Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Mesures en l’àmbit de l’ATIB i en l’aplicació dels tributs com a conseqüència de la situació generada pel coronavirus

A continuació podeu consultar les mesures que ha adoptat l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) com a conseqüència de la situació generada pel coronavirus COVID-19, així com, d’acord amb les normes dictades a l’efecte, respecte als tributs la gestió recaptatòria dels quals correspon a l’ATIB i els procediments que tramita.

Així mateix, es pot consultar com podeu fer aportacions dineràries per fer front a la situació generada pel coronavirus COVID-19.


APORTACIONS DINERÀRIES PER FER FRONT A LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19

Per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de març de 2020, s’ha habilitat la plataforma Xarxa Junts per canalitzar la solidaritat ciutadana arran de la situació d’emergència i de crisi sanitària que ha generat el COVID-19. En el marc d’aquest Acord, s’ha habilitat la possibilitat de fer aportacions dineràries a través d’aquest Portal de l’ATIB que aniran destinades a ajudes socials i sanitàries.

Les persones o entitats interessades podel col·laborar de la forma següent:

1.- Pitjau l’enllaç el corresponent enllaç:


2.- Emplenau el model (046). Heu d’indicar (camps obligatoris) les vostres dades (NIF -casella [5]- i llinatges i nom o raó social -casella [6]-) i l’import de la vostra aportació -casella [23]-.

3.- Pitjau “Finalitzar”. Podeu fer efectiva la vostra aportació de les formes següents:

-. Si pitjau “Pagar”, podeu fer el pagament per via telemàtica, ja sigui per banca electrònica de CaixaBank, Banca March, Bankia o BBVA, i també amb targeta bancària, de dèbit o de crèdit, amb independència de l’entitat emissora de la targeta.

-. Si pitjau “Imprimir”, podeu imprimir el model per fer l’ingrés a una entitat bancària col·laboradora (CaixaBank; Banca March; Bankia; BBVA; Banco Santander; Targobank; Banco Sabadell; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank)

Moltes gràcies per la vostra ajuda.

ATENCIÓ ALS CONTRIBUENTS: represa del servei d’atenció al públic a les oficines de l’ATIB a partir del dia 1 de juny 

El dia 1 de juny es reprèn el servei d’atenció al públic a les oficines de l’ATIB (consultar oficines de l’ATIB). A aquest efecte, d’acord amb les recomanacions sanitàries i de prevenció de riscos laborals, s’ha de tenir en compte el següent:

1.- L’atenció es farà amb cita prèvia, que heu de demanar a través d’aquest Portal web (pitjau CITA PRÈVIA) o en el telèfon 971 678 404.

Per evitar desplaçaments, us recomanem que, abans de demanar cita prèvia, comproveu si podeu fer la gestió a través d’aquest Portal web de l’ATIB i, en cas de dubte, teniu a la vostra disposició el servei de Consultes i suggeriments.

Així mateix, la presentació de sol·licituds o escrits la podeu fer a través del Registre electrònic. Heu d’indicar com organisme destinatari "Agencia Tributaria Islas Baleares (ATIB)".

2.- Al marge de les mesures de seguretat i de prevenció establertes i degudament senyalitzades a les oficines, els usuaris/usuàries amb cita han de respectar les següents normes bàsiques:

 • Si es presenta qualsevol simptomatologia (tossina, febre, dificultat per respirar, etc.) associada amb el COVID-19, no heu d’anar a l’oficina de l’ATIB i heu d’avisar als serveis sanitaris (+ info: aquí).
 • Cal que sigueu puntual a l’hora de la cita.
 • Només pot accedir a l’oficina una persona per cita. Excepcionalment, l’usuari/a pot anar acompanyat per ser col·lectiu vulnerable o altres circumstàncies ineludibles.
 • És obligatori l’ús de mascareta.
 • A l’entrada de l’oficina i/o en els llocs d’atenció hi haurà dispensadors de solució hidroalcohòlica amb la finalitat de poder rentar-se les mans i mantenir una correcta higiene.
 • S’han de respectar 2 metres de distància de seguretat entre les persones.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

