Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Seu Electrònica Sede electrónica

  • Notificació electrònica
  • Missatges i avisos
  • Altres serveis

CARTER VIRTUAL

  • Consultar deute pendent
  • Consultar deute pagat
Sede electrónica
NOT
Novetats i comunicats

Dia 1 d’agost: inici del període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Ses Salines de l’any 2022

El dia 1 d’agost s’inicia el període voluntari de pagament de tributs de cobrament periodic per rebut corresponents a l’any 2022 de l’Ajuntament de Ses Salines (veure conceptes). El termini de pagament finalitza el 3 d’octubre de 2022. Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec co...

Dia 1 d’agost: inici del període voluntari de pagament de tributs del Consell Insular de Formentera de l’any 2022

El dia 1 d’agost s’inicia el període voluntari de pagament de tributs de cobrament periodic per rebut corresponents a l’any 2022 del Consell Insular de Formentera (veure conceptes). El termini de pagament finalitza el 3 d’octubre de 2022. Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recà...

Dia 1 de juliol: inici del període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany de l’any 2022

Us informem que el dia 1 de juliol s’inicia el període voluntari de pagament dels rebuts de l’impost sobre béns immobles, de l’impost d’activitats econòmiques, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, de la taxa per recollida d’escombraries i per la utilització d’abocador i de la taxa per entrada de vehicles a traves de les voravies –guals– de l’Ajunt...

Decret 16/2022, de 23 de maig, pel qual es desplega el cànon sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears

S’ha publicat el Decret 16/2022, de 23 de maig, pel qual es desplega el cànon sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears, es regula el Fons de Prevenció i Gestió de Residus i es modifica el Decret 14/2019, de 15 de març, de notificació i comunicació electròniques en l’àmbit de l’Agència Tributària de les Illes Balears.El càn...

Període voluntari de pagament de la taxa per matrícula anual de vedats privats de caça del Consell de Mallorca de l’any 2022: d’1 de juny a 19 d’agost

El dia 1 de juny comença el període voluntari de pagament de la taxa per matrícula anual de vedats privats de caça del Consell de Mallorca corresponent a l’exercici 2022, la gestió recaptatòria de la qual la duu a terme l'ATIB (veure notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament). El termini voluntari de pagament finalitza el 19 d’agost de 20...

Ordre per la qual es redueixen els signes, els índexs o els mòduls de l’impost sobre estades turístiques per a l’exercici fiscal de 2021

D’acord amb allò que preveu l’article 14.3 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible i l’article 34 de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació adm...

Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna: mesures tributàries

El Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna, estableix les següents mesures tributàries (disposició final segona):1.- Impost sobre la renda de les persones físiques.a) S’estableix una deducció (nou article 5 sexties del Text ...

Període voluntari de pagament de l’IVTM i de la taxa de tractament de residus de l’Ajuntament de Palma de l’any 2022: de 14 de març a 31 de maig

El dia 14 de març s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i de la taxa pels serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans (TRSU) de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’exercici de 2021. El termini de pagament finalitza el 31 de maig de 2022. Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciar...

Període voluntari de pagament de l’IVTM i de les taxes de residus i clavagueram de l’Ajuntament d’Artà de l’any 2022: d’1 de març a 2 de maig

El dia 1 de març s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), de la taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans i de la taxa per la prestació del servei de clavegueram de l’Ajuntament d'Artà corresponents a l’exercici de 2022. El termini de pagament finalitza el  dia...

Anunci de publicació edictal de notificació col·lectiva de les liquidacions de la taxa fiscal sobre el joc de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar de l’exercici 2022

El 22 de febrer de 2022 s’ha publicat el cens anual regulat als articles 97 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny,  i 3.2 de l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 28 d’abril de 2004 (BOIB núm. 6...