Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Reial decret llei 11/2020, de 31 de març: qüestions que afecten als procediments tributaris


El Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19 (que entra en vigor el 2 d’abril de 2020) preveu algunes qüestions o aclariments en relació als procediments tributaris que es resumeixen a continuació (article 53, disposicions addicionals vuitena i novena i transitòria cinquena):

1.- El que disposa l’article 33 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (consultau aquí), és aplicable a les actuacions, tràmits i procediments que es regeixin pel que estableix la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i els seus reglaments desenvolupament i que siguin realitzats i tramitats per les administracions tributàries de les comunitats autònomes i entitats locals, i és així mateix aplicable , en relació amb aquestes últimes, a les actuacions, tràmits i procediments que es regeixin pel Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Això és aplicable als procediments las tramitació dels qual s’hagués iniciat abans de l’entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març (que es va produir dia 18 de març).

Així mateix, és aplicable, a més que per als deutes tributaris, als altres recursos de naturalesa pública.

2.- Des de l’entrada en vigor de la declaració de l’estat d’alarma (14 de març de 2020) fins el 30 d’abril de al 2020  es preveu el següent (que també és d’aplicació als procediments, actuacions i tràmits que es regeixin pel que estableix la Llei general tributària, i els seus reglaments desenvolupament i que siguin realitzats i tramitats per les administracions tributàries de les comunitats autònomes i de les entitats locals, així com, en el cas d’aquestes últimes, als que es regeixin pel Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals):

a) El termini per interposar recursos de reposició o reclamacions economicoadministratives que es regeixin per la Llei general tributària, i els seus reglaments de desenvolupament, començarà a comptar-se des del 30 d’abril de 2020 i s’aplicarà tant en els supòsits en que s’hagués iniciat el termini per recórrer d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de l’acte o resolució impugnada i no hagués finalitzat el termini el 13 de març de 2020, com en els supòsits en que no s’ha notificat encara l’acte administratiu o resolució objecte de recurs o reclamació. Aquesta mesura és també aplicable als recursos de reposició i reclamacions que, en l’àmbit tributari, es regulen en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

b) No computarà a efectes de la durada màxima del termini per a l’execució de les resolucions d’òrgans economicoadministratius.

c) Queden suspesos els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets prevists en la normtiva tributària.

Per altra banda, la disposició final primera del Reial decret llei 11/2020 inclou una puntualització referent a l’exempció de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en la seva modalitat d’actes jurídics documentats, prevista en la disposició final primera del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Concretament, aquesta exempció (que té efectes a partir del 18 de març de 2020) és aplicable a les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris sempre que es trobin dins dels supòsits de moratòria de deute hipotecari per a l'adquisició d'habitatge habitual previstos en els en els articles 7 a 16 de l’esmentat Reial decret llei 8/2020.

Per consultar les mesures actualitzades en l’àmbit de l’ATIB i, en particular, les que puguin afectar a la gestió recaptatòria dels tributs autonòmics i locals que correspon a l’ATIB i la suspensió dels procediments tributaris com a conseqüència de la situació generada pel coronavirus, pitjau AQUÍ.