MESURES QUE AFECTEN A ELEMENTS MATERIALS DE DETERMINATS TRIBUTS DE FORMA ESPECÍFICA

1.- Mesures relatives a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (modalitat actes jurídics documentats): 

a) D’acord amb el que preveu la disposició final primera del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (en la seva redacció per la disposició final primera del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19), amb efectes a partir de 18 de març de 2020, les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris que es produeixin a l’empara de el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, quedaran exemptes de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d’actes jurídics documentats d’aquest impost, sempre que tinguin el seu fonament en els supòsits regulats en els articles 7 a 16 de l’esmentat Reial decret llei 8/2020, referents a la moratòria de deute hipotecari per a la adquisició d’habitatge habitual.

b) El Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat social i tributàries per pal·liar els efectes del COVID-19 (que entra en vigor el 27 de maig de 2020) preveu en la disposició final primera l’exempció de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en la seva modalitat d’actes jurídics documentats, de les escriptures de formalització de les moratòries previstes en article 13.3 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, així com en l’article 24.2 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, i de les moratòries convencionals concedides a l’empara d’Acords marc sectorials adoptats com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 que preveu l’article 7 del Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig.

c) El Reial decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent aplicables a les entitats locals preveu, en la disposició final segona, que estan exemptes de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en la seva modalitat d’actes jurídics documentats, les escriptures de formalització de les moratòries de préstecs i crèdits hipotecaris i d’arrendaments, préstecs, lísing i rènting sense garantia hipotecària que es produeixin en aplicació de la moratòria hipotecària per al sector turístic, regulada en els articles 3 a 9 de Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, i de la moratòria per al sector del transport públic de mercaderies i discrecional de viatgers en autobús, regulada en els articles 18 al 23 de Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l’impacte del COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge.

d) Decret llei 1/2021, de 25 de gener, pel qual s’aproven mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal de 2021, de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en matèria de renda social garantitzada i en altres sectors d’activitat administrativa: Es redueixen del 26 de gener al 31 de desembre de 2021 en un 95 % els tipus de gravamen que, d’acord amb el que estableixen els articles 15 i 16 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny (1,5% i 0,1%, respectivament), siguin aplicables a la formalització de documents notarials que contenguin l’ampliació dels terminis de carència o de reintegrament de préstecs o crèdits amb garantia hipotecària, o qualsevol altra modificació avaluable econòmicament de les condicions d’aquests, subscrits per empresaris persones físiques o jurídiques amb entitats financeres en el marc de programes públics de l’Administració de l'Estat o de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de suport al finançament d’empreses amb aval de l’Institut de Crèdit Oficial o de la societat de garantia recíproca ISBA, SGR, llevat que les operacions esmentades s’hagin de considerar exemptes de l'impost d’actes jurídics documentats de conformitat amb la legislació estatal (en particular, d’acord amb els punts 29 i 30 de la lletra B) de l’apartat 1 de l’article 45 del Text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, o d’acord amb l’article 9 de la Llei 2/1994, de 30 de març, sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris).

e) El Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, en la disposició final primera, afegeix nou apartar (apartat 31) a l’article 45.I.B) del Text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, segons el qual quan hi hagi garantia real inscriptible, les escriptures de formalització de l’extensió dels terminis de venciment de les operacions de finançament que han rebut aval públic que preveu l’article 7 d’aquest Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, quedaran exemptes de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d’actes jurídics documentats d’aquest impost.

