Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries dels tributs propis per a l’any 2017


D’acord amb la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017, es mantenen les quanties de les taxes i de les prestacions patrimonials públiques no tributàries de la Comunitat Autònoma vigents a 31 de desembre de 2016 (article 36), sense perjudici de la modificació i reordenació d’algunes taxes (com conseqüència, fonamentalment, d’adaptar-les a les lleis substantives vigents en els diferents sectors d’activitat administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears) que conté la pròpia Llei de pressuposts (disposició final segona).

Amb la finalitat d’aconseguir més seguretat jurídica i facilitar el coneixement dels imports corresponents, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 3 de gener de 2017, per la qual s’actualitzen les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries dels tributs propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017.