Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Seu electrònica Sede electrónica

Carter

virtual

NOT
Novetats i comunicats

Dia 1 de juliol: inici del període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany de l’any 2024

Us informem que el dia 1 de juliol s’inicia el període voluntari de pagament dels rebuts de l’impost sobre béns immobles, de l’impost d’activitats econòmiques, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, de la taxa per recollida d’escombraries i per la utilització d’abocador i de la taxa per entrada de vehicles a traves de les voravies –guals– de l’Ajunt...

Període voluntari de pagament de la taxa per matrícula anual de vedats privats de caça del Consell de Mallorca de l’any 2024: d’1 de juny a 16 d’agost

El dia 1 de juny comença el període voluntari de pagament de la taxa per matrícula anual de vedats privats de caça del Consell de Mallorca corresponent a l’exercici 2024, la gestió recaptatòria de la qual la duu a terme l'ATIB (veure notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament). El termini voluntari de pagament finalitza el 16 d’agost de 20...

Aprovació dels models 656 i 666 (declaració liquidació i de resum anual del cànon de sanejament d’aigües) i del model 043-E (declaració liquidació trimestral de la taxa fiscal sobre el joc - bingo electrònic), procediment de presentació i pagament

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 60, de 7 de maig de 2024, s’ha publicat l’Ordre 14/2024 del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació per la qual s’aproven els models 656 i 666, de declaració liquidació i de resum anual, respectivament, del cànon de sanejament d’aigües, i el model 043-E, de declaració liquidació trimestral de la taxa fiscal ...

Dia 1 de maig: Inici del període voluntari de pagament de l’impost sobre estades turístiques d’habitatges i càmpings turístics (exercici 2023)

Us informem que el període voluntari de pagament de l’impost sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics de l’exercici 2023 és de l’1 de maig a l’1 de juliol de 2024. Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos...

Deduccions autonòmiques a tenir en compte en la declaració de la renda (IRPF)

El Govern de les Illes Balears ha aprovat noves mesures fiscals i ha ampliat les que ja estaven en aplicació per ajudar a afrontar l’actual situació d’inflació i possibilitar un major poder adquisitiu als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. Per a informació detallada de les deduccions de l’IRPF aplicables en les Illes Balears, pitjau AQUÍ. Si ...

Anunci de publicació edictal de notificació col·lectiva de les liquidacions de la taxa fiscal sobre el joc de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar de l’exercici 2024

El 22 de febrer de 2024 s’ha publicat el cens anual regulat als articles 97 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, i 3.2 de l’Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, de 28 d'abril de 2004, per la qu...

Actualització de l’import de les taxes autonòmiques per a l’any 2024

D’acord amb l’article 40.1 de la Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024, per a l’any 2024 les quotes fixes de les taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears establertes per normes de rang legal es mantenen en la mateixa quantia vigent l’any 2023, sense perjudici de la...

Inca: recaptació de tributs i deutes

Es comunica que, a partir de l’1 de gener de 2024, la gestió recaptatòria de tributs, multes de trànsit i deutes del municipi d’Inca que desenvolupava l’ATIB correspon a l’Ajuntament. Per tant, per qualsevol consulta o dubte, us heu de dirigir directament a l’Ajuntament d’Inca.No obstant, l’oficina de l’ATIB situada a Inca continua operativa tant pel que fa ...

Pagament de tributs locals de cobrament periòdic anual per rebut l’any 2024

Per a l’any 2024 podeu consultar el quadre general dels terminis voluntaris de pagament dels tributs locals de cobrament periòdic anual per rebut la recaptació dels quals correspon a l’ATIB, així com els terminis per sol·licitar la domiciliació, per anular-la o modificar el compte bancari de domiciliació i les dates previstes de càrrec en compte dels r...

Creació del Consell Assessor Fiscal

La disposició addicional quarta de la Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024 crea el Consell Assessor Fiscal com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, de participació i de suport de l’activitat de l’ATIB, adscrit a la conselleria competent en matèria d’hisenda.La finalitat...