Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats


L'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, és un impost cedit per l'Estat a la comunitat autònoma que grava les transmissions patrimonials oneroses "inter vivos" i les operacions a elles assimilades, així com la constitució de drets reals, préstecs, fiances, arrendaments, pensions i concessions administratives realitzades al marge d'activitats empresarials o professionals, a excepció de determinades operacions sobre béns immobles exemptes d'IVA, així com la constitució, augment de capital i altres operacions de societats, persones jurídiques no societàries i entitats fiscalment equiparades a aquelles, i, finalment, la instrumentació de fets, actes o negocis jurídics o econòmics en els corresponents documents notarials, mercantils o administratius, amb els requisits exigits per la Llei.

L'impost comprèn les següents modalitats o figures impositives:

A. Transmissions Patrimonials Oneroses.
B. Operacions Societàries.
C. Actes Jurídics Documentats.

A. Transmissions Patrimonials Oneroses.

1. Fet imposable:

a) Les transmissions oneroses no empresarials per actes "inter vivos" de tota mena de béns i drets que integrin el patrimoni de les persones físiques o jurídiques.

b) La constitució de drets reals, préstecs, fiances, arrendaments, pensions i concessions administratives i la ulterior ampliació del seu contingut.

c) Operacions empresarials immobiliàries, subjectes i exemptes de l'Impost sobre el Valor Afegit.

2. Base imposable: el valor real del bé transmès o del dret que es constitueix o cedeixi. Per al càlcul del valor de béns immobles, llocs d'amarratge, vehicles i béns nàutics podeu utilitzar els programes de valoració habilitats en aquest Portal.

3. Sujecte passiu:

 • En les transmissions de béns i drets: l'adquirient.
 • En la constitució de drets reals: aquell al favor del qual es realitzi l'acte.
 • En la constitució de fiances: el creditor refermat.
 • En la constitució d'arrendaments: l'arrendatari.
 • En la concessió administrativa: el concessionari.

4. Tipus de gravamen: podem distingir entre els tipus generals i els tipus especials.

El tipus generals són:

 • A partir de dia 1 de gener de 2016:

  Valor total de l'immoble fins a (euros)
  Quota integra (euros)
  Resta valor fins a (euros)
  Tipus aplicable (%)
  0
  0
  400.000,00
  8
  400.000
  32.000
  200.000,00
  9
  600.000
  50.000
  400.000,00
  10
  1.000.000
  90.000
  En endavant
  11

 • Si el bé immoble transmès és qualificable urbanísticament com a plaça de garatge -excepte en el cas de garatges annexos a habitatges fins a un màxim de dos en que s'aplicarà la regla general anterior-, el tipus mitjà aplicable serà el que resulti    d' aplicar la tarifa següent en funció del valor real del garatge objecte de transmissió o de constitució o cessió del dret real:

  Valor total del garatge fins a (euros)
  Quota integra (euros)
  Resta valor fins a (euros)
  Tipus aplicable(%)
  0,00
  0,00
  30.000,00
  8
  30.000,01
  2.400,00
  En endavant
  9

 • Mobles semovents i constitució de concessions administratives (per exemple: vehicles): 4%.
 • Drets reals de garantia, pensions, fiances, préstecs i cessió de crèdits: 1%.

Els tipus especials són:

