Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Període voluntari de pagament de l’IVTM i de les taxes de residus i clavagueram de l’Ajuntament d’Artà de l’any 2024: d’1 de març a 2 de maig

El dia 1 de març s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), de la taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans i de la taxa per la prestació del servei de clavegueram de l’Ajuntament d'Artà corresponents a l’exercici de 2024. El termini de pagament finalitza el dia ...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

Anunci de publicació edictal de notificació col·lectiva de les liquidacions de la taxa fiscal sobre el joc de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar de l’exercici 2024

El 22 de febrer de 2024 s’ha publicat el cens anual regulat als articles 97 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, i 3.2 de l’Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, de 28 d'abril de 2004, per la qu...
Més informació Anunci de publicació... Més informació Anunci ...

Actualització de l’import de les taxes autonòmiques per a l’any 2024

D’acord amb l’article 40.1 de la Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024, per a l’any 2024 les quotes fixes de les taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears establertes per normes de rang legal es mantenen en la mateixa quantia vigent l’any 2023, sense perjudici de la...
Més informació Actualització de l’i... Més informació Actualització ...

Inca: recaptació de tributs i deutes

Es comunica que, a partir de l’1 de gener de 2024, la gestió recaptatòria de tributs, multes de trànsit i deutes del municipi d’Inca que desenvolupava l’ATIB correspon a l’Ajuntament. Per tant, per qualsevol consulta o dubte, us heu de dirigir directament a l’Ajuntament d’Inca.No obstant, l’oficina de l’ATIB situada a Inca continua operativa tant pel que fa ...
Més informació Inca: recaptació de ... Més informació Inca: ...

|< <<       >> >|