... Més informació Anunci ...

Anunci de publicació de les dades cens anual de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar (exercici 2019)

El 23 de gener de 2019 s’han publicat, en els taulers d’anuncis dels Serveis Centrals (Servei de Cànon i Joc) i de les Delegacions Insulars de l’Agència Tributària de les Illes Balears, les dades contingudes en el cens anual màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar, corresponents a l’exercici 2019, regulat en els articles 97 del Decret le...
Més informació Anunci de publicació... Més informació Anunci ...

Actualització de l’import de les taxes autonòmiques per a l’any 2019

D’acord amb l’article 38 de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019, l’any 2019, les quotes fixes de les taxes i de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries s’incrementen en la quantitat que resulta d’aplicar a la quantitat exigida durant l’any 2018 ...
Més informació Actualització de l’i... Més informació Actualització ...

|< <<       >> >|