Novetats i comunicats

Instrucció per la qual s’estableixen els criteris per a determinar el valor real dels béns immobles i dels llocs d’amarratge als efectes de l’ITPAJD i de l’ISD

S’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 48, de 8 d'abril de 2014) la Instrucció 1/2014, de 3 d'abril, del director de l'Agència Tributària de les Illes Balears per la qual s’estableixen els criteris que els òrgans competents de l’Agència Tributària de les Illes Balears han de considerar per comprovar el valor real dels béns immob...


Inici del període voluntari de pagament de determinats tributs de l’ajuntament de Palma de Mallorca (IVTM i TRSU)

El dia 1 de març s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i de la taxa pels serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans (TRSU) de l’Ajuntament de Palma de Mallorca corresponents a l’exercici de 2014. El termini de pagament finalitza el 30 d’abril de 2014. Un cop transcorregut aquest termini, ...


Anunci de publicació edictal de notificació col·lectiva de les liquidacions de la taxa fiscal sobre el joc de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar de l’exercici 2014

El 20 de febrer de 2014 s’han publicat, en els taulers d’anuncis dels Serveis Centrals (Servei de Tributs Propis, Joc i Patrimoni)  i de les Delegacions Insulars de l’Agència Tributària de les Illes Balears, el cens anual regulat als articles 3.2 de l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 28 d’abril de 2004 (BOIB núm. 64, de 6 de maig de 200...


Actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries dels tributs propis per a l’any 2014

L’article 27 de la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014, disposa que, per a aquest exercici, els tipus de gravamen específics o graduals i les quotes fixes dels tributs propis i altres prestacions de caràcter públic de la Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s’...


banner_telefono