 • Transmissions patrimonials oneroses d’immobles a partir de l'1 de gener de 2019 quan el valor real de l’immoble no ultrapassi els 200.000 euros i constitueixi el primer habitatge de l’adquirent: 5%.
 • Transmissions d'immobles ubicats en el ParcBit: 0,5%.
 • Transmissió d'immobles en què podent-se renunciar a l'exempció de l'IVA, en els termes de l'article 20.2 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, no es renunciï a la mateixa: el 4%.
 • Tipus reduït del 4% aplicable a la transmissió dels immobles inclosos en la transmissió de la totalitat d'una empresa a favor d'empleats i familiars fins al tercer grau.
 • Tipus reduït del 3,5% quan l'adquirent sigui una societat mercantil o una empresa de nova creació i l'inmoble constitueixi la seu del domicili fiscal o un centre de treball de la societat o empresa.
 • El tipus de gravamen aplicable a les transmissions oneroses de béns mobles inscrits en el Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears o en el Registre de Béns d'Interès Cultural de les Illes Balears és de l'1% quan l'adquirent incorpori els béns esmentats a una empresa, activitat o projecte de caràcter cultural, científic o de desenvolupament tecnològic, en els termes que preveu la Llei 3/2015, de 23 de març, per la qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s'estableixen mesures tributàries.
 • El tipus aplicable a les transmissions oneroses de béns mobles imprescindibles per a la pràctica de l'esport és de l'1% quan aquests béns siguin incorporats per la part adquirent a una empresa, activitat o projecte de caràcter esportiu, sempre que la persona que adquireix el bé el mantingui en el seu patrimoni, afecte a l'empresa, l'activitat o el projecte esportiu, durant almenys cinc anys des de la seva adquisició.

 • Tipus de gravamen específics en les transmissions oneroses de determinats vehicles a motor:
  - S'estableix un tipus de gravamen específic del 0% en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats aplicable a les transmissions oneroses per actes entre vius de ciclomotors. Així mateix, els subjectes passius de l'impost no quedaran obligats a presentar l'autoliquidació corresponent respecte de les transmissions objecto del tipus de gravamen específic al fet que es refereix el paràgraf anterior d'aquest apartat.
  - S'estableix un tipus de gravamen específic del 8% en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats aplicable a les transmissions oneroses per actes entre vius de vehicles de turisme i de vehicles tot terreny que, segons la classificació de preus mitjans de venda que estableix anualment el ministeri competent en matèria d'hisenda mitjançant una ordre, superin els 15 cavalls de potència fiscal.

5.Meritació i termini: l'impost es merita el dia en què es realitza l'acte o contracte enregistrat, disposant d'un termini de pagament d'un mes des d'aquesta data.

6.Lloc de presentació: en els Serveis Centrals, en les Delegacions insulars i en les oficines de la recaptació de zona Mallorca de l'Agencia Tributària de les Illes Balears (Més informació).

7. Formes i llocs de pagament: per via telemàtica mitjançant aquest Portal o en les entitats financeres col·laboradores autoritzades (CaixaBank; Banca March; Bankia; BBVA; Banco Santander; Banco Popular; Targobank; Banco Sabadell; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank). 

8. Documents a presentar:

a) Documentació general:

 • Model normalitzat degudament complimentat (model 600 -general- o 620 -vehicles i embarcacions-).

b) Documentació particular:

 • Compravendes i constitucions de drets reals: aportarà la documentació que justifiqui l'adquisició dels béns o drets, escriptura i còpia simple en el cas d'immobles. 
 • Transmissió de vehicles de tracció mecànica, no serà necessari el contracte de compravenda si el model 620 va signat per comprador i venedor.
 • Documentació que justifiqui la constitució del dret o l'atorgament de la concessió.
 • En la transmissió de VEHICLES és necessari aportar el contracte de compravenda amb especificació del preu de la compravenda i la documentació relativa al vehicle.
 • En cas de transmissió de EMBARCACIONS és necessari el contracte de compravenda amb especificació del preu de la compravenda i del full de registre marítim actualitzat o full d'assentament.

B. Operacions Societaries

1. Fet imposable: constitució, augment i disminució de capital, fusió, escissió i dissolució de societats i de certes entitats, fiscalment equiparades a aquelles (persones jurídiques no societàries, comptes en participació, comunitats de béns, etc.), que realitzin activitats empresarials. "No obstant això la constitució i l'augment de capital estan exemptes".

2. Base imposable:

a) En la constitució i augment de capital, el nominal més les primes d'emissió, si escau, exigides. "Com s'ha exposat en l'apartat anterior estan exemptes".

b) En l'escissió y fusió de societats, el nominal del capital del nou ens creat, o el nominal de l'augment de capital de la societat absorbent.

c) En la disminució de capital i en la dissolució, el valor real dels béns i drets donats als socis, sense deducció de despesos i deutes.

