Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Sol·licitud telemàtica d’ajornament o fraccionament del pagament de deutes relatius a tributs i altres recursos de les entitats locals la gestió recaptadora dels quals correspon a l’ATIB d’import igual o superior a 3.005,06 euros


Nota prèvia important: en el cas de fer la sol·licitud d’ajornament o fraccionament de pagament mitjançant aquest sistema, acceptau que les comunicacions o notificacions que hagi de fer aquesta Administració tributària en relació a la tramitació de la sol·licitud es facin per correu electrònic i, en el seu cas, per telèfon mòbil.


Passos a realitzar:

1.- Omplir les dades de la sol·licitud següent i pitjau el botó "Guardar PDF".

2.- Un cop guardat el document, pitjau el botó "Continuar". Si falta alguna dada obligatòria haureu d'omplir-la i tornar a pitjar el botó "Guardar PDF".

3.- Si les dades són correctes, cal adjuntar, a més de la sol·licitud emplenada (que ja apareixerà per defecte) els documents següents:

- Fotocòpia del NIF del deutor i, en el cas d'actuar com a representant, el NIF del representant (sol·licitant)  i del representat (deutor), així com l'autorització de representació per poder fer la sol·licitud.

- Els documents o justificants que es considerin oportuns. En particular, s’ha de justificar l'existència de dificultats economicofinanceres que impedeixin de forma transitòria efectuar el pagament en el termini corresponent.

- La documentació relativa a la garantia de pagament (compromís d'aval  solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o de certificat d'assegurança de caució) o la documentació corresponent en funció del tipus de garantia que s'ofereixi d’acord amb allò que preveu la normativa aplicable (més informació:
article 46 del  Reglament general de recaptació).

4.- Una vegada adjuntats els documents que, en el seu cas, siguin necessaris, pitjau el botó "Enviar". A continuació rebreu un missatge en el vostre telèfon mòbil amb un codi que heu d'introduir i, una vegada fet això, podreu imprimir la sol·licitud presentada i també rebreu un correu electrònic d'aquest tràmit.

En el cas que la sol·licitud no estigui degudament emplenada o si els documents aportats no són suficients o no són correctes, es remetrà un correu electrònic informant d’aquesta circumstància i es requerirà que es facin les subsanacions que corresponguin o es remetin els documents pertinents, amb l’advertència que si no es fa en el termini de 10 dies comptadors des de l’endemà del dia de remissió del correu electrònic amb el requeriment es tindrà per no presentada la sol·licitud i s’arxivarà sense més tràmit.

5.- Quan s’hagi tramitat el procediment rebreu un correu electrònic amb la resolució que podreu imprimir.


En cas de dubte o informació addicional, podeu fer la consulta a través de l'aplicació Consultes i suggeriments.
Guardar PDF Guardar PDF Guardar PDF Guardar PDF