2.- Exempció temporal en el pagament de les taxes portuàries a càrrec de les navilieres dels vaixells de passatgers de transbord rodat i dels vaixells de passatgers que prestin servei de línia regular amb destí a ports de competència autonòmica (article 3 del Decret llei 5/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèries tributària i administrativa per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19): Des del 20 de març de 2020 i fins a l’acabament de l’estat d’alarma (que està previst per a les 00:00 hores del 21 de juny de 2020), s’eximeix el pagament de les taxes portuàries regulades en la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a càrrec de les navilieres dels vaixells de passatgers de transbord rodat i dels vaixells de passatgers que prestin servei de línia regular amb destí a ports de competència autonòmica.

3.- Impost sobre estades turístiques:

 • Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 [article 34: Per a l’exercici 2020 es suprimeix pels establiments turístics als que resulta d’aplicació el règim d’estimació objectiva l’ingrés a compte (model 702) previst en l’article 31 del Decret 35/2016, de 23 de juny. No obstant, es manté l’obligació de la presentació i l’ingrés de l’autoliquidació (model 710) el mes de gener de 2021 de la quota que es meriti al llarg de l’exercici de 2020 en els termes que estableix l’article 30 del Decret 35/2016, de 23 de juny].
 • Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 [article 34: Supressió de l’ingrés a compte en el règim d’estimació objectiva de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears per a l’exercici 2020 (model 702) i regulació dels tràmits previs per l’aprovació de l’ordre que, d’acord amb el que preveu l’article 14.3 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pugui regular una reducció dels signes, índexs o mòduls aplicables en el règim d’estimació objectiva de l’impost].
 • Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021:
  - Disposició transitòria segona: Excepcionalment, l’autoliquidació anual corresponent a l’exercici fiscal de 2020 dels establiments turístics als que resulta d’aplicació el règim d’estimació objectiva (model 710), s’ha de presentar i ingressar entre l’1 i el 31 de maig de 2021.
  - Disposició final desena: Es modifica l’article 31.4 del Decret 35/2016, de 23 de juny de manera que la quantia que el substitut ha d’ingressar en concepte d’ingrés a compte (model 702), per cada establiment, passa del 60% al 50 % de la quota que resulti d’aplicar el mòdul corresponent al total de places autoritzades a 1 de gener o en la data d’inici de l’activitat. En el cas que l’inici de l’exercici efectiu de l’activitat es produeixi entre l’1 de maig i el 31 d’agost, ambdós inclosos, el pagament a compte serà del 40% (en lloc del 45%), i del 20 % quan es produeixi a partir de l’1 de setembre.
 • Decret llei 1/2021, de 25 de gener, pel qual s’aproven mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal de 2021, de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en matèria de renda social garantitzada i en altres sectors d’activitat administrativa, estableix les següents mesures tributàries:
  - Article 1:  Supressió de l'ingrés a compte i la presentació del model corresponent (model 702) en el règim d’estimació objectiva de l’impost sobre estades turístiques per a l’exercici fiscal de 2021.
  - Article 2: Règim excepcional de renúncia al règim d’estimació objectiva en l’impost sobre estades turístiques en les Illes Balears per a l’exercici fiscal de 2021: els substituts del contribuent poden renunciar a l’aplicació del règim d’estimació objectiva en l’impost sobre estades turístiques de les Illes Balears des de l’entrada en vigor del Decret llei (26 de gener de 2021) i fins al 31 de març de 2021, sempre que, en cas d’activitat a partir de l’1 de gener de 2021, el substitut compleixi amb les obligacions documentals i registrals pròpies del règim d’estimació directa que estableixen els articles 16 a 21 i la resta de disposicions concordants del Decret 35/2016, de 23 de juny. La renúncia al règim d’estimació objectiva determina la inclusió en el règim d’estimació directa únicament durant l’exercici fiscal de 2021, sense necessitat de revocació i sense que s’entengui prorrogada tàcitament per als exercicis fiscals següents. El mateix règim s’ha d’aplicar als substituts que hagin renunciat al règim d’estimació objectiva al llarg del mes de desembre de 2020, llevat que revoquin la seva renúncia en els termes que es regulen en el següent apartat.
  - Article 3: Règim excepcional de revocació de la renúncia al règim d’estimació objectiva en l’impost sobre estades turístiques per a l’exercici fiscal de 2021: els substituts del contribuent que durant l’exercici de 2021 hagin d’aplicar el règim d’estimació directa en l’impost sobre estades turístiques per raó d’haver renunciat abans de l’1 de gener de 2021 a l’aplicació del règim d’estimació objectiva, poden revocar la seva renúncia des de l’entrada en vigor del Decret llei (26 de gener de 2021) i fins al 31 de març de 2021. La revocació a la renúncia al règim d’estimació objectiva determina la inclusió en el règim d’estimació objectiva durant l’exercici fiscal de 2021 i els següents, sens perjudici que, si s’escau, es torni a renunciar al règim d’estimació objectiva d’acord amb les regles generals que conté l’article 12 del Decret 35/2016, de 23 de juny.
4.- Taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar relativa a màquines de tipus B o recreatives amb premi i de tipus C o d'atzar:
  • Article 35 del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19: bonificació del 75 % en el pagament dels rebuts de la fracció corresponent al segon trimestre de 2020 de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar relativa a màquines de tipus B o recreatives amb premi i de tipus C o d’atzar a què es refereix la lletra b) de l’article 96.1 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny.
  • Article 3 del Decret llei 2/2021, de 22 de març, pel qual s’aproven mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar: bonificació del 75 % en el pagament de la fracció del segon trimestre de 2021 de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar relativa a màquines de tipus B o recreatives amb premi i de tipus C o d’atzar.
  5.- Bonificacions de les taxes portuàries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (article 33 del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19): L’any 2020 s’estableixen les següents bonificacions sobre la quota tributària de les taxes portuàries regulades en la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (podeu consultar els imports de les taxes aplicables l’any 2020 a la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 2 de gener de 2020):

