Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Logo cartero

CARTER VIRTUAL

Nou sistema de consulta, impressió
i/o pagament de rebuts

L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) ha habilitat el servei del CARTER VIRTUAL D’AVISOS, al qual podeu accedir amb el vostre CODI DE CONTRIBUENT, per obtenir els avisos de pagament dels tributs de cobrament periòdic (rebuts), com són els tributs municipals (impost sobre béns immobles, impost sobre vehicles de tracció mecànica, impost sobre activitats econòmiques i taxes municipals), i l’impost autonòmic sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics.

Veure vídeo explicatiu

Dubtes i preguntes freqüents

 • Per què el servei del "Carter Virtual d'Avisos" (CVA)?
  • S’ha detectat que la remissió d’avisos de pagament en paper de tributs de cobrament periòdic per rebut (“rebuts”) genera problemes per la no recepció dels mateixos o per esperar més d’un avís i només rebre alguns d’ells, fets que poden determinar que no es paguin en període voluntari de pagament.

   Per aquest motiu, així com per raons d’agilitat i immediatesa, tenint en compte que la normativa actual el que promou és precisament la relació per mitjans electrònics, l’ATIB ha habilitat un sistema molt senzill (el “Carter Virtual d’Avisos”) mitjançant el qual, a través del Portal web de l’ATIB, amb un codi o contrasenya, es pot accedir des del primer dia del període voluntari de pagament a tots els rebuts del quals es tingui la condició de titular.

   La implantació d’aquest sistema ha estat progressiva durant l’any 2017 amb la finalitat que, a partir de l’any 2018, ja no es remetin avisos de pagament en paper de rebuts, excepte en els casos de nous contribuents respecte als quals, per no ser titulars de rebuts en exercicis anteriors, no s’hagi generat el seu codi. En aquest cas s’enviarà l’avís de pagament o informatiu amb el codi.
 • Com puc obtenir els avisos de pagament sense accedir al CVA?
  • A partir de l’any 2018 no es remetran avisos de pagament en paper dels rebuts. 

   Si no accediu al CVA, les formes per poder obtenir els avisos i, el seu cas, fer el pagament dels rebuts corresponents són les següents:


   •  Amb l’avís de pagament de l’exercici anterior (+ info: Obtenció d’avís de pagament amb avís d’exercici anterior). 
    
   • Per missatge sms i/o mail, si us adheriu al Servei de missatges i avisos per sms i/o mail.

   • Si teniu un certificat digital reconegut per l’ATIB, a la Carpeta fiscal.

   • A través del mòdul de consultes del Portal de l’ATIB (+ info: Consultes i suggeriments).

   • De forma presencial, a qualsevol oficina de recaptació de tributs locals de l’ATIB (consultar Oficines de recaptació). Es recomana sol·licitar cita prèvia, que es pot fer per via telemàtica (pitjar sol·licitar cita prèvia) o telefonant al 971 678 404.

   Per comoditat vostra, us recomanam que domicilieu el pagament dels vostres rebuts.  Per a més informació, pitjau aquí.
 • Com puc accedir als meus rebuts a través del CVA?
  • Per accedir per primera vegada als rebuts a través del CVA s‘ha d’introduir el NIF del titular i un codi (“codi de contribuent”). Aquest codi de contribuent s’ha enviat en els avisos de pagament o informatius en paper als titulars dels rebuts. En el cas que no es tingui el codi, es pot obtenir de les formes següents:

   • Per Internet: pitjau sol·licitud telemàtica de codi de contribuent per a accedir als avisos de pagament de tributs locals periòdics (rebuts) la recaptació dels quals correspongui a l’ATIB.

   • De forma presencial: a qualsevol oficina de recaptació de tributs locals de l’ATIB (consultar Oficines de recaptació).

   Heu de tenir en compte que quan s’accedeix per primera vegada amb el codi de contribuent rebut es sol·licita que es modifiqui per una “contrasenya” (que ha de tenir entre 6 i 16 caràcters amb, al menys, una lletra majúscula, una lletra minúscula i un numero) que, a partir d’aquest moment, serà el codi d’accés al CVA.
 • Què passa si he oblidat la meva contrasenya per accedir al CVA?
  •  S’ha habilitat un sistema de recuperació de la contrasenya.

   S’ha d’introduir el NIF i la direcció de correu electrònic que l’ATIB té registrada en relació al NIF. En el cas que no consti cap direcció registrada, s’haurà de sol·licitar un nou codi de contribuent.

   Per recuperar la contrasenya pitjau aquí.
 • Com puc canviar la contrasenya per accedir al CVA?
  • Una vegada heu accedit al CVA i heu canviat el codi del contribuent per una contrasenya, la podeu tornar a modificar. 

