Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Marratxí (exercici 2019): del 16 de setembre al 2 de desembre


El dia 16 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament dels següents tributs de cobrament periòdic de l’Ajuntament de Marratxí corresponents a l’exercici 2019: l’impost sobre béns immobles; l’impost sobre activitats econòmiques; l’impost sobre vehicles de tracció mecànica; la taxa per la utilització privativa o aprofitament del domini públic per a entrades de vehicles a través de les voravies i reserves de la via pública per a aparcament i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe; la taxa per la prestació del servei de clavegueram; la taxa per la recollida, el transport, la transferència i l’eliminació de residus urbans o municipals; la taxa de cementiri municipal, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris. El termini de pagament finalitza el 2 de desembre de 2019.

Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos de demora i de les costes que es produeixin.

Formes d’obtenció de l’avís de pagament:

Es recorda que l’ATIB no remet avisos de pagament en paper. La forma general per obtenir i/o pagar els rebuts és en aquest Portal web a través del Carter Virtual (+ info: CARTERO VIRTUAL).

En cas de no utlitzar el Carter Viertual d’Avisos, podeu obternir-los de les formes següents:

— Per Internet (en aquest Portal):
— De forma presencial: a l’oficina de l’ATIB situada al carrer de Gabriel Fuster, 3, baixos B, 07141 Marratxí, o a qualsevol oficina de recaptació de l’ATIB (consultar oficines de recaptació), en horari de dilluns a dijous laborables de 8.15 a 13.45 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres laborables, de 8.15 a 14.45 hores. Es recomana que sol·liciteu CITA PRÈVIA, que podeu fer per Internet (pitjau aquí) o telefonant al 971 678 404.

Formes de pagament:

— Per Internet, mitjançant el servei de banca electrònica de les entitats col·laboradores en el pagament telemàtic o amb targeta de crèdit o de dèbit, amb independència de l’entitat que l’emeti. [Accediu al pagament telemàtic].

— A qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores següents: CaixaBank; Bankia; Banca March; BBVA; Banco Santander; Banco Popular; Targobank; Banco Sabadell; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank.

— En el caixers automàtics de CaixaBank, Bankia i BBVA.

Rebuts domiciliats

Es recomana que domicilieu el pagament dels vostres rebuts (+ info: Domiciliació de pagament de tributs locals de cobrament periòdic per rebut).

Els rebuts el pagament dels quals estigui domiciliat en una entitat bancària, seran remesos a les respectives entitats perquè siguin carregats en els comptes dels contribuents a partir del 14 de novembre de 2019.

Un cop enviada la domiciliació a l’entitat bancària podeu saber la situació del rebut a Informació de les dades dels rebuts domiciliats.