Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Anunci de publicació de les dades cens anual de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar (exercici 2019)


El 23 de gener de 2019 s’han publicat, en els taulers d’anuncis dels Serveis Centrals (Servei de Cànon i Joc) i de les Delegacions Insulars de l’Agència Tributària de les Illes Balears, les dades contingudes en el cens anual màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar, corresponents a l’exercici 2019, regulat en els articles 97 del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat i 3 de l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 28 d’abril de 2004 (BOIB núm. 64, de 6 de maig de 2004).

Les persones interessades disposen d’un termini de 10 dies hàbils, per  examinar el cens anual i fer-hi al·legacions a l’efecte de reparar possibles omissions, errors o deficiències.

La persona representant ha de presentar  un escrit d’autorització de la persona representada  i aportar el document justificatiu DNI/NIE. Si la persona representada és una persona jurídica també ha de figurar el segell de l’entitat.