3. Sujecte passiu:

 • En la constitució, augment de capital, fusió i escissió: la societat o entitat fiscalment equiparada.
 • En la dissolució i reducció de capital: els socis.

4. Tipus de gravamen: l'1%.

5. Meritació i termini: l'impost es merita el dia en què es realitza l'acte subjecte a gravamen, disposant d'un termini de per a la presentació i pagament d'un mes des de la data en què es formalitzi mitjançant escriptura pública la constitució, augment i disminució de capital, fusió, escissió i dissolució de la societat i la resta d'entitats equiparades a aquesta, així com les aportacions que efectuïn els socis per reposar pèrdues socials i el trasllat a Espanya de la seu de direcció efectiva o domicili social de la societat.

6. Lloc de presentació: en els Serveis Centrals, en les Delegacions insulars i en les oficines de la recaptació de zona Mallorca de l'Agencia Tributària de les Illes Balears (Més informació

7. Formes i llocs de pagament: per via telemàtica mitjançant aquest Portal o en les entitats financeres col·laboradores autoritzades (CaixaBank; Banca March; Bankia; BBVA; Banco Santander; Banco Popular; Targobank; Banco Sabadell; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank). 

8. Documents a presentar:

a) Documentació general:

 • Model normalitzat degudament complimentat (model 600).

b) Documentació particular:

 • Societat: aportarà la documentació que justifiqui la constitució, augment de capital, fusió, escissió, trasllat de direcció o domicili social i aportacions dels socis per reposar pèrdues.
 • Soci: aportarà la documentació que justifiqui l'extinció o reducció en la quota de participació dels contractes de comptes en participació.
 • Copropietari: aportarà la documentació que justifiqui l'extinció de la propietat o la recaptació de la quota de propietat.

C. Actes Jurídics Documentats

1. Fet imposable: existeixen tres tipus de documentos sujectes a tributació:

a) Documents notarials: amb independència de la seva documentació en el corresponent paper timbrat, les primeres còpies d'escriptures i actes notarials, quan tinguin com a objecte quantitats o coses de valor , continguin actes o contractes inscribibles en els Registres de la Propietat, Mercantil i de la Propietat Industrial i estiguin no subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions o als conceptes "Transmissions Patrimonials" i "Operacions Societàries", estan sotmeses a la quota gradual regulada en l'article 31.2 del Text Refós de l'Impost.

b) Documents mercantils: lletres de canvi i documents que realitzin funció de gir.

c) Documents administratius: anotacions preventives que es practiquin en els Registres Públics.

2. Base imposable: en els documents notarials el valor declarat, en els documents mercantils la quantitat girada i en els documents administratius el valor del dret o interès que es garanteixi.

3. Sujecte passiu:

 • En els documents notarials, l'adquirient del bé o dret i, si no n'hi ha, les persones que instin o sol·licitin els documents notarials.
 • En els documents mercantils el lliurador o les persones que els expedeixin.
 • En els documents administratius les persones que els sol·licitin.

4. Tipus de gravamen: podem distingir entre els tipus generals i els tipus especials.

Els tipus generals son:

 • En els documents notarials: 1,5%.
 • En els documents mercantils: segons l'escala de l'article 37 del Text Refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre).

Els tipus especials son:

 • L'1,2% en les primeres còpies d'escriptures i actes notarials, quan tenguin per objecte la transmissió onerosa o la constitució de drets reals sobre béns immobles que hagin de constituir el primer habitatge de l'adquirent, amb el caràcter d'habitatge habitual, quan el valor real o declarat —sempre que aquest darrer sigui superior al real— de l'immoble sigui igual o inferior a 200.000 euros.
 • El 2,5% en el cas de documents en què s'hagi renunciat a l'exempció a que es refereix l'article 20.2 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit.
 • Documents notarials que formalitzin la constitució i la cancel·lació de drets reals de garantia a favor d'una societat de garantia recíproca amb residència en les Illes Balears: 0,1%
 • Tipus reduït del 0,1% o aplicable a la constitució d'hipoteques unilaterals a favor d'una administració pública (estatal, autonòmica o local) per garantir l'ajornament o fraccionament de deutes de caràcter públic
 • Tipus reduït del 0,5% en els documents notarials que documentin préstecs hipotecaris vinculats a l'adquisició del domicili fiscal o centre de treball d'una empresa o societat de nova creació
 • Estaran exemptes de la quota gradual de documents notarials les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris que es produeixin a l'empara del Reial Decret-Llei 6/2012 de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.
 • Tipus de gravamen reduït aplicable en cas de transmissions de determinats béns de caràcter cultural. En les primeres còpies d'escriptures i actes notarials que documentin transmissions de béns de caràcter cultural inscrits en el Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears o en el Registre de Béns d'Interès Cultural de les Illes Balears que l'adquirent incorpori a empreses, activitats o projectes de caràcter cultural, científic o de desenvolupament tecnològic, en els termes que preveu la Llei 3/2015, de 23 de març, per la qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s'estableixen mesures tributàries, subjectes a la quota gradual de la modalitat d'actes jurídics documentats de l'article 31.2 del Text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, el tipus de gravamen és del 0,6%.
 • Es redueixen del 26 de gener al 31 de desembre de 2021 en un 95 % els tipus de gravamen que, d’acord amb el que estableixen els articles 15 i 16 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny (1,5% i 0,1%, respectivament), siguin aplicables a la formalització de documents notarials que contenguin l’ampliació dels terminis de carència o de reintegrament de préstecs o crèdits amb garantia hipotecària, o qualsevol altra modificació avaluable econòmicament de les condicions d’aquests, subscrits per empresaris persones físiques o jurídiques amb entitats financeres en el marc de programes públics de l’Administració de l'Estat o de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de suport al finançament d’empreses amb aval de l’Institut de Crèdit Oficial o de la societat de garantia recíproca ISBA, SGR, llevat que les operacions esmentades s’hagin de considerar exemptes de l'impost d’actes jurídics documentats de conformitat amb la legislació estatal (en particular, d’acord amb els punts 29 i 30 de la lletra B) de l’apartat 1 de l’article 45 del Text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, o d’acord amb l’article 9 de la Llei 2/1994, de 30 de març, sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris).

5. Meritació i termini: l'impost es merita el dia en què es realitza l'acte o contracte subjecte a gravamen, disposant d'un termini de per a la presentació i pagament d'un mes des de la data en què es formalitzi aquest acte o contracte que constitueixi la transmissió patrimonial onerosa per actes "inter vivos" o la constitució de drets reals, préstecs, fiances, arrendaments, pensions i concessions administratives.

6. Lloc de presentació: en els Serveis Centrals, en les Delegacions insulars i en les oficines de la recaptació de zona Mallorca de l'Agencia Tributària de les Illes Balears (Més informació).

7. Formes i llocs de pagament: per via telemàtica mitjançant aquest Portal o en les entitats financeres col·laboradores autoritzades (CaixaBank; Banca March; Bankia; BBVA; Banco Santander; Banco Popular; Targobank; Banco Sabadell; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank).

8. Documents a presentar:

a) Documentació general:

 • Model normalitzat degudament complimentat (model 600).

b) Documentació particular: s'aportarà la documentació que justifiqui l'adquisició de béns i drets (escriptura i còpia simple en el cas d'immobles).