  a) El 50 % de la quota de les taxes portuàries de les quals les navilieres dels vaixells de passatge de transbord rodat i dels vaixells de passatgers que prestin servei de línia regular amb destinació a ports de competència autonòmica siguin el subjecte passiu, des de l'acabament de l’estat d'alarma fins al 31 de desembre de 2020.

  b) El 50 % de la quota de les taxes portuàries que s'indiquen a continuació, a partir del 15 de maig i fins al 31 de desembre de 2020, que graven les autoritzacions temporals de les activitats següents:

  1a. La taxa per ocupació i aprofitament especial de domini públic portuari pel que fa a la realització d’activitats comercials, industrials i de serveis, sempre que l'autorització no sigui complementària d'un títol concessional.
  2a. La taxa per amarratge d’embarcacions de transport marítim no regular de persones (taxa G-1).
  3a. La taxa per amarratge d’embarcacions destinades al lloguer a terceres persones i les matriculades amb llista 6a destinades a activitats subaquàtiques (busseig) i activitats de temporada a platges i costa —com ara el vol nàutic, l’esquí-bob, el lloguer de motos aquàtiques, l’esquí aquàtic, etc.— (taxa G-5).
  4a. La taxa per emmagatzematge (taxa E-2) per a la pesca professional.
  5a. La taxa per subministrament d’aigua i d’energia elèctrica (taxa E-3) per a les embarcacions de pesca professional, les embarcacions destinades al lloguer a terceres persones i les embarcacions matriculades en la llista 6a destinades a activitats subaquàtiques (busseig) i activitats de temporada a platges i costa (com ara el vol nàutic, l’esquí-bob, el lloguer de motos aquàtiques, l’esquí aquàtic, etc.).

  c) El 100 % de la quota de la taxa per la inscripció a les convocatòries per a la selecció de personal de Ports de les Illes Balears, a partir del 15 de maig i fins al 31 de desembre de 2020.

