Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
CALENDARI DEL CONTRIBUENT

NOTA PRÈVIA: Podeu accedir als models de declaració i autoliquidació a Models tributs autonòmics.

Per a l’any 2024, es poden consultar els dies festius en l’àmbit autonòmic a la Resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia d'11 d'octubre de 2023.


Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Autoliquidació, pagament i presentació (models 600, 610, 620, 623, 630 i 689): un mes a comptar des de la data de l’acte o contracte.


Impost sobre successions i donacions

Autoliquidació, pagament i presentació (models successions: 660/661, 650/654/655 i 653; models donacions: 651 i 653):

  • Adquisicions per causa de mort: 6 mesos des de la defunció (prorrogable a altres 6 mesos a sol·licitud del subjecte passiu). Aquest termini será aplicable també a les adquisicions de l’usdefruit pendents de cancel·lació per la defunció de l'usufructuari malgrat que el desmembrament del domini s'hagi fet per actes entre vius.
  • Resta de casos: un mes a comptar des del dia en que es produeixi  l’acte o contracte.
Nota: Podeu descarregar els programes d’ajuda per fer les declaracions tributàries corresponents a Programes d’ajuda de l’impost sobre successions i donacions.


Taxa fiscal sobre el sector del joc


CASINOS
(model 044)

Autoliquidació i pagament trimestral: Primer trimestre: de l’1 al 20 d’abril; segon trimestre: de l’1 al 20 de juliol; tercer trimestre: de l'1 al 20 d'octubre; i quart trimestre: de l’1 al 20 de gener de l’any següent.

BINGO (models 043 i 043-E)

Autoliquidació i pagament en el moment del subministrament dels cartons. No obstant, es pot sol·licitar el pagament  global de la taxa fiscal meritada pel subministrament de cartons durant cada mes natural en els vint primers dies del  mes següent.

En el cas del bingo electrònic la taxa s’ha d’autoliquidar i d’ingressar trimestralment al llarg dels vint primeres dies dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener, pel que fa als fets imposables produïts en el trimestre natural anterior.

MÀQUINES O APARELLS AUTOMÀTICS
(model C045: declaració censal)

Quan es tracti de màquines recreatives, d'atzar o grua, dels tipus B, C i D respectivament, la taxa és exigible per anys naturals, i es merita l'1 de gener de cada any per les autoritzades en anys anteriors. L’ingrés de la taxa s’ha de fer en pagaments fraccionats trimestrals iguals que s’efectuaran entre els dies 1 i 20 dels mesos de març, juny, setembre i desembre.

En el primer any d’autorització, el pagament del trimestre corrent  s’ha de fer en el moment de l’autorització en el terminis generals de pagament ep període coluntari (ref.: article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària) des de la notificació de la liquidació, i els trimestres restants s’han d'abonar de la manera que estableix el paràgraf anterior.

JOCS MITJANÇANT SERVEIS TELECOMUNICACIÓ SOBRETARIFICATS O TARIFACIÓ ADDICIONAL CONCURSOS MITJANS TELECOMUNICACIÓ
(model 042)

Autoliquidació i pagament trimestral: Primer trimestre: de l’1 al 20 d'abril; segon trimestre: de l’1 al 20 de juliol; tercer trimestre: de l’1 al 20 d’octubre; i quart trimestre: de l’1 al 20 de gener de l’any següent.

JOCS MITJANÇANT CONCURSOS DESENVOLUPATS EN MITJANS DE COMUNICACIÓ
(model 042)

Autoliquidació i pagament trimestral: Primer trimestre: de l1 al 20 d'abril; segon trimestre: de l1 al 20 de juliol; tercer trimestre: de l1 al 20 doctubre; i quart trimestre: de l1 al 20 de gener de lany següent.

RIFES, TÓMBOLES I COMBINACIONS ALEÀTORIES (model 042)

Autoliquidació i pagament trimestral: Primer trimestre: de l'1 al 20 d'abril; segon trimestre: de l'1 al 20 de juliol; tercer trimestre: de l’1 al 20 d'octubre; i quart trimestre: de l’1 al 20 de gener de l'any següent.


Cànon de sanejament d’aigües


DECLARACIÓ LIQUIDACIÓ PERÍODE
(model 656)

1.- Amb caràcter general, els substituts dels contribuents han de presentar declaracions liquidacions trimestrals de les quotes repercutides pel cànon i, si escau, fer l’ingrés en els terminis següents:


a) Facturacions emeses en el primer trimestre, fins el 20 de maig del mateix any.
b) Facturacions emeses en el segon trimestre, fins el 20 d’agost del mateix any.
c) Facturacions emeses en el tercer trimestre, fins el 20 de novembre del mateix any.
d) Facturacions emeses en quarts trimestre, fins el 20 de febrer de l’any següent.

