Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Impost sobre Successions i Donacions


L'Impost sobre Successions i Donacions és un impost cedit per l'Estat a la comunitat autònoma que grava els increments de patrimoni a títol gratuït (herència, llegat, donació i assegurances de vida no subjectes a IRPF) de les persones físiques i la gestió i dels quals recaptació correspon Al Govern de les Illes Balears, quan el causant de les transmissions “mortis causa” va tenir la seva residència habitual en territori de les Illes Balears , quan els béns immobles donats raguin en territori de les Illes Balears o quan el donatari tingui la seva residència habitual en aquesta comunitat autònoma en els altres supòsits de donació de altres béns i drets.

L'impost comprèn les següents modalitats o figures impositives:

A. Successions.
B. Donacions.
C. Nota comú

A. Successions

1. Fet imposable:

a) L'adquisició per persones físiques de béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre títol successori.
b) La percepció de quantitats pels beneficiaris de contractes d'assegurança sobre la vida, quan el contractant sigui persona diferent del beneficiari, i no estiguin subjectes al IRPF.

2. Sujecte passiu:

  • En les adquisicions “mortis causa”, els adquirents a títol universal o particular.
  • En els segurs sobre la vida, els beneficiaris.
  • Responsables subsidiaris: intermediaris financers, Companyies d'Assegurances i Mitjancers del tràfic de títols valors

3. Base Imposable:

  • En les adquisicions “mortis causa”, el valor net de l'adquisició individual de cada subjecte passiu, entenent-se com a tal, el valor real dels béns i drets, minorats per les càrregues i deutes que fossin deduïbles. Per al càlcul del valor de béns immobles, llocs d'amarratge, vehicles i béns nàutics podeu utilitzar els programes de valoració habilitats en aquest Portal.
  • En els segurs sobre la vida, les quantitats percebudes pel beneficiari. Les quantitats percebudes per raó dels segurs sobre la vida es liquidaran acumulant el seu import a la resta dels béns i drets que integrin la porció hereditària del subjecte passiu-beneficiari quan el causant sigui, al seu torn, el contractant del segur individual o l'assegurat en el segur col·lectiu.

4. Base Liquidable: en les adquisicions “mortis causa”, incloses les dels beneficiaris de les pòlisses d'assegurances de vida, la base liquidable s'obtindrà aplicant a la base imposable les reduccions establertes en el Capítol I del Títol I de la Llei 22/2006, de 19 de desembre, de reforma de l'impost sobre successions i donacions.

REDUCCIONS:

1. Reducció per parentiu

Per raó del parentiu amb el causant, s’aplica la reducció que correspongui de les següents:
a) Grup I. Adquisicions per descendents menors de 21 anys: 25.000 euros, més 6.250 euros per cada any menor de 21 que tengui el drethavent. La reducció, però, no pot excedir de 50.000 euros.
b) Grup II. Adquisicions per descendents de 21 anys o més, cònjuges i ascendents: 25.000 euros.
c) Grup III. Adquisicions per col·laterals de segon i tercer grau, ascendents i descendents per afinitat: 8.000 euros.
d) Grup IV. Adquisicions per col·laterals de quart grau, graus més distants i estranys: 1.000 euros.

2. Reducció per discapacitat

Juntament amb les reduccions que els puguin correspondre en funció del grau de parentiu amb el causant, relacionades en l’article 21 d’aquest Text refós, els subjectes passius per obligació personal de contribuir que tenguin la consideració legal de persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial s’apliquen també les reduccions següents, segons la naturalesa i el grau de la minusvalidesa:
a) Minusvalidesa física o sensorial de grau igual o superior al 33 % i inferior al 65 %: 48.000 euros.
b) Minusvalidesa física o sensorial de grau igual o superior al 65 %: 300.000 euros.
c) Minusvalidesa psíquica de grau igual o superior al 33 %: 300.000 euros.

3. Reducció per adquisició de l’habitatge habitual

1. Les adquisicions per causa de mort tenen una reducció del 100 % del valor de l’habitatge habitual del causant, amb el límit de 270.151,20 euros per cada subjecte passiu, sempre que els drethavents siguin el cònjuge, els ascendents o els descendents, o els parents col·laterals més grans de 65 anys que hagin conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la meritació de l'impost.

2. Per aplicar aquesta reducció és necessari que l’adquisició es mantengui durant els cinc anys següents a l’adquisició, tret que l’adquirent mori en aquest termini. En el cas que el requisit de permanència no es compleixi, s’ha de satisfer la part de l’impost que s’hagi deixat d’ingressar com a conseqüència de la reducció practicada i els interessos de demora corresponents, per mitjà d’una autoliquidació complementària que s’ha de presentar en el termini d’un mes comptador des de la data en què es produeixi l’incompliment.

3. Així mateix, s’han de complir els requisits següents:
a) Els hereus han de complir el requisit de parentiu amb el causant que exigeix l’apartat 1 anterior.
b) El requisit de la convivència amb el causant durant els dos anys anteriors a la seva defunció per generar el dret a la reducció només és exigible als parents col·laterals més grans de 65 anys.
c) La reducció afecta cada drethavent en la part proporcional al valor de l’habitatge habitual que s’integri en la seva base imposable.
d) Si, com a conseqüència de les disposicions testamentàries, l’habitatge habitual és adjudicat a només un dels drethavents, la reducció únicament afecta aquest drethavent.
e) Quan a conseqüència de la transmissió per causa de mort es desmembri el domini de l’habitatge habitual, la reducció s’ha de practicar tant respecte del nu propietari com respecte de l’usufructuari, tenint en compte les regles següents:
1a. La reducció respecte a l’usufructuari s’ha d’aplicar respecte al valor de l’usdefruit sobre l’habitatge habitual.
2a. La reducció per al nu propietari s’ha d’aplicar respecte al valor de la nua propietat de l’habitatge habitual. Per calcular el tipus mitjà efectiu de gravamen aplicable a la base liquidable del nu propietari s’ha de tenir en compte la reducció que correspondria a la transmissió del ple domini d’aquest habitatge, segons estableix l’article 51.2 del Reglament de l’impost sobre successions i donacions, aprovat pel Reial decret 1629/1991, de 8 de novembre.
3a. Quan es dugui a terme la consolidació del domini per extinció de l’usdefruit, s’ha d’aplicar al nu propietari la reducció practicada sobre el valor de la quota usufructuària.
f) Quan l’habitatge tengui el caràcter de bé de copropietat dels cònjuges, la reducció de la base imposable s’ha d’entendre referida a la meitat que formi part del cabal hereditari. En el cas que el règim econòmic matrimonial sigui diferent del de separació de béns, cal ajustar-se a les regles que regeixen aquest règim per determinar la part de l’habitatge susceptible de reducció.
g) Per al còmput de l’aixovar de l’habitatge no s’ha de prendre en consideració la reducció a què es refereix aquest article.
h) S’entén per habitatge habitual el que s’ajusta a la definició i als requisits establerts en cada moment per la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

4. Reducció per assegurances sobre la vida

1. Amb independència de les reduccions anteriors, s’ha d’aplicar una reducció del 100 %, amb un límit de 12.000 euros, a les quanties que percebin els beneficiaris de contractes d’assegurances sobre la vida quan el parentiu amb el contractant difunt sigui de cònjuge, ascendent o descendent. En les assegurances col·lectives o contractades per les empreses a favor dels empleats, cal ajustar-se al grau de parentiu entre l’assegurat mort i el beneficiari.

2. La reducció és única per cada subjecte passiu sigui quin sigui el nombre de contractes d’assegurances sobre la vida de què sigui beneficiari, i no és aplicable quan tengui dret a la reducció que estableix la disposició transitòria quarta de la Llei de l’impost sobre successions i donacions.

3. La mateixa reducció és en tot cas aplicable a les assegurances sobre la vida que es meriten en actes de terrorisme, com també de serveis prestats en missions internacionals humanitàries o de pau de caràcter públic, i no està sotmesa al límit quantitatiu que estableix l’apartat 1 d’aquest article. És extensible a tots els possibles beneficiaris, i no hi és aplicable el que preveu la disposició transitòria quarta de la Llei de l’impost sobre successions i donacions.

5. Reduccions per adquisició de béns i drets afectes a activitats econòmiques

1. En els casos en què en la base imposable d’una adquisició per causa de mort que correspongui al cònjuge o als descendents del causant estigui inclòs el valor d’una empresa individual o d’un negoci professional als quals sigui aplicable l’exempció que regula l’apartat vuit de l’article 4 de la Llei de l’impost sobre el patrimoni, o el valor de drets d’usdefruit sobre l’empresa o el negoci esmentats, o de drets econòmics derivats de l’extinció d’aquest usdefruit, sempre que amb motiu de la defunció es consolidi el ple domini en el cònjuge o en els descendents, per obtenir la base liquidable s’ha d’aplicar en la imposable, amb independència de les reduccions que calgui aplicar-hi d’acord amb els articles anteriors, una reducció del 95 % del valor esmentat.

2. En els supòsits de l’apartat anterior, quan no hi hagi descendents, la reducció és aplicable a les adquisicions per ascendents i col·laterals, fins al tercer grau, i amb els mateixos requisits recollits abans. En tot cas, el cònjuge supervivent té dret a la reducció del 95 %.

6. Reducció per adquisició de participacions socials en entitats

1. En els casos en què en la base imposable d’una adquisició per causa de mort que correspongui al cònjuge o als descendents del causant estigui inclòs el valor de participacions en entitats a les quals sigui aplicable l’exempció que regula l’apartat vuit de l’article 4 de la Llei de l’impost sobre el patrimoni, o el valor de drets d’usdefruit sobre les participacions esmentades, o percebin els drets deguts a l’acabament de l’usdefruit en forma de participacions en l’empresa, el negoci o l’entitat afectats, per obtenir la base liquidable s’ha d’aplicar en la imposable, amb independència de les reduccions que siguin procedents d’acord amb els articles anteriors, una reducció del 95 % del valor esmentat.
2. En els supòsits de l’apartat anterior, quan no hi hagi descendents, la reducció és aplicable a les adquisicions per ascendents i col·laterals, fins al tercer grau, i amb els mateixos requisits recollits abans. En tot cas, el cònjuge supervivent té dret a la reducció del 95 %.

7. Regla de manteniment de l’adquisició

1. El gaudi definitiu de les reduccions que estableixen els articles 25 i 26 queda condicionat al manteniment de l’adquisició durant els cinc anys següents a l'adquisicó, excepte que l’adquirent mori durant aquest termini.
2. Així mateix, i durant el mateix termini de cinc anys, els beneficiaris d’aquestes reduccions no poden fer actes de disposició ni operacions societàries que, directament o indirectament, puguin donar lloc a una minoració substancial del valor de l’adquisició.
3. Si no es compleixen els requisits anteriors, s’ha de pagar la part de l’impost que s’hagi deixat d’ingressar com a conseqüència de la reducció practicada i els interessos de demora, per mitjà d’una autoliquidació complementària que s’ha de presentar en el termini d’un mes comptador des de la data en què es produeixi l’incompliment.

8. Reducció en les adquisicions de diners per causa de mort per a la creació de noves empreses i d’ocupació

1. En les adquisicions de diners per causa de mort que es destinin a la creació d’una empresa, sia individual, negoci professional o entitat societària, per mitjà de l’adquisició originària d’accions o participacions, s’ha d’aplicar una reducció del 50 %, sempre que es compleixin els requisits següents:
a) L’empresa creada ha de desenvolupar una activitat econòmica, i no pot tenir com a activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari, d’acord amb el que preveu l’article 4, apartat vuit, número dos a, de la Llei de l’impost sobre el patrimoni, ni dedicar-se a l’activitat d’arrendament d’immobles.
b) Com a mínim, l’empresa creada ha d’ocupar una persona domiciliada fiscalment a les Illes Balears amb un contracte laboral a jornada completa i donada d’alta en el règim general de la Seguretat Social, diferent del contribuent que apliqui la reducció i dels socis o partícips de l’empresa.
c) En el termini màxim de divuit mesos des de la meritació de l’impost, els diners adquirits s’han de destinar a la creació de l’empresa i s’ha de complir el requisit de creació d’ocupació.
d) Durant quatre anys des de la creació de l’empresa s’han de mantenir l’activitat econòmica, els llocs de treball i el nivell d’inversió que es prengui com a base de la reducció.
e) La base de la reducció és l’import dels diners que, adquirits per causa de mort, siguin efectivament invertits en la creació de l’empresa, amb un màxim de 200.000 euros.
f) Només es pot aplicar la reducció el drethavent que destini els diners adquirits a les finalitats previstes en aquests article.
g) La xifra anual de negoci de l’empresa no pot superar el límit de 2.000.000 d’euros durant els quatre anys a què es refereix la lletra d anterior, calculada així com preveu l’article 101  del Text refós de la Llei de l’impost sobre societats.
h) El drethavent ha de tenir un patrimoni preexistent inferior a 400.000 euros.
i) En el cas d’adquisició originària de participacions d’una entitat societària, les participacions que adquireixi el drethavent han de representar més del 50 % del capital social de l’entitat, i s’han de mantenir en el patrimoni del drethavent durant un període mínim de quatre anys.
j) En el cas d’adquisició originària de participacions d’una entitat societària, el drethavent no pot tenir cap vinculació amb la resta de socis, en els termes que preveu l’article 18 de la Llei de l’impost sobre societats.

2. En el cas d’incompliment del requisit que estableix la lletra c de l’apartat anterior, o dels terminis a què es refereixen les lletres d, g i i, s’ha de presentar una declaració complementària per l’import de les quanties que s’hagin deixat d’ingressar juntament amb l’import dels interessos de demora, en el termini d’un mes des del dia en què es produeixi l’incompliment.

9. Reducció en les adquisicions de béns culturals per a la creació d'empreses culturals, científiques o de desenvolupament tecnològic

1. D'acord amb la Llei 3/2015, de 23 de març, per la qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s'estableixen mesures tributàries, en les adquisicions per causa de mort de béns culturals que es destinin a la creació d'una empresa, tant si és individual, com si és un negoci professional o una entitat societària, mitjançant l'adquisició originària d'accions o participacions, s'aplicarà una reducció del 50% del valor dels béns, sempre que es tracti d'una empresa cultural, científica o de desenvolupament tecnològic, d'acord amb l'article 2 de la Llei 3/2015 esmentada, i sempre que es compleixin els requisits següents:
a) L'empresa creada ha de desenvolupar una activitat econòmica, i no pot tenir com a activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el que preveu l'article 4, apartat vuit, número dos a), de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni, ni dedicar-se a l'activitat d'arrendament d'immobles.
b) L'empresa creada ha d'ocupar, com a mínim, a una persona domiciliada fiscalment en les *Illes *Balears amb un contracte laboral a jornada completa i donada d'alta en el règim general de la Seguretat Social, diferent del contribuent que apliqui la reducció i dels socis o partícips de l'empresa.
c) Els béns adquirits es destinaran a la creació de l'empresa i es complirà el requisit de creació d'ocupació, en el termini màxim de divuit mesos des de la meritació de l'impost.
d) S'han de mantenir l'activitat econòmica, els llocs de treball i el nivell d'inversió que es prengui com a base de la reducció durant quatre anys des de la creació de l'empresa.
e) La base de la reducció és el valor dels béns culturals que, adquirits per causa de mort, siguin efectivament invertits en la creació de l'empresa, amb un màxim de 400.000 euros.
f) La reducció solament pot aplicar-la el drethavent que destini els diners adquirits a les finalitats que preveu aquest article.
g) La xifra anual de negoci de l'empresa no pot superar el límit de 2.000.000 d'euros durant els quatre anys al fet que es refereix la lletra d) anterior, calculada segons preveu l'article 101 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost de societats.
h) El drethavent ha de tenir un patrimoni preexistent inferior a 400.000 euros.
i) Les participacions que adquireixi el donatari han de representar més del 50% del capital social de l'entitat, en el cas d'adquisició originària de participacions d'una entitat societària, i s'han de mantenir en el patrimoni del drethavent durant un període mínim de quatre anys.
j) El drethavent no tindrà cap vinculació amb la resta de socis, en el cas d'adquisició originària de participacions d'una entitat societària, en els termes que preveu l'article 18 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost de societats.

