Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Modificacions en matèria tributària introduïdes per la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017


La Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017, que entra en vigor l’1 gener 2017, estableix diverses modificacions en la normativa tributària aplicable en l’àmbit de les Illes Balears.

Entre aquestes mesures tributàries cal destacar les següents:

1.- Impost sobre la renda de les persones físiques: es crea una nova deducció autonòmica a favor de determinats col·lectius (com ara els joves menors de 36 anys, les persones amb un grau de minusvalidesa física o sensorial igual o superior al 65 % o amb un grau de minusvalidesa psíquica igual o superior al 33 % i les famílies nombroses) per les despeses corresponents a l’arrendament de l’habitatge habitual d’aquests col·lectius, i s’amplia la deducció autonòmica vigent en aquest mateix impost relativa al foment de la llengua catalana a fi que inclogui les entitats sense ànim de lucre parcialment exemptes de I’impost sobre societats (disposició final tercera, apartats 1 i 2). Aquestes mesures comencen a vigir el 31 de desembre de 2016.

2.- Taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar: s’estableixen beneficis fiscals sobre determinats fets imposables de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar (article 37) i s’estableixen algunes precisions respecte a la determinació de la base imposable i els tipus de gravamen aplicables (disposició final tercera, apartats 3, 4 i 5).

3.- Impost sobre estades turístiques: s’actualitzen els imports dels mòduls aplicables en la determinació de la base imposable en règim d’estimació objectiva (disposició final tretzena) i, consegüentment, s’estableix un termini per poder renunciar al règim d’estimació objectiva (disposició transitòria única).

4.- Taxes autonòmiques: es mantenen les quanties de les taxes i de les prestacions patrimonials públiques no tributàries de la Comunitat Autònoma vigents a 31 de desembre de 2016 (article 36), sense perjudici de la modificació i reordenació d’algunes taxes (com conseqüència, fonamentalment, d’adaptar-les a les lleis substantives vigents en els diferents sectors d’activitat administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears) que conté la pròpia Llei de pressuposts (disposició final segona).