Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Bonificacions de l’impost sobre successions

El Decret llei 4/2023, de 18 de juliol, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat estableix les següents bonificacions de l’impost sobre successions en cas de meritació a partir de dia 18 de juliol de 2023:

1. Bonificació del 100% sobre la quota íntegra corregida de l’impost en les adquisicions per causa de mort i, per assimilació, en els pactes successoris a què es refereix la Llei 8/2022, d’11 de novembre, de successió voluntària paccionada o contractual de les Illes Balears, als subjectes passius per obligació personal de contribuir que es trobin compresos en els grups I (descendents menors de 21 anys) i II (descendents de 21 anys o més).

Aquesta bonificació no eximeix de l’obligació de presentar l’autoliquidació de l’impost, si bé el subjecte passiu només ha de presentar la còpia autoritzada de les disposicions testamentàries si n’hi ha i, si no n’hi ha, testimoni de la declaració d’hereus (en el cas de successió intestada, si no està feta la declaració judicial d’hereus, s'ha de presentar una relació dels presumptes hereus amb expressió del parentiu amb el causant).

2. Bonificació del 50% sobre la quota íntegra corregida de l’impost en les adquisicions per causa de mort i, per assimilació, en els pactes successoris a què es refereix la Llei 8/2022, d’11 de novembre, de successió voluntària paccionada o contractual de les Illes Balears, als subjectes passius per obligació personal de contribuir que siguin col·laterals de segon o tercer grau per consanguinitat del causant, inclosos en el grup III, i no concorrin amb descendents o adoptats del causant, o concorrin amb descendents o adoptats del causant desheretats. A la resta de subjectes passius del grup III s’ha d’aplicar una bonificació del 25% sobre la quota íntegra corregida.

Aquesta bonificació no eximeix de l’obligació de presentar l’autoliquidació de l’impost.

Per aplicar les bonificacions esemntades, en cas que s’adquireixin béns immobles, s’ha de consignar en l’escriptura pública corresponent el valor dels béns immobles adquirits, el qual no pot superar en cada cas el valor real [valor de referència previst a la normativa reguladora del cadastre immobiliari o, quan no hi hagi valor de referència o aquest no pugui ser certificat pel Cadastre, el valor de mercat ( Info: Valoració béns immobles).

Consultau: preguntes i dubtes sobre aplicació de les bonificacions.

Per fer la declaració liquidació corresponent, teniu a la vostra disposició el programa d’ajuda per l’autoliquidació de l’impost.