Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Modificacions en matèria tributària introduïdes per la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019


La Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019, que entra en vigor l’1 gener 2019, estableix diverses modificacions en la normativa tributària aplicable en l’àmbit de les Illes Balears.

Entre les mesures tributàries cal destacar les següents:

1.- Impost sobre la renda de les persones físiques: modificació i creació de deduccions autonòmiques de l’impost (disposició final segona).

Millores de les deduccions vigents (vigent a partir del 31 de desembre de 2018): la deducció per raó de les despeses derivades de la realització, pels descendents del contribuent o contribuents, d’estudis d’educació superior en centres ubicats fora de l’illa de residència s’estén també als casos en què existeixi oferta educativa pública en la illa de residència.

La quantia d’aquesta deducció, amb caràcter general, és de 1.500 euros (amb un límit de 30.000 euros de renda en cas de tributació individual i de 48.000 euros en cas de tributació conjunta, i, en tots els casos, d’un 50 % de la quota íntegra), import que pot arribar als 1.600 euros si la renda del contribuent en l’exercici no ultrapassa els 18.000 euros en cas de tributació individual o els 30.000 euros en cas de tributació conjunta.

Noves deduccions:

-. Deducció per donacions a entitats del tercer sector social (compatible amb la deducció estatal aplicable a totes les entitats sense ànim de lucre) del 25 % aplicable sobre una base màxima de 150 euros, de les donacions dineràries que es facin durant el període impositiu, a favor de les entitats sense ànim de lucre a les quals fa referència la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d’acció social, que estiguin inscrites en el registre corresponent de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. Aquesta deudcció té vigència a partir del 31 de desembre de 2018.

-. Deducció del 40 %, amb un límit de 600 euros, de l’import anual satisfet, per compensar les despeses que produeixen els descendents o acollits menors de 6 anys per motius de conciliació, això és, les despeses inherents a les estades en escoles infantils o en guarderies, pel que fa als nins de 0 a 3 anys d’edat, i les despeses inherents al temps de custòdia, al servei de menjador i a les activitats extraescolars dels nins de 3 a 6 anys en centres educatius. Per aplicar aquesta deducció s’han de complir determinats requisits. Aquesta deudcció té vigència a partir del 31 de desembre de 2018.

-. Deducció en la quota íntegra de l’impost a favor dels contribuents que integrin en la base imposable general rendiments corresponents a subvencions o ajudes públiques atorgades per la comunitat autònoma de les Illes Balears per raó de danys que duguin causa d’emergències que hagin estat declarades pel Consell de Ministres com a zones afectades greument per una emergència de protecció civil. L’import d’aquesta deducció serà el resultat d’aplicar el tipus mitjà de gravamen a l’import de la subvenció en la base liquidable.

2.- Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats: es redueix el tipus de gravamen aplicable a les transmissions patrimonials oneroses d’immobles, que passa d’un 8 % a un 5 %, en els casos en què el valor real de l’immoble no ultrapassi els 200.000 euros i aquest immoble hagi de constituir el primer habitatge de l’adquirent.

3.- Taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar en casinos de joc:  s’estableix una bonificació de la quota tributària corresponent a l’exercici de 2019 de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar en casinos de joc per la quantia corresponent al 100 % de la part de l’impost sobre activitats econòmiques satisfet pel subjecte passiu per raó de l’increment mitjà del nombre de taules de joc, calculat amb dos decimals, sempre que es compleixin determinats requisits (article 39).

4.- Taxes autonòmiques: per a l’any 2019 les quotes fixes de les taxes i de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries s’incrementen en la quantitat que resulta d’aplicar a la quantitat exigida durant l’any 2018 el coeficient derivat de l’augment de l’índex de preus de consum de l’Estat espanyol corresponent a l’any 2017, que és l’1,1 % (article 38). Així mateix, es modifiquen i reordenen algunes taxes, segons els casos, fonamentalment per tal d’adaptar-les a les lleis substantives vigents en els diferents sectors d’activitat administrativa i a l’estructura organitzativa de l’Administració autonòmica (disposició final primera).