2.- Excepcions:

2.1. Si el volum de cànon repercutit dels quals durant l’exercici impositiu immediatament anterior superi els 72.121,45 euros, els substituts dels contribuents han de presentar declaracions liquidacions mensuals de les quotes repercutides pel cànon  i, si escau, fer l’ingrés en els terminis següents:

a) Facturacions emeses en el mes de gener, fins el 20 de març del mateix any.
b) Facturacions emeses en el mes de febrer, fins el dia 20 d’abril del mateix any.
c) Facturacions emeses en el mes de març, fins el dia 20 de maig del mateix any.
d) Facturacions emeses en el mes d’abril, fins el dia 20 de juny del mateix any.
e) Facturacions emeses en el mes de maig, fins el dia 20 de juliol del mateix any.
d) Facturacions emeses en el mes de juny, fins el dia 20 d’agost del mateix any.
f) Facturacions emeses en el mes de juliol, fins el dia 20 de setembre del mateix any.
g) Facturacions emeses en el mes d’agost, fins el dia 20 d’octubre del mateix any.
h) Facturacions emeses en el mes de setembre, fins el dia 20 de novembre del mateix any.
i) Facturacions emeses en el mes de d’octubre, fins el dia 20 de desembre  del mateix any.
j) Facturacions emeses en el mes de novembre, fins el dia 20 de gener de l’any següent.
k) Facturacions emeses en el mes de desembre, fins el dia 20 de febrer de l’any següent.

2.2. Si
el volum de cànon repercutit dels quals durant l’exercici impositiu immediatament anterior no ha superat els 721,21 euros, els substituts dels contribuents han de presentar una declaració liquidació anual de les quotes repercutides corresponent a les facturacions emeses l’any que es declara i, si escau, procedir al seu ingrés, fins el dia 20 de febrer de l’any següent.

Nota: Si en el període corresponent no s’ha fet cap facturació, també s’ha de presentar la corresponent declaració liquidació i consignar-hi la base imposable i quota tributària zero.

DECLARACIÓ RESUM ANUAL
(model 666)

Termini de presentació: Abans del 28 de febrer de l’exercici següent al que correspongui la declaració.


Impost sobre estades turístiques

Per consultar els terminis de presentació de les autoliquidacions i fer els pagaments corresponents pitjau AQUÍ.


Cànon sobre labocament i la incineració de residus de les Illes Balears

[Nota important: D’acord amb allò que preveu la Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023, l’entrada en vigor de l’Impost estatal sobre el dipòsit de residus a abocadors, la incineració i la coincineració de residus (1 de gener de 2023) suposa la supressió del cànon autonòmic sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears.]


DECLARACIÓ LIQUIDACIÓ PERÍODE
(model 800):

Terminis d’autoliquidació i pagament:

a) Quotes meritades en el primer trimestre (entre l’1 de gener i el 31 de març) des de l’1 d’abril fins al 20 d’abril.
b) Quotes meritades en el segon trimestre (entre l’1 d’abril i el 30 de juny) des de l’1 de juliol fins al 20 de juliol.
c) Quotes meritades en el tercer trimestre (entre l’1 de juliol i el 30 de setembre), des de l’1 d’octubre fins al 20 d’octubre.
d) Quotes meritades en el quart trimestre (entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre), des de l’1 de gener fins al 20 de gener de l’any següent.

DECLARACIÓ RESUM ANUAL (model 890)

Termini de presentació: Entre l’1 i el 31 de gener de l’exercici següent al que correspongui la declaració.


Impost sobre el dipòsit de residus a abocadors, la incineración i la coincineració de residus

Terminis d’autoliquidació i pagament (model 593):

a) Quotes meritades en el primer trimestre (entre l’1 de gener i el 31 de març) des de l’1 d’abril fins al 20 d’abril.
b) Quotes meritades en el segon trimestre (entre l’1 d’abril i el 30 de juny) des de l’1 de juliol fins al 20 de juliol.
c) Quotes meritades en el tercer trimestre (entre l’1 de juliol i el 30 de setembre), des de l’1 d’octubre fins al 20 d’octubre.
d) Quotes meritades en el quart trimestre (entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre), des de l’1 de gener fins al 20 de gener de l’any següent.


Taxes i preus públics

En general, excepte en els casos d’autoliquidació (model 046) o en què s’hagi establert un termini concret de pagament, els terminis de pagament són els següents:

  • Si la notificació la rebeu entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data de la recepció fins al dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil posterior.

  • Si la notificació la rebeu entre els dies 16 i últim del mes, des de la data de la recepció fins al dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil següent.