Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Seu Electrònica Sede electrónica

  • Notificació electrònica
  • Missatges i avisos
  • Altres serveis

CARTER VIRTUAL

  • Consultar deute pendent
  • Consultar deute pagat
Sede electrónica
NOT
Novetats i comunicats

Actualització de l’import de les taxes autonòmiques per a l’any 2022

D’acord amb l’article 39 de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022, per a l’any 2022 les quotes fixes de les taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears establertes per normes de rang legal es mantenen en la mateixa quantia vigent l’any 2021, sense perjudici de la mo...

Pagament de tributs locals de cobrament periòdic anual per rebut l’any 2022

Per a l’any 2022 podeu consultar el quadre general dels terminis voluntaris de pagament dels tributs locals de cobrament periòdic anual per rebut la recaptació dels quals correspon a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), així com els terminis per sol·licitar la domiciliació, per anular-la o modificar el compte bancari de domiciliació i les da...

Valor de referència de béns immobles: base imposable de l’ITPAJD i de l’ISD a partir d’1 de gener de 2022

A partir de l’1 de gener de 2022, d’acord amb el que estableix la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau, en el cas d’adquisició, de forma onerosa o gratuïta, d’immobles, el valor de referència dels immobles determinat pel Cadastre passa a tenir la consideració de base imposable de l’impost de transmissions patr...

Mesures en matèria tributària introduïdes per la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022

 La Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022 estableix les mesures de caràcter tributari següents:1.- Impost sobre la renda de les persones físiques.Es modifica la deducció autonòmica del 15 % dels imports satisfets en el període impositiu per raó de l’arrendament de l’habitatge ha...

Delegació a l’ATIB de la recaptació de tributs i altres recursos de l’Ajuntament d’Artà

 L’Ajuntament d’Artà ha delegat a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) la recaptació en perídode voluntari de determinats tributs de cobrament periòdic per rebut, així com la recpatació executiva de deutes tributaris i d’altres ingressos de dret públic no tributaris.A partir del 3 de gener de 2022, l’ATIB tindrà una oficina situada en la ...

Recordatori: Règim excepcional de renúncia al règim d’estimació objectiva en l’impost sobre estades turístiques el 2021

Per Decret llei 1/2021, de 25 de gener, es varen aprovar mesures excepcionals en l’àmbit de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal 2021.En aquest Decret llei es va establir que, excepcionalment, per a l’exercici 2021, els substituts del contribuent podien renunciar a l’aplicació del règim d’estimació objectiva en l’imp...

App ATIB: Aplicació de l’ATIB per a dispositius mòbils

L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) ha posat en funcionament una aplicació per a dispositius mòbils que permet fer determinades gestions en relació als tributs que gestiona l’ATIB, així com consultar els deutes i poder fer el seu pagament.Aquesta aplicació està disponible de forma gratuïta a les plataformes oficials de descàrrega per dispo...

Període voluntari de pagament de l’impost sobre estades turístiques d’habitatges i càmpings turístics (exercici 2020)

Us informem que el període voluntari de pagament de l’impost sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics de l’exercici 2020 és de l’1 de setembre al 31 d’octubre de 2021. Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels intere...

Període voluntari de pagament de les taxes de mercats i altres tributs de l’Ajuntament de Sóller de l’any 2021

El dia 1 de juliol s’inicia el període voluntari de pagament de les taxes per llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats a terrenys d’us públic, mercats ocasionals, i de llocs fixos de venda al mercat municipal de l’Ajuntament de Sóller corresponents a l’exercici de 2021. El termini de pagament finalitza l’1 de setembre de 2021.Aix...

Període voluntari de pagament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Sóller de l’any 2021: de 3 de juny a 3 d’agost

El dia 3 de juny s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre béns immobles (IBI)de l’Ajuntament de Sóller corresponent a l’exercici de 2021. El termini de pagament finalitza el 3 d’agost de 2021. Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels...