Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
CONFIGURACIÓ GENERAL DEL SISTEMA TRIBUTARI DE LES ILLES BALEARS


El finançament de la comunitat autònoma de les Illes Balears reposa, en gran manera, sobre els seus ingressos tributaris, que conforme a l'article 157.1 de la Constitució Espanyola de 1978 es classifiquen en:

A. Tributs cedits -totalment o parcialment- per l'Estat.
B. Tributs propis, creats per la comunitat autònoma.


A. Tributs Cedits

El règim jurídic dels tributs cedits a les Illes Balears es regula en la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA), l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, en la seva redacció per Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer) i en la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries i, respecte a las Illes Balears, en la Llei 28/2010, de 16 de juliol, del règim de cessió de tributs de l'Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears i de fixació de l'abast i les condicions de la cessió (modificada per la Llei 37/2022, de 27 de desembre).

Es tracta d'una sèrie de figures tributàries creades per l'Estat i que aquest cedeix, en major o menor grau, a les comunitats autònomes. En atenció a aquest major o menor grau de cessió, poden distingir-se tres grups de tributs cedits.

 • 1. Tributs cedits en grau màxim.
 • 2. Tributs cedits en grau mitjà.
 • 3. Tributs cedits en grau mínim.

1. Tributs cedits en grau màxim

La cessió en grau màxim suposa que la comunitat autònoma respecte d'aquests tributs assumeix:

 • La gestió, liquidació, recaptació i inspecció, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió.
 • Certa capacitat normativa.
 • El rendiment total del tribut generat en l'àmbit del seu territori.

L'Estat manté les seves competències en matèria de:

 • Contestació de les consultes regulades en l'article 88 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, excepte pel que fa a l'aplicació de les disposicions dictades per la comunitat autònoma en l'exercici de les seves competències.
 • La confecció d'efectes estroncats que s'utilitzin per a la gestió de tributs cedits.
 • Els acords de concessió d'exempcions subjectives i altres beneficis fiscals en l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en l'Impost Especial sobre determinats Mitjans de Transport i en l'Impost sobre les vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs.
 • El coneixement de les reclamacions economicoadministratives interposades contra els actes de gestió tributària emanats de les comunitats autònomes.
 • La capacitat normativa general, sense perjudici de la capacitat reconeguda a les comunitats autònomes.

Els tributs cedits en grau màxim que, en el cas de les Illes Balears, es gestionenr per l'ATIB, són:

 • Impost sobre el Patrimoni de residents en territori de les Illes Balears, sobre el qual la comunitat autònoma té competència normativa en matèria de: mínim exempt, tipus de gravamen i deduccions i bonificacions de la quota.
 • Impost sobre Successions i Donacions, amb competència en la regulació de les reduccions de la base imposable, tarifa de l'impost, quantia i coeficients de patrimoni preexistent i deduccions i bonificacions de la quota, així com en determinats aspectes de la gestió i la liquidació.
 • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, amb competència en tipus de gravamen, deduccions i bonificacions de la quota i determinats aspectes de gestió i liquidació.
 • Tributs sobre el joc, amb capacitat normativa en tots els elements del tribut excepte en la definició del fet imposable.
 • Impost especial sobre determinats Mitjans de Transport, hi ha competència normativa en matèria de tipus de gravamen i en certs aspectes de gestió i liquidació (*).
 • Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs, amb competència normativa en matèria de tipus i en aspectes de gestió i liquidació (*).
 • Impost sobre el dipòsit de residus a abocadors, la incineració i la coincineració de residus.

(*) NOTA: Tant l'impost especial sobre Determinats Mitjans de Transport com l'impost sobre les Vendes detallistes de determinats Hidrocarburs, encara no han estat objecte de cessió efectiva, per la qual cosa la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels mateixos es continuen realitzant per l'Estat a través de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).

2. Tributs cedits en grau mitjà

Es tracta de tributs en què se cedeix el rendiment total o parcial del tribut, i certa capacitat normativa, mantenint l'Estat la plena competència en les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació a través de l'Agència Tributària. Els tributs que se cedeixen en grau mitjà són:

 • L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Se cedeix el 50% de la recaptació dels subjectes residents en les Illes Balears i certa capacitat normativa en matèria de tipus de gravamen i deduccions per circumstàncies personals, familiars i per inversions no empresarials.
 • Impost sobre l'electricitat. Se cedeix el 100% de la recaptació generada al territori de les Illes Balears i certes competències normatives en tipus de gravamen.

3. Tributs cedits en grau mínim

Es tracta de tributs en què només se cedeix part del rendiment (recaptació), sense que existeixi per part de les comunitats autònomes cap capacitat normativa ni competència gestora.

 • Impost sobre el Valor Afegit. Se cedeix un 50% de la recaptació generada al territori de les Illes Balears.
 • Imposts especials de fabricació sobre la cervesa, el vi i les begudes fermentades, els productes intermedis; l'alcohol i les seves begudes derivades; els hidrocarburs i les llavors del tabac. Se cedeix el 58% de la recaptació generada al territori de les Illes Balears.

B. Tributs Propis

La comunitat autònoma a través del Parlament de les Illes Balears, en aplicació de la potestat tributària reconeguda en l'article 133 de la Constitució Espanyola i desenvolupada per la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA), ha creat els seus propis tributs per a aplicació exclusiva en l'àmbit de les Illes Balears , són els denominats Tributs Propis.

Actualment, en les Illes Balears hi ha els següents tributs propis:

1. Impost sobre el joc del bingo.

Aprovat per la Llei 13/1990, de 29 de novembre, sobre tributació dels jocs de sort, envit o atzar. Aquest tribut recau sobre els premis del joc del bingo, si bé actualment s'aplica a tipus zero.

2. Cànon de sanejament d’aigües.

Aprovat per la Llei 9/1991, de 27 de novembre. El 7 de maig de 2016 es va publicar el Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 9/1991, de 27 de novembre , reguladora del cànon de sanejament d’aigües.  És un tribut indirecte i real que s’aplica a l’abocament d'aigües residuals manifestat a través del consum d'aigües de qualsevol procedència. Per a més informació, pitjau aquí.

3. Impost sobre estades turístiques.

Aprovat per la Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible.  Aquest impost sotmet a tributació la capacitat econòmica del contribuent, persona física, per raó de les estades que faci en els establiments turístics. És un impost directe, instantani i finalista, doncs, els recursos que s’obtenguin doten el Fons per afavorir el turisme sostenible.  Per a més informació d’aquest impost, pitjau aquí.

4. Cànon sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears.

El cànon sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears, creat per la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, grava la deposició en abocador i el tractament mitjançant incineració, amb o sense recuperació energètica, de la deixalla dels residus domèstics o municipals de qualsevol procedència tractats a les instal·lacions autoritzades en l’àmbit territorial de les Illes Balears. Per a més informació d’aquest impost, pitjau aquí.

L’entrada en vigor de l’Impost estatal sobre el dipòsit de residus a abocadors, la incineració i la coincineració de residus (1 de gener de 2023) ha suposat la supressió del cànon autonòmic (+ info: Impost estatal sobre el dipòsit de residus a abocadors, la incineració i la coincineració de residus).

5. Taxes autonòmiques.

Les distintes taxes autonòmiques estan recollides en la Llei 11/1998 de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.