D. Beneficis fiscals comunes a les tres modalitats de l‘impost

A) Exempcions subjectives:

1. L’Estat i les administracions públiques territorials i institucionals i els seus establiments de beneficència, cultura, Seguretat Social, docents o de finalitats científiques. Aquesta exempció és igualment aplicable a les entitats el règim fiscal de les quals hagi estat equiparat per una llei al de l’Estat o al de les administracions públiques esmentades.
2. Les entitats sense fins lucratius a què es refereix article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, que s’acullin al règim fiscal especial en la forma que preveu l’article 14 de la Llei esmentada. A l’autoliquidació en què s’apliqui l’exempció s’hi ha d’adjuntar la documentació que acrediti el dret a l’exempció.
3. Les caixes d’estalvi i les fundacions bancàries, per les adquisicions directament destinades a la seva obra social.
4. L’Església Catòlica i les esglésies, confessions i comunitats religioses que tinguin subscrits acords de cooperació amb l’Estat espanyol.
5. L’Institut d’Espanya i les reials acadèmies integrades en aquest, així com les institucions de les comunitats autònomes que tinguin fins anàlegs als de la Reial Acadèmia Espanyola.
6. Els partits polítics amb representació parlamentària.
7. La Creu Roja Espanyola i l’Organització Nacional de Cecs Espanyols.
8. L’Obra Pía de los Santos Lugares.

B) Exempcions objectives:

1. Les transmissions i altres actes i contractes en què l'exempció resulti concedida per tractats o convenis internacionals que hagin passat a formar part de l'ordenament intern.
2. Les transmissions que es realitzin en virtut d’un retracte legal, quan l'adquirent contra el qual s'exerciti ja hagi satisfet l'impost.
3. Les aportacions de béns i drets fetes pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que a favor seu i com a pagament d’aquelles es facin en dissoldre’s i les transmissions que per aquesta causa es facin als cònjuges com a pagament del seu haver de la societat de guanys. La Sentència TS (Sala 3.ª, Secció 2.ª) de 30 d’ abril de 2010, estableix la següent doctrina: "En el cas de las adjudicacions i transmissions originades per la dissolució del matrimoni, i previst en l’ article 45.I.B) 3 del R.D. Legislatiu 1/1993, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, la exenció de tributs únicament es aplicable a les disol·lucions en que hi hàgiu efectiva comunitat de bens
(societat conjugal); por tant aquesta exenció no es aplicable als casos en que existeixi un règim econòmic matrimonial de separació de bens" («B.O.E.» 24 junio).
4. Els lliuraments de diners que constitueixin el preu de béns o que es facin com a pagament de serveis personals, de crèdits o d’indemnitzacions. Les actes de lliurament de quantitats fetes per les entitats financeres, en l’execució d’escriptures de préstec hipotecari, l’impost de les quals ja hagi estat degudament liquidat o se n’hagi declarat procedent l’exempció.
5. Els avançaments sense interès concedits per l’Estat i les administracions públiques, territorials i institucionals.
6. Les transmissions i altres actes i contractes a què doni lloc la concentració parcel·lària, les de permuta forçosa de finques rústiques, les permutes voluntàries autoritzades per l’Institut de Reforma i Desenvolupament Agrari, així com les d’accés a la propietat derivades de la legislació d’arrendaments rústics i les adjudicacions de l’Institut de Reforma i Desenvolupament Agrari a favor de pagesos en règim de cultiu personal i directe, conforme a la seva legislació específica.
7. Les transmissions de terrenys que es realitzin com a conseqüència de l’aportació a les juntes de compensació per part dels propietaris de la unitat d’execució i les adjudicacions de solars que les mateixes juntes facin als propietaris esmentats, en proporció als terrenys incorporats.
Els mateixos actes i contractes a què doni lloc la reparcel·lació en les condicions assenyalades en el paràgraf anterior. Aquesta exempció està condicionada al compliment de tots els requisits urbanístics.
8. Els actes relatius a les garanties que prestin els tutors com a garantia de l’exercici dels seus càrrecs.
9. Les transmissions de valors, admesos o no a negociació en un mercat secundari oficial, d’acord amb el que disposa l’article 108 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors.
10. Les operacions societàries a què es refereixen els apartats 1r, 2n i 3r de l’article 19.2 i l’article 20.2 anteriors, si s’escau, quant al gravamen per les modalitats de transmissions patrimonials oneroses o d’actes jurídics documentats.
11. La constitució de societats, l’augment de capital, les aportacions que efectuïn els socis que no suposin augment de capital i el trasllat a Espanya de la seu d’adreça efectiva o del domicili social d’una societat quan ni una ni l’altra estiguin prèviament situats en un Estat membre de la Unió Europea.
12.a) La transmissió de terrenys i solars i la cessió del dret de superfície per a la construcció d’edificis en règim d’habitatges de protecció oficial. Els préstecs hipotecaris sol·licitats per a l’adquisició d’aquells, quant al gravamen d’actes jurídics documentats.
b) Les escriptures públiques atorgades per formalitzar actes o contractes relacionats amb la construcció d’edificis en règim d’«habitatges de protecció oficial», sempre que s’hagi sol·licitat l’esmentat règim a l’Administració competent en aquesta matèria.
c) Les escriptures públiques atorgades per formalitzar la primera transmissió d’habitatges de protecció oficial, una vegada obtinguda la qualificació definitiva.
d) La constitució de préstecs hipotecaris per a l’adquisició exclusiva d’habitatges de protecció oficial i els seus annexos inseparables, amb el límit màxim del preu de l’esmentat habitatge, i sempre que aquest últim no excedeixi els preus màxims establerts per als habitatges de protecció oficial.
e) La constitució de societats i l’ampliació de capital, quan tinguin per objecte exclusiu la promoció o construcció d’edificis en règim de protecció oficial.
Per al reconeixement de les exempcions previstes a les lletres a i b anteriors és suficient que es consigni en el document que el contracte s’atorga amb la finalitat de construir habitatges de protecció oficial i queda sense efecte si transcorren tres anys a partir de l’esmentat reconeixement sense que obtingui la qualificació o la declaració provisional o quatre anys si es tracta de terrenys. L’exempció s’entén concedida amb caràcter provisional i condicionada
al compliment que en cada cas exigeixin les disposicions vigents per a aquesta classe d’habitatges. En el supòsit de les lletres a i b d’aquest apartat, el còmput del termini de prescripció previst a l’article 67 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, es comença a comptar una vegada transcorregut el termini de tres o quatre anys d’exempció provisional.
Les exempcions previstes en aquest número també s’apliquen a aquelles que, amb protecció pública, dimanin de la legislació pròpia de les comunitats autònomes, sempre que els paràmetres de superfície màxima protegible, preu de l’habitatge i límit d’ingressos dels adquirents no excedeixin els establerts en la norma estatal per als habitatges de protecció oficial.
13. Les transmissions i els altres actes i contractes quan tinguin per objecte exclusiu salvar la ineficàcia d’altres actes anteriors pels quals s’hagi satisfet l'impost i estiguin afectats d’algun vici que n’impliqui la inexistència o la nul·litat.
14. A les ciutats de Ceuta i Melilla es mantenen les bonificacions tributàries establertes a la Llei de 22 de desembre de 1955.
15. Els dipòsits en efectiu i els préstecs, sigui quina sigui la forma en què s’instrumentin, fins i tot els representats per pagarés, bons, obligacions i títols anàlegs. L’exempció s’estén a la transmissió posterior dels títols que documentin el dipòsit o el préstec, així com el gravamen sobre actes jurídics documentats que recau sobre pagarés, bons, obligacions i altres títols anàlegs emesos en sèrie, per un termini no superior a divuit mesos, representatius de capitals aliens pels quals se satisfaci una contraprestació per diferència entre l'import satisfet en l’emissió i el compromès a reemborsar al venciment, incloent-hi els préstecs representats per bons de caixa emesos pels bancs industrials o de negocis.
