Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Seu Electrònica Sede electrónica

  • Notificació electrònica
  • Missatges i avisos
  • Altres serveis

CARTER VIRTUAL

  • Consultar deute pendent
  • Consultar deute pagat
Sede electrónica
NOT
Novetats i comunicats

Període voluntari de pagament de l’IVTM i de la taxa de tractament de residus de l’Ajuntament de Palma de l’any 2023: de 13 de març a 31 de maig

El dia 13 de març s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i de la taxa pels serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans (TRSU) de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’exercici de 2023. El termini de pagament finalitza el 31 de maig de 2023. Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciar...

Període voluntari de pagament de l’IVTM i de les taxes de residus i clavagueram de l’Ajuntament d’Artà de l’any 2023: d’1 de març a 2 de maig

El dia 1 de març s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), de la taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans i de la taxa per la prestació del servei de clavegueram de l’Ajuntament d'Artà corresponents a l’exercici de 2023. El termini de pagament finalitza el  dia...

Anunci de publicació edictal de notificació col·lectiva de les liquidacions de la taxa fiscal sobre el joc de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar de l’exercici 2023

El 21 de febrer de 2023 s’ha publicat el cens anual regulat als articles 97 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, i 3.2 de l’Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, de 28 d'abril de 2004, per la qua...

Actualització de l’import de les taxes autonòmiques per a l’any 2023

D’acord amb l’article 39 de la Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023, per a l’any 2023 les quotes fixes de les taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears establertes per normes de rang legal es mantenen en la mateixa quantia vigent l’any 2022, sense perjudici de la m...

Mesures en matèria tributària introduïdes per la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023

La Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023 estableix les mesures tributàries següents:1.- IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (apartats 2 a 15 de la disposició final quarta que modifiquen el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Ille...

Reial decret llei 19/2022, de 22 de novembre: exempció actes jurídics documentats

El Reial decret llei 19/2022, de 22 de novembre, pel qual s'estableix un Codi de Bones Pràctiques per alleujar la pujada dels tipus d'interès en préstecs hipotecaris sobre habitatge habitual, es modifica el Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, i s'adopten altres mesures estructurals pe...

Impost sobre successions i donacions: Llei 8/2022, d’11 de novembre, de successió voluntària paccionada o contractual de les Illes Balears

Al BOIB núm. 148, de 17 de novembre de 2022, s’ha publicat la Llei 8/2022, d’11 de novembre, de successió voluntària paccionada o contractual de les Illes Balears, que entra en vigor dia 17 de gener de 2023.Aquesta Llei, en l'apartat 1 de la disposició addicional primera, modifica els articles 57 i 59 del Text refós de les disposicions legals de la Comuni...

Implementació del pagament mitjançant BIZUM a l’APP de l’ATIB

Si teniu descarregada l’aplicació de l’ATIB per a dispositius mòbils, també es podrà fer el pagament mitjançant el sistema Bizum.D’aquesta manera, a més del pagament via telemàtica a través de la banca electrònica de les entitats col·laboradores en aquesta forma de pagament o amb targeta bancària (amb independència de l’entitat emissora de la targeta), es po...

Declaració liquidació trimestral del cànon sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears (model 800)

Us informem que s’ha implmentat el model de declaració liquidació trimestral del cànon sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears (model 800). La primera declaració liquidació trimestral a presentar és la corresponent al 3r trimestre de 2022.D’acord amb la normativa reguladora d’aquest impost, la presentació de declaracions i declarac...

Període voluntari de pagament de l’impost sobre estades turístiques d’habitatges i càmpings turístics (exercici 2021)

Us informem que el període voluntari de pagament de l’impost sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics de l’exercici 2021 és de l’1 de setembre al 31 d’octubre de 2022. Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels intere...