  MESURES QUE AFECTEN ALS PROCEDIMENTS D’APLICACIÓ DELS TRIBUTS

  Les mesures estan recollides bàsicament en les normes següents:

  - Article 33 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març (que entra en vigor el 18 de març de 2020, si bé també és aplicable als procediments la tramitació dels quals s’hagi iniciat amb anterioritat a l’entrada en vigor).

  Aquest article, d’acord amb allò que preveu el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19 (que entra en vigor el 2 d’abril de 2020), és aplicable a les actuacions, tràmits i procediments que es regeixin pel que estableix la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT), i els seus reglaments desenvolupament i que siguin realitzats i tramitats per les administracions tributàries de les comunitats autònomes i entitats locals, i és així mateix aplicable, en relació amb aquestes últimes, a les actuacions, tràmits i procediments que es regeixin pel Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Això és aplicable als procediments las tramitació dels qual s’hagués iniciat abans de l’entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març (disposició transitòria cinquena del Reial decret llei 11/2020).

  Així mateix, és aplicable, a més que per als deutes tributaris, als altres recursos de naturalesa pública.

  - Apartat quart de l’article únic del Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma.

  - Article 10 del Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments administratius i pressuposts per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (que desplega efectes des del dia 18 de març de 2020).
  - Decret llei 5/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèries tributària i administrativa per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (que entra en vigor el 28 de març de 2020).

  - Article 53, disposicions addicionals vuitena i novena i transitòria cinquena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19 (que entra en vigor el 2 d’abril de 2020).

  - Disposició addicional primera del Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació.

  Tenint en compte les mesures contingudes en aquestes normes (que, en el seu cas, són aplicables a les actuacions, tràmits i procediments que es regeixin pel que estableix la LGT, i els seus reglaments desenvolupament i que siguin realitzats i tramitats per les administracions tributàries de les comunitats autònomes i entitats locals, i és així mateix aplicable, en relació amb aquestes últimes, a les actuacions, tràmits i procediments que es regeixin pel Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març ) es poden realitzar les següents distincions:

  1.- Mesures relatives a procediments no vinculats al pagament de tributs.
  2.- Mesures relativa al pagament dels tributs.
  3.- Mesures relacionades amb la duració del procediments, prescripció i caducitat.


  1.- Mesures relatives a procediments no vinculats al pagament de tributs.

  S’amplien fins el 30 de maig de 2020 els terminis que no haguessin conclòs el 18 de març de 2020 o que es comuniquin a partir d’aquesta data relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns (articles 104.2 i 104 bis del Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol) i els terminis per atendre els requeriments, diligències d’embargament i sol·licituds d’informació amb transcendència tributària, per formular al·legacions davant actes d’obertura d’aquest tràmit o d’audiència, dictats en procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d’ingressos indeguts, rectificació d’errors materials i de revocació.

  Si l’obligat tributari, tot i la possibilitat d’acollir-se a l'ampliació dels terminis, atengués el requeriment o a la sol·licitud d’informació amb transcendència tributària o presentés les seves al·legacions, es considerarà realitzat el tràmit.

  2.- Mesures relatives a procediments vinculats al pagament de tributs.

  Pel que fa a el pagament dels tributs cal distingir tres tipus de supòsits:

  2.1.- Supòsits de pròrroga o moratòria.
  2.2.- Supòsits en que no hi ha pròrroga o moratòria.
  2.3.- Ajornament o fraccionament de de pagament de deutes.

  2.1.- Supòsits de pròrroga o moratòria.

