Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.
Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.
+info
NOT
Novetats i comunicats

Llista provisional de persones admeses i excloses del procediment de provisió de llocs de treball de personal funcionari de carrera (grups A1 i A2) de l’ATIB

S’ha publicat la Resolució del president de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) de 6 de març de 2015 per la qual s’aprova i es fa publica la llista provisional de persones admeses i excloses del procediment per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera de l’Agència Tributària de les Illes Balears o d’alguns dels llocs ...


Inici del període voluntari de pagament de determinats tributs de l’ajuntament de Palma de Mallorca (IVTM i TRSU)

El dia 1 de març s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i de la taxa pels serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans (TRSU) de l’Ajuntament de Palma de Mallorca corresponents a l’exercici de 2015. El termini de pagament finalitza el 30 d’abril de 2015. Un cop transcorregut aquest termini, ...


Anunci de publicació edictal de notificació col•lectiva de les liquidacions de la taxa fiscal sobre el joc de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar de l’exercici 2015

El 20  de febrer de 2015 s’han publicat, en els taulers d’anuncis dels Serveis Centrals ( Servei de Cànon i Joc) i de les Delegacions Insulars de l’Agència Tributària de les Illes Balears, el cens anual regulat als articles 3.2 de  l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 28 d’abril de 2004 (BOIB núm. 64 de 6 de maig de 2004 ) i 1...


Actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries dels tributs propis per a l’any 2015

L’article 37 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, disposa que, per a aquest exercici, les quotes fixes de les taxes i de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears establertes per normes de rang legal es ...