Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Període voluntari de pagament de l’impost sobre estades turístiques d’habitatges i càmpings turístics (exercici 2019)


Us informem que el període voluntari de pagament de l’impost sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics de l’exercici 2019 és del 15 de juny al 17 dagost de 2020. Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos de demora i de les costes que es produeixin.

Es recorda que la gestió recaptatòria de l’impost sobre estades turístiques corresponent a aquests establiments es realitza conforme amb allò que es preveu pels tributs de cobrament periòdic per rebut (per a informació general de l’impost sobre estades turístiques pitjau aquí). Així, un cop sha notificat la liquidació de l’alta en la matrícula o padró de l’impost, les successives liquidacions es notifiquen de forma col·lectiva mitjançant el corresponent anunci publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de manera que no es notifiquen de forma individual ni tampoc es remeten avisos de pagament del rebut.

Per això, s’ha de tenir en compte que es poden accedir als rebuts de 2019 si la data de l’inici dactivitat és anterior a 2019 (consultar anunci de notificació col·lectiva i de cobrament de liquidacions de l'exercici 2019). Si la data de l’inici de l’activitat és durant el 2019, no és podrà accedir al rebut doncs prèviament sha de generar la notificació de la liquidació d’alta en el padró de l’impost.

Formes d’obtenció de l’avís de pagament o document dingrés dels rebuts de 2019

— Per Internet:

  • Introduint el NIF del subjecte passiu i el codi de l’establiment (que podeu consultar en la declaració censal corresponent al model 017 –veure exemple o en la liquidació d’alta a la matrícula de l’impost –veure exemple–) en el mòdul habilitat a aquest efecte. Per accedir pitjau aquí.
  • A través del Carter Virtual (al qual podeu accedir amb el codi de contribuent, així com també, a través de la seu electrònica de l’ATIB, amb certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve).
  • Amb certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve, a la Carpeta fiscal
  • A través del Servei de Consultes i suggeriments ( + info: Consultes i suggeriments).
—  De forma presencial amb cita prèvia (que podeu sol·licitar per Internet -pitjau CITA PRÈVIA- o al telèfon 971 678 404) a qualsevol oficina de recaptació de l’ATIB (consultar les dades i els horaris a oficines de recaptació).

Rebuts domiciliats

Els rebuts domiciliats en una entitat bancària seran remesos a les respectives entitats perquè siguin carregats en els comptes dels contribuents a partir del 3 dagost de 2020.

Es recomana que domicilieu el pagament dels vostres rebuts (+ info: Domiciliació de pagament de tributs de cobrament periòdic per rebut).