  2.1.1.- S’amplien fins el 30 de maig de 2020 (llevat que el termini que en resulti de la norma general sigui més gran en que serà d’aplicació aquest), els terminis següents, independentment que es tracti de terminis oberts abans de el 18 de març de 2020 i no hagin conclòs en aquesta data o que s’iniciïn a partir d’aquesta data:

  a) Termini de pagament voluntari de l’article 62.2 de la LGT. És a dir les liquidacions realitzades per l’Administració, que no hagin estat objecte de notificació col·lectiva, el termini de pagament de le quals finalitzi abans del 30 de maig de 2020. Aquí s’inclouen, les actes d’inspecció, les liquidacions provisionals, les liquidacions que deriven d’actes de regularització tributària, les sancions liquidades i resta d’actes que comportin pagament s’hagin notificat individualment.

  b) Termini de pagament en executiva de l’article 62.5 de la LGT. És a dir els deutes en què s’hagi notificat la provisió de constrenyiment i el termini de pagament finalitzi abans del 30 de maig de 2020.

  c)  Els pagaments a realitzar que derivin d’un ajornament o fraccionament ja concedit i notificat.

  d) L’execució de garanties sobre béns immobles en el procediment de constrenyiment.

  [Nota: s’ha de tenir en compte que, atès que el 30 de maig de 2020 és dissabte, per aplicació de l’article 11.2 del Reglament general de recaptació, el venicment del termini de pagament corresponent s’ha d’entendre traslladat a l’1 de juny de 2020 (primer dia hàbil següent)].

  2.1.2.- En l’àmbit de les Illes Balears, en el cas de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i en l’impost sobre successions i donacions, l’article 1 Decret llei 5/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèries tributària i administrativa per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, ha previst que el termini per presentar les declaracions liquidacions corresponents, juntament amb la resta de la documentació exigible en cada cas (que, per a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en circumstàncies normals és, en general, d’1 mes a comptar des de la meritació de l’impost en cada cas, i per a l’impost sobre successions i donacions, de 6 mesos des de la data de la mort del causant -articles 82 i 90 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny-) s'amplia en 1 mes addicional en els casos en què el termini esmentat finalitzi entre el 28 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020, ambdós inclosos.

  En el cas de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats únicament es poden beneficiar de l’ampliació del termini els subjectes passius de qualsevol modalitat d’aquest impost que siguin persones físiques no empresaris, o que tenguin la condició de petita o mitjana empresa en els termes que preveu l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d’ajut compatible amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, sobre efectius i límits financers que defineixen les categories de les empreses i tipus d’empreses considerats per al seu càlcul.

  2.2.- Supòsits en que no hi ha pròrroga o moratòria.

  a) Els deutes tributaris resultants d’una autoliquidació o declaració liquidació s’han de pagar en els terminis que estableixi la normativa de cada tribut. És el cas dels tributs següents: impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i impost sobre successions i donacions (sense perjudici de l’ampliació del termini corresponent a la qual s’ha fet referència en l’apartat 2.1.2); impost sobre el patrimoni (declaracions extemporànies sense requeriments previ); impost sobre estades turístiques; cànon de sanejament d’aigües; taxa fiscal sobre el sector de joc de casinos, bingos i rifes, tómboles i apostes; taxes autonòmiques; i imposts locals la gestió recaptadora dels quals correspongui a l’ATIB i s’hagi establert en l’ordenança fiscal corresponent el règim de gestió mitjançant autoliquidació (per exemple, la plusvàlua municipal).

  b) El pagament en període voluntari dels deutes de notificació col·lectiva i periòdica s’ha de fer d’acord amb el que estableix la seva normativa reguladora. És el cas de la taxa fiscal de el joc de màquines tipus B i C, de l’impost sobre estades turístiques en establiments inclosos en el grup vuitè de el punt 2 de l’annex 1 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible (habitatges i càmpings turístics), així com dels tributs locals de cobrament periòdic per rebut la recaptació correspongui a l’ATIB, com, per exemple, l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, impost sobre activitats econòmiques i les taxes municipals de cobrament periòdic com la taxa de fems, la taxa d’ocupació de via pública, etc. (per a més informació dels conceptes i del període voluntari de pagament dels rebuts de tributs locals recaptats per l’ATIB, consulteu el Calendari fiscal local).