2. En cas d'incompliment del requisit que estableix la lletra c) de l'apartat anterior, o dels terminis al fet que es refereixen les lletres d), g) i i), s'ha de presentar una declaració complementària per l'import de les quanties que s'han deixat d'ingressar juntament amb l'import dels interessos de demora, en el termini d'un mes des del dia en què es produeixi l'incompliment.

10. Reduccions en les adquisicions de béns per a la creació d'empreses esportives

1. En les adquisicions de béns per causa de mort que es destinin a la creació d'una empresa, sigui individual o entitat societària, mitjançant l'adquisició originària d'accions o participacions, s'aplicarà una reducció del 70% del valor dels béns, sempre que es tracti d'una empresa esportiva, d'acord amb l'article 2 de la Llei 6/2015, de 30 de març , per la qual es regula el mecenatge esportiu i s'estableixen mesures tributàries, i sempre que es compleixin els requisits següents:

a) L'empresa creada ha de desenvolupar una activitat econòmica, sense que pugui tenir com a activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el previst en l'article 4, apartat vuit, número dos a), de la Llei 19/1991, de 6 de juny , de l'impost sobre el patrimoni, ni dedicar-se a l'activitat d'arrendament d'immobles.
b) Com a mínim, l'empresa creada ha d'ocupar a una persona domiciliada fiscalment en les *Illes *Balears amb un contracte laboral a jornada completa i donada d'alta en el règim general de la Seguretat Social, diferent del contribuent que apliqui la reducció i dels socis o partícips de l'empresa.
c) En el termini màxim de divuit mesos des de la meritació de l'impost, els béns adquirits es destinaran a la creació de l'empresa i s'ha de complir el requisit de creació d'ocupació.
d) Durant quatre anys des de la creació de l'empresa s'han de mantenir l'activitat econòmica, els llocs de treball i el nivell d'inversió que es prengui com a base de la reducció.
e) La base de la reducció és el valor dels béns que, adquirits per causa de mort, siguin efectivament invertits en la creació de l'empresa, amb un màxim de 400.000 euros.
f) Solament pot aplicar la reducció el drethavent que destini els béns adquirits a les finalitats previstes en aquest article.
g) La xifra anual de negocis de l'empresa no pot superar el límit de 2.000.000 d'euros durant els quatre anys al fet que es refereix la lletra d) anterior, calculada així com preveu l'article 101 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost de societats .
h) El drethavent ha de tenir un patrimoni preexistent inferior a 400.000 euros.
i) En el cas d'adquisició originària de participacions d'una entitat societària, les participacions que adquireixi el drethavent hauran de representar més del 50% del capital social de l'entitat, i hauran de mantenir-se en el patrimoni del drethavent durant un període mínim de quatre anys.
j) En el cas d'adquisició originària de participacions d'una entitat societària, el drethavent no ha de tenir cap vinculació amb la resta de socis, en els termes previstos en l'article 18 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost de societats .

2. En cas d'incompliment del requisit establert en la lletra c) de l'apartat anterior, o dels terminis al fet que es refereixen les lletres d), g) i i), s'ha de presentar una declaració complementària per l'import de les quanties que s'han deixat d'ingressar juntament amb l'import dels interessos de demora, en el termini d'un mes des del dia en què es produeixi l'incompliment. 

11. Reducció per adquisició de béns integrants del patrimoni històric o cultural de les Illes Balears

Quan en la base imposable corresponent a una adquisició per causa de mort del cònjuge o dels descendents del causant s’incloguin béns compresos en el patrimoni històric o cultural de les Illes Balears, s’ha d’aplicar sobre aquests béns una reducció del 99 % del seu valor, amb els mateixos requisits de permanència que assenyala l’article 27 d’aquest Text refós.

12. Reducció per adquisició de béns integrants del patrimoni històric espanyol o del patrimoni històric o cultural d’altres comunitats autònomes

Quan en la base imposable corresponent a una adquisició per causa de mort del cònjuge o dels descendents del causant s’incloguin béns compresos en els apartats u, dos o tres de l’article 4 de la Llei de l’impost sobre el patrimoni, com a integrants del patrimoni històric espanyol o del patrimoni històric o cultural d’altres comunitats autònomes, s’aplica sobre aquests béns una reducció del 95 % del seu valor, amb els mateixos requisits de permanència que assenyala l’article 27 d’aquest Text refós.

