Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Normativa Tributs Locals
AVIS JURÍDIC IMPORTANT

Els textos que s’ofereixen en aquesta pàgina estan destinats al seu ús com a instrument documental i no tenen validesa jurídica.
Per a fins jurídics consultau els textos publicats en els Butlletins Oficials [Butlletí Oficial de l'Estat - Butlletí Oficial de les Illes Balears]
Algunes de les normes d'aquesta pàgina no estan consolidades, de manera que poden haver tingut modificacions posteriors
(que podeu consultar en l'apartat Análisis juídico de la web del Butlletí Oficial de l'Estat).


NORMATIVA GENERAL ESTATAL I AUTONÒMICA SOBRE PROCEDIMENTS D'APLICACIÓ DELS TRIBUTS I REVISIÓ EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA


NORMATIVA GENERAL ESTATAL REGULADORA DELS TRIBUTS LOCALS I NORMATIVA RELACIONADANORMATIVA GENERAL ESTATAL I AUTONÒMICA SOBRE PROCEDIMENTS D'APLICACIÓ DELS TRIBUTS I REVISIÓ EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA

Normativa estatal

Normativa autonòmica


NORMATIVA GENERAL REGULADORA DELS TRIBUTS LOCALS I NORMATIVA RELACIONADA


Impost sobre béns immobles

Normativa tributària

  • Text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (articles 60 a 77). BOE núm. 59, de 9 de març de 2004

Normativa catastral

Impost sobre activitats econòmiques

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

  • Text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, aprovat pet Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (articles 92 a 99). BOE núm. 59, de 9 de març de 2004

    [+ Normativa en matèria de vehicles]

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de natura urbana ("plusvàlua")

  • Text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, aprovat pet Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març(articles 104 a 110). BOE núm. 59, de 9 de març de 2004

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

  • Text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, aprovat pet Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març(articles 104 a 110). BOE núm. 59, de 9 de març de 2004

Taxes

Contribucions especials

  • Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (articles 28 a 37). BOE núm. 59, de 9 de març de 2004

Altra normativa d'interès

Gestions telemàtiques