Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes per a l’any 2018


D’acord amb l’article 36 de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, per a l’any 2018 les quotes fixes de les taxes i de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries s’incrementen en la quantitat que resulta d’aplicar a la quantitat exigida durant l’any 2017 el coeficient derivat de l’augment de l’índex de preus de consum de l’Estat espanyol corresponent a l’any 2016 (que és l’1,6 %), sense perjudici de la modificació de determinats aspectes de les taxes en matèria de ports, medi ambient i educació que conté la pròpia Llei (disposició final primera).

Amb la finalitat d’aconseguir més seguretat jurídica i facilitar el coneixement dels imports corresponents, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 8 de gener de 2018, per la qual s’actualitzen les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018 (consultar correcció d’errades).