16. Les transmissions d’edificacions a les empreses que realitzin habitualment les operacions d'arrendament financer a què es refereix la disposició addicional setena de la Llei 26/1988, de 29 de juliol, per ser objecte d’arrendament amb opció de compra a una persona diferent del transmissor, quan les operacions esmentades estiguin exemptes de l'impost sobre el valor afegit. És requisit imprescindible per poder gaudir d’aquest benefici que no hi hagi relacions de vinculació directes o indirectes, conforme al que preveu l’article 16 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de l'impost sobre societats, entre transmissor, adquirent o arrendatari.
17. Les transmissions de vehicles usats amb motor mecànic per circular per carretera, quan l’adquirent sigui un empresari dedicat habitualment a la compravenda d’aquells, i els adquireixi per revendre’ls. L’exempció s’entén concedida amb caràcter provisional, i per elevar-la a
definitiva s’ha de justificar la venda del vehicle adquirit dins de l’any següent a la data de l’adquisició.
18. Les primeres còpies d’escriptures notarials que documentin la cancel·lació d'hipoteques de qualsevol classe, quant al gravamen gradual de la modalitat "Actes jurídics documentats" que grava els documents notarials.
19. Les escriptures que continguin quitances o minoracions de les quanties de préstecs, crèdits o altres obligacions del deutor que s’incloguin en els acords de refinançament o en els acords extrajudicials de pagament establerts a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sempre que, en tots els casos, el subjecte passiu sigui el deutor.
20.1 Les operacions de constitució i augment de capital de les societats d’inversió de capital variable regulades a la Llei d’institucions d’inversió col·lectiva, així com les aportacions no dineràries a les entitats, queden exemptes en la modalitat d’operacions societàries de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
2. Els fons d’inversió de caràcter financer regulats a la llei esmentada anteriorment gaudeixen d’exempció en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats amb el mateix abast establert a l’apartat anterior.
3. Les institucions d’inversió col·lectiva immobiliària regulades a la Llei esmentada anteriorment que, amb el caràcter d’institucions d’inversió col·lectiva no financeres, tinguin per objecte social exclusiu l’adquisició i la promoció, incloent-hi la compra de terrenys, de qualsevol tipus d’immoble de naturalesa urbana per al seu arrendament, tenen el mateixrègim de tributació
que el previst en els dos apartats anteriors.
De la mateixa manera, aquestes institucions gaudeixen d’una bonificació del 95 per cent de la quota d’aquest impost per l’adquisició d’habitatges destinats a l’arrendament i per l’adquisició de terrenys per a la promoció d’habitatges destinats a l’arrendament, sempre que, en tots dos casos, compleixin els requisits específics sobre manteniment dels immobles establerts a les lletres c i d de l’article 28.5 del Text refós de la Llei de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, llevat que, amb caràcter excepcional, hi hagi l’autorització expressa de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
21. Les aportacions als patrimonis protegits de les persones amb discapacitat que regula la Llei de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat, de modificació del Codi civil, de la Llei d'enjudiciament civil i de la normativa tributària amb aquesta finalitat.
22. Les operacions de constitució i augment de capital de les societats d’inversió en el mercat immobiliari regulades a la Llei 11/2009, per la qual es regulen les societats anònimes cotitzades d’inversió en el mercat immobiliari, i també les aportacions no dineràries a aquestes societats, estan exemptes en la modalitat d’operacions societàries de l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats. Així mateix, gaudeixen d’una bonificació del 95 per cent de la quota d’aquest impost per l’adquisició d’habitatges destinats a l’arrendament i per l’adquisició de terrenys per a la promoció d’habitatges destinats a l’arrendament, sempre que, en tots dos casos, compleixin el requisit específic de manteniment establert a l’apartat 3 de l’article 3 de la Llei 11/2009.
23. Les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris que es produeixin a l’empara del Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, queden exemptes de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d’actes jurídics documentats d’aquest impost.
24. Les transmissions d’actius i, si s’escau, de passius, així com la concessió de garanties de qualsevol naturalesa, quan el subjecte passiu sigui la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, regulada a la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit, per qualsevol de les seves
modalitats.
Les transmissions d’actius o, si s’escau, passius efectuades per la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària a entitats participades directament o indirectament per aquesta Societat, en almenys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l’entitat participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la transmissió.
Les transmissions d’actius i passius realitzades per la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, o per les entitats constituïdes per aquesta per complir el seu objecte social, als fons d’actius bancaris, a què es refereix la disposició addicional desena de l’esmentada Llei 9/2012, de 14 de novembre.
Les transmissions d’actius i passius realitzades pels fons d’actius bancaris a altres fons d’actius bancaris. Les operacions de reducció del capital i de dissolució de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, de les seves societats participades en almenys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l’entitat participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la transmissió, i de disminució del seu patrimoni o dissolució dels fons d’actius bancaris. El tractament fiscal previst en els paràgrafs anteriors respecte a les operacions entre els fons d’actius bancaris és aplicable, només, durant el període de temps de manteniment de l’exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària als fons esmentats, previst a l’apartat 10 de la disposició addicional desena d’aquesta Llei.
25. Eles arrendaments d'habitatge per a ús estable i permanent a què es refereix l'article 2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendamento Urbans.