13. Reducció per transmissió consecutiva de béns

1. Si uns mateixos béns en un període màxim de dotze anys són objecte de dues o més transmissions per causa de mort a favor dels descendents, en la segona i les ulteriors s’ha de deduir de la base imposable, a més, l’import del que s’ha satisfet per l’impost en les transmissions precedents.

2. Aquesta reducció també és aplicable en cas que els béns transmesos per primera vegada hagin estat substituïts per altres del mateix valor que integrin el cabal hereditari de la transmissió següent o les ulteriors, sempre que aquesta circumstància s’acrediti fefaentment.

14. Reducció per adquisició de determinats béns i participacions en àrees de sòl rústic protegit o en àrees d’interès agrari

1. Quan en la base imposable d’una adquisició per causa de mort que correspongui al cònjuge, als ascendents o als descendents del causant estigui inclòs el valor d’un terreny situat en una de les àrees de sòl rústic protegit a què es refereixen les lletres a, b i c de l’article 19.1 de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries; en una àrea d’interès agrari a què es refereix la disposició transitòria vuitena de la Llei esmentada, o en un espai de rellevància ambiental, a què es refereix la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental, per obtenir la base liquidable s’aplica a la base imposable una reducció del 95 % del valor d’aqueix terreny.
Aquesta reducció s’aplica només a les finques on, com a mínim, el 33 % de l’extensió quedi inclosa dins les àrees o els espais esmentats abans i en proporció a aquest percentatge, i és incompatible amb qualsevol altra reducció estatal o autonòmica que recaigui sobre aquests béns.

2. El mateix percentatge de reducció que el que preveu l’apartat anterior tenen les adquisicions per causa de mort de participacions en entitats i societats mercantils l’actiu de les quals estigui constituït per terrenys on com a mínim el 33 % de l’extensió estigui situat en una de les àrees de sòl rústic protegit a què es refereixen les lletres a, b i c de l’article 19.1 de la Llei 6/1999; en una àrea d’interès agrari, a què es refereix la disposició transitòria vuitena de la Llei esmentada, o en un espai de rellevància ambiental, a què es refereix la Llei 5/2005, i que s’ajustin als límits següents:
a) La reducció només s’aplica al valor més elevat, a l’efecte de l’impost sobre el patrimoni, de la part de superfície dels terrenys on almenys un 33 % de l’extensió estigui situat en alguna de les àrees de sòl rústic protegit o d’interès agrari o dels espais amb rellevància ambiental a què es refereix aquest article.
b) La reducció només pot assolir el valor de les participacions en la part que correspongui a la proporció existent entre el valor dels terrenys, una vegada minorat en l’import dels deutes vinculats amb aquests terrenys, i el valor del patrimoni net de l’entitat.

3. A l’efecte d’acreditar el compliment dels límits anteriors, s’ha d’aportar la documentació següent:
a) Els declarants han d’acreditar, mitjançant un certificat expedit per la conselleria competent en matèria de medi ambient, que almenys el 33 % del terreny o la finca està situat en una àrea de sòl rústic protegit a què es refereixen les lletres a, b i c de l’article 19.1 de la Llei 6/1999, en una àrea d’interès agrari a què es refereix la disposició transitòria vuitena de la Llei esmentada o en un espai de rellevància ambiental a què es refereix la Llei 5/2005.
b) El valor dels deutes que puguin disminuir el valor dels terrenys s’ha d’acreditar per qualsevol mitjà vàlid de prova admès en dret.
c) El valor del patrimoni net de l’entitat titular de les participacions és el que es dedueixi del balanç de situació de l’entitat en la data de meritació de l’impost.
d) El valor de les finques o els terrenys es determina d’acord amb les regles que estableix l’impost sobre el patrimoni.