  2.3.- Ajornament o fraccionament de de pagament de deutes.

  Es manté el règim existent actualment de requisits per a la seva concessió. No obstant, s’ha de tenir en compte el següent:

  a) En l’àmbit de les competències de l’Administració tributària de l’Estat, la disposició addicional tercera de Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, estableix un règim especial d’ajornament de pagament de deutes tributaris, sense necessitat d’aportar garanties, amb les condicions i limitacions següents:

  - S’aplica en cas de deutes en voluntària que es generin per autoliquidació o declaració liquidació el termini de presentació i ingrés del quals finalitzi des de l’1 fins el 30 d’abril de 2021, ambdós inclosos.
  - Només és vàlid per deutes d’import de fins a 30.000 euros.
  - Ha de sol·licitar-lo una empresa o professional (no és vàlid per a subjectes que no desenvolupin una activitat econòmica) amb un volum d'operacions no superior a 6.010.121 euros l’any 2020.
  - Es concedeix per un màxim de 6 mesos i no es meriten interessos de demora els 4 primers mesos de l’ajornament.

  b) En l’àmbit de les Illes Balears, l'article 2 del Decret llei 5/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèries tributària i administrativa per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, preveu que per als deutes tributaris relatius a l’impost sobre successions i donacions o a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats no seran exigibles els interessos moratoris corresponents, com a màxim, als 3 primers mesos dels ajornaments o els fraccionaments que, d’acord amb les normes generals aplicables, acordin els òrgans competents de l’ATIB, amb ocasió de les sol·licituds que facin les persones o entitats interessades, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei (28 de març de 2020) i fins a l’acabament de l’estat d’alarma (que està previst per a les 00:00 hores del 21 de juny de 2020).

  c) Pel que fa a les entitats locals respecte a les quals correspon a l’ATIB, en virtut de delegació de competències, la tramitació i resolució de les sol·licituds d’ajornament o fraccionament, l’import del deute per determinar l’exigència o no exigència d’aportació de garanties és el que estableix la normativa per la qual es regeix l’ATIB. En concret, l’Ordre de 15 de març de 1994, que preveu que no és necessària l’aportació de garantia en el cas que l’import del deute sigui inferior a 3.005,06 euros.

  3.- Mesures relacionades amb la duració del procediments, prescripció i caducitat.

  El període comprès des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma (14 de març de 2020) fins al 30 de maig de 2020 no computarà a efectes de la durada màxima dels procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors ni de revisió, si bé durant el període esmentat l’Administració pot impulsar, ordenar i fer els tràmits imprescindibles. Aquest període tampoc computarà a efectes de la durada màxima del termini per a l’execució de les resolucions d’òrgans economicoadministratius.

  Des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma (14 de març de 2020) fins el 30 de maig de 2020:

  a) Queden suspesos els terminis de prescripció que estableix l’article 66 de la LGT i de caducitat de qualssevol accions i drets previstos en la normativa tributària.

  Només als efectes del còmput dels terminis de prescripció, en el recurs de reposició i en els procediments economicoadministratius, s’entendran notificades les resolucions que els posin fi quan s’acrediti un intent de notificació de la resolució entre el 18 de març de 2020 i el 30 de maig de 2020.

  b) El termini per interposar recursos de reposició o reclamacions econòmic administratives que es regeixin per la LGT, i els seus reglaments de desenvolupament començarà a comptar-se des del 30 de maig de 2020 i s’aplicarà tant en els supòsits on s’hagués iniciat el termini per recórrer d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acte o resolució impugnada i no hagués finalitzat el termini el 13 de març de 2020, com en els supòsits on no s’ha notificat encara l’acte administratiu o resolució objecte de recurs o reclamació.


  CONSULTES

  En cas de dubte o consulta, teniu a la vostra disposició el servei de consultes i suggeriments.