   Per això heu d’accedir a les vostres dades que podeu consultar pitjant a l’enllaç “DADES DE L’USUARI” a la part superior dreta i seleccionar “Modificar Contrasenya” (la contrasenya ha de tenir entre 6 i 16 caràcters amb al menys una lletra majúscula, una lletra minúscula i un número).
 • Què puc consultar al CVA?
  • Una vegada s’ha accedit al CVA, podeu consultar la relació dels tributs de cobrament periòdic (rebuts) dels quals teniu la condició de titular (es mostren els rebuts a partir de lexercici 2017). Es distingueix entre:

   REBUTS PENDENTS: Es mostren els rebuts pendents de pagament a mesura que es tingui la informació dels mateixos, de manera que pot succeir que no es puguin veure tots els deutes o rebuts del quals sigui titular fins que no es disposi d’aquesta informació (podeu consultar els períodes voluntaris de pagament de rebuts de tributs locals al CALENDARI FISCAL LOCAL i de l’impost sobre estades turístiques d’habitatges i càmpings turístics pitjant aquí).

   Podeu pagar per via telemàtica (per banca electrònica o amb targeta bancària) o imprimir el document d’ingrés per fer el pagament de forma presencial a una entitat bancària col·laboradora (en aquest cas, l’estat del rebut no sactualitzarà fins que lentitat remeti les dades del pagament, per la qual cosa, fins aquest moment, pot constar com pendent).

   En el cas de rebuts domiciliats o adherits a un sistema especial de pagament  (“pagament a la carta”) no es permet pagar per evitar que es pugui duplicar el pagament.

   REBUTS PAGATS: Es mostren els rebuts pagats i es pot imprmir el justificant de pagament.

   No obstant, en cas de rebuts domiciats, heu de tenir en compte que, atesa la possibilitat de retrocessió de la domiciliació, hi ha un temps entre el càrrec en el compte bancari i el moment que es considera pagat el rebut, raó per la qual no es pot obtenir el justificant de pagament fins aquest moment. Podeu consultar els detalls de la domiciliació a Informació de rebuts domiciliats.
 • Si he descarregat el document en paper a través del CVA, puc fer el pagament per via telemàtica amb aquest document?
  • Sí. Amb el document descarregat també podeu fer el pagament per via telemàtica a través del mòdul del Portal de l’ATIB de pagament telemàtic de tributs (pitjau aquí).
 • Com puc saber el període voluntari de pagament dels meus rebuts? Hi ha qualque sistema d'avisos?
  • El termini voluntari de pagament dels rebuts de tributs locals dels municipis que han delegat la seva recaptació a l’ATIB ho podeu consultar al Calendari  fiscal local i el corresponent a l’impost sobre estades turístiques d’habitatges i càmpings turístics a impost sobre estades turístiques (habitatges i càmpings turístics).

   També us podeu adherir al servei de missatges i avisos per sms i/o mail de l'ATIB, que us permet estar informat de determinades actuacions relacionades amb la recaptació dels vostres rebuts. Us podeu adherir a aquest servei de dues formes:

   -. En el CVA, una vegada us heu identificat.

   -. A través del módul habilitat a l'efecte (+ info: Servei de missatges i avisos per sms i/o mail).

   Heu de tenir en compte que, en cas que seleccioneu com a mitjà de recepció de l’avís el mail i el sms alhora, la remissió es farà només per mail, per tal d’evitar una duplicitat d’avisos o missatges.
 • Què passa si ha finalitzat el període voluntari i no he fet el pagament dels meus rebuts?
  • En aquest cas s’inicia la via executiva el que determina l’aplicació dels recàrrecs i, en el seu cas, interessos de demora.

   Una vegada finalitzat el període voluntari de pagament corresponent, es pot accedir al document d’ingrés i pagar els rebuts pendents a través del CVA amb aplicació del recàrrec executiu (5%).

   En el cas que un rebut consti pendent en via executiva i, per qualsevol circumstància, no pugueu fer el pagament a través del CVA, podeu demanar el document d’ingrés en el mòdul de Consultes i suggeriments.
 • Com puc domiciliar el pagament dels meus rebuts?
  • Per comoditat vostra, us recomanam que domicilieu el pagament dels vostres rebuts. Ho podeu fer directament en el CVA o a través del módul general de domiciliació de rebuts (accedir a módul de domiciliació).
 • Com puc tenir informació del procediment de recaptació dels meus rebuts per missatge SMS o per correu electrònic?
  • A través del servei de missatges i avisos de l’ATIB podeu estar informats per sms i/o mail de determinades actuacions en relació a la recaptació del vostres rebuts com, per exemple, de l’inici del període voluntari de pagament així com les dades per fer el pagament o, en el cas de domiciliació de pagament, de l’enviament del càrrec i del seu import a l’entitat bancària.

   Per adherir-vos al servei de missatges i avisos per sms i/o mail de l'ATIB pitjau aquí.
 • Per què consta com "pendent de pagament" en el CVA un rebut que s’ha pagat de forma presencial a una oficina d’una entitat bancària col·laboradora?
  • L’estat dels rebuts que s’hagin pagat en una entitat bancària de forma presencial no s’actualitzarà fins que l’entitat remeti les dades del pagament. Per això, fins que es remeti la informació per l’entitat bancària, els rebuts poden constar com pendents de pagament.
 • Com puc fer consultes o plantejar dubtes sobre el CVA o els meus rebuts?
Gestions telemàtiques