Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Dia 1 de maig: Inici del període voluntari de pagament de l’impost sobre estades turístiques d’habitatges i càmpings turístics (exercici 2023)


Us informem que el període voluntari de pagament de l’impost sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics de l’exercici 2023 és de l1 de maig a l’1 de juliol de 2024. Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos de demora i de les costes que es produeixin.

Es recorda que la gestió recaptatòria de l’impost sobre estades turístiques corresponent a aquests establiments es realitza conforme amb allò que es preveu pels tributs de cobrament periòdic per rebut (per a informació general de l’impost sobre estades turístiques pitjau aquí). Així, un cop sha notificat la liquidació de l’alta en la matrícula o padró de l’impost, les successives liquidacions es notifiquen de forma col·lectiva mitjançant el corresponent anunci publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de manera que no es notifiquen de forma individual ni tampoc es remeten avisos de pagament del rebut.

Per això, s’ha de tenir en compte que es poden accedir als rebuts de 2023 si la data de l’inici dactivitat és anterior a 2023 (consultar anunci de notificació col·lectiva i de cobrament de liquidacions de l'exercici 2023). Si la data de l’inici de l’activitat és durant el 2023, no és podrà accedir al rebut doncs prèviament sha de generar la notificació de la liquidació d’alta en el padró de l’impost.

FORMES D'OBTENCIÓ DEL DOCUMENT DINGRÉS DELS REBUTS DE 2023

— Per Internet:

  • Introduint el NIF del subjecte passiu i el codi de l’establiment en el mòdul habilitat a aquest efecte (Accés mòdul).
  • A través del CARTER VIRTUAL, al qual podeu accedir amb el codi de contribuent, així com també amb certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve.
  • A través del Servei de Consultes i suggeriments (+ info: Consultes i suggeriments).
—  De forma presencial amb cita prèvia (que podeu sol·licitar per Internet -pitjau CITA PRÈVIA- o al telèfon 971 678 404) a qualsevol oficina de recaptació de l’ATIB (consultar les dades i els horaris a oficines de recaptació).

REBUTS DOMICILIATS

Els rebuts el pagament dels quals estigui domiciliat en una entitat bancària, seran remesos a les respectives entitats perquè es carreguin en compte dels contribuents el dia que aquests triïn dins període voluntari de pagament (per seleccionar el dia de càrrec s’ha d’accedir al CARTER VIRTUAL). En cas que no se seleccioni cap dia, els rebuts domiciliats es remetran a les entitats pel seu càrrec en compte a partir del dia 14 de juny de 2024.

Es recomana que domicilieu el pagament dels vostres rebuts (+ info: Domiciliació de pagament de tributs de cobrament periòdic per rebut). Podeu sol·licitar la domiciliació dels rebuts de 2023 fins el dia 7 de juny de 2024.