c) Exempcions per normativa específica:

1ª La Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa.
2ª El Reial decret llei 12/1980, de 26 de setembre, sobre actuacions de l'Estat en matèria d'habitatges de protecció oficial.
3ª La Llei 55/1980, d'11 de novembre, de forests veïnals de mancomú.
4ª La Llei 82/1980, de 30 de desembre, sobre conservació de l'energia.
5ª La Llei 2/1981, de 25 de març, de regulació del mercat hipotecari.
6ª La Llei 49/1981, de 24 de desembre, de l'estatut de l'explotació familiar agrària i dels pagesos joves.
7ª La Llei 45/1984, de 17 de desembre, de reordenació del sector petrolier,amb les especificacions introduïdes per la Llei 15/1992, de 5 de juny, sobre mesures urgents per a la progressiva adaptació del sector petrolier al marc comunitari.
8ª La Llei 49/1984, de 26 de desembre, sobre explotació unificada del sistema elèctric
nacional, pel que fa a la cancel·lació de garanties constituïdes a l’empara de l’apartat 2 del seu article 6.
9ª La Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim general electoral.
10ª Les operacions de constitució i augment de capital de les entitats de  capital risc en els termes que estableix la Llei reguladora de les entitats de capital risc i de les seves societats gestores.
11ª La Llei 15/1986, de 26 d'abril, de societats anònimes laborals, amb la modificació
introduïda per la disposició addicional quarta de la Llei 29/1991, de 16 de desembre.
12ª La Llei 8/1987, de 8 de juny, de plans i fons de pensions.
13ª La Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'esport.
14ª La Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.
15ª La Llei 12/1991, de 29 d'abril, d'agrupacions d'interès econòmic.
16ª La Llei 19/1992, de 7 de juliol, sobre règim de societats i fons d’inversió immobiliària i sobre fons de titulació hipotecària.
17ª La Llei 24/1992, de 10 de novembre, per la qual s'aprova l'acord de cooperació de
l'Estat amb la Federació d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya.
18ª La Llei 25/1992, de 10 de novembre, per la qual s'aprova l'Acord de cooperació de
l'Estat amb la Federació de Comunitats Israelianes d’Espanya.
19ª La Llei 26/1992, de 10 de novembre, per la qual s'aprova l'Acord de cooperació amb la Comissió Islàmica d’Espanya.
20ª La Llei 31/1992, de 26 de novembre, d'incentius fiscals aplicables a la realització del Projecte Cartuja 93.
21ª La Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'impostos especials, per a la constitució i ampliacions de capital de les societats que creïn les administracions i els ens públics per dur a terme l'alienació d'accions representatives de la seva participació en el capital social de societats mercantils.
22ª Els fons de garantia de dipòsits en establiments bancaris, en caixes d'estalvis i en cooperatives de crèdit continuen gaudint en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats de l'exempció establerta en el Reial decret llei 4/1980, de 28 de març, i en el Reial decret llei 18/1982, de 24 de setembre, per raó de la seva constitució, del seu funcionament i dels actes i operacions que realitzin en el compliment de les seves finalitats.
23ª La Llei 2/1994, de 30 de març, sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris.

Els beneficis fiscals no s'apliquen, en cap cas, a les lletres de canvi, als documents que les supleixin o que realitzin funció de gir, ni a les escriptures, les actes o als testimoniatges notarials gravats per l'article 31, apartat primer del Text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre.