Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Elevació a 50.000 euros del límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de pagament de deutes de tributs cedits

Amb efectes d’11 de juny de 2023, en virtut de l’Ordre del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública de 7 de juny de 2023, el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de deutes derivats de tributs cedits la gestió recaptatòria de les quals correspongui a les comunitats autònomes passa de 30.000 a 50.000...
Més informació Elevació a 50.000 eu... Més informació Elevació ...

Declaració liquidació trimestral de l’Impost sobre el dipòsit de residus a abocadors, la incineració i la coincineració de residus (model 593)

Us informem que s’ha implmentat el model de declaració liquidació trimestral del l’Impost sobre el dipòsit de residus a abocadors, la incineració i la coincineració de residus (model 593). La primera declaració liquidació trimestral a presentar és la corresponent al 1r trimestre de 2023 (termini de presentació de l’1 al 20 d’abril).D’acord amb la normati...
Més informació Declaració liquidaci... Més informació Declaració ...

Període voluntari de pagament de l’IVTM i de la taxa de tractament de residus de l’Ajuntament de Palma de l’any 2023: de 13 de març a 31 de maig

El dia 13 de març s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i de la taxa pels serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans (TRSU) de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’exercici de 2023. El termini de pagament finalitza el 31 de maig de 2023. Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciar...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

Mesures en matèria tributària introduïdes per la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023

La Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023 estableix les mesures tributàries següents:1.- IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (apartats 2 a 15 de la disposició final quarta que modifiquen el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Ille...
Més informació Mesures en matèria t... Més informació Mesures ...

|< <<       >> >|