15. Reducció per l'adquisició de determinats vehicles

1. Quan en la base imposable d'una adquisició per causa de mort que correspongui al cònjuge, als ascendents o als descendents del causant estigui inclòs el valor d'un vehicle amb classificació ambiental de zero emissions, per obtenir la base liquidable s'ha d'aplicar a la base imposable una reducció del 50 % del valor del vehicle.

2. Quan en la base imposable d'una adquisició per causa de mort que correspongui al cònjuge, als ascendents o als descendents del causant estigui inclòs el valor d'un vehicle amb classificació ambiental ECO, per obtenir la base liquidable s'ha d'aplicar a la base imposable una reducció del 25 % del valor del vehicle.

5. Tipus de gravamen.

a) La base liquidable serà gravada amb els tipus que s'indiquen en l'escala següent, i s’obtindrà la quota íntegra:

Base liquidable
fins(euros)

Quota íntegra
(euros)

Resto base liquidable
fins(euros)

Tipus aplicable
Percentatge

0,00

 

8.000,00

7,65

8.000,00

612,00

8.000,00

8,50

16.000,00

1.292,00

8.000,00

9,35

24.000,00

2.040,00

8.000,00

10,20

32.000,00

2.856,00

8.000,00

11,05

40.000,00

3.740,00

8.000,00

11,90

48.000,00

4.692,00

8.000,00

12,75

56.000,00

5.712,00

8.000,00

13,60

64.000,00

6.800,00

8.000,00

14,45

72.000,00

7.956,00

8.000,00

15,30

80.000,00

9.180,00

40.000,00

16,15

120.000,00

15.640,00

40.000,00

18,70

160.000,00

23.120,00

80.000,00

21,25

240.000,00

40.120,00

160.000,00

25,50

400.000,00

80.920,00

400.000,00

29,75

800.000,00

199.920,00

Excés

34,00


Nota important:
amb efectes d'1 de gener de 2016 es crea una escala pròpia per a les successions dels grups I i II i es mantenen els tipus existents per a la resta de grups:


Base liquidable des de €

Quota íntegra (€)

Resta base liquidable fins €

Tipus de gravamen (%)

0

0

700.000

1,00

700.000

7.000

300.000

8,00

1.000.000

31.000

1.000.000

11,00

2.000.000

141.000

1.000.000

15,00

3.000.000

291.000

En endavant

20,00

 

 

 

 


b) La quota íntegra corregida s’obtindrà aplicant a la quota íntegra el coeficient multiplicador que correspongui dels que s’indiquen tot seguit en funció de la quantia del patrimoni preexistent del subjecte passiu i del grup, segons el grau de parentesc amb el transmitent, figuri inclòs:

Patrimoni preexistent (euros)

Grups per parentesc                                                 

I y II

III (Col·laterals de 2n i 3r grau per consanguinitat,

ascendents i descendents per afinitat

III (Col·laterals de 2n i 3r grau per afinitat

IV

De 0 a 400.000,00

1,0000

1,2706

                     1,6575

1,7000

De 400.000,01 a 2.000.000,00

1,0500

1,3341

                     1,7000

1,7850

De 2.000.000,01 a 4.000.000,00

1,1000

1,3977

                     1,7850

1,8700

Més de 4.000.000,00

1,2000

1,5247

                     1,9550

2,0400

 

Quan la diferència entre la quota íntegra corregida obtinguda per aplicació del coeficient multiplicador que correspongui i la que resultaria d'aplicar a la mateixa quota íntegra el coeficient multiplicador immediat inferior sigui major que la que existeixi entre l'import del patrimoni preexistent tingut en compte per a la liquidació i l'import màxim del tram del patrimoni preexistent que motivaria l'aplicació del citat coeficient multiplicador inferior, la quota íntegra corregida es reduirà en l'import de l'excés.

En els casos d'assegurances sobre la vida s'aplicarà el coeficient que correspongui al patrimoni preexistent del beneficiari i al grup en què, pel seu parentiu amb el contractant, estigui enquadrat. En els segurs col·lectius o contractats per les empreses en favor dels seus empleats s'aplicarà el coeficient que correspongui al patrimoni preexistent del beneficiari i al grau de parentiu entre aquest i l'assegurat.

 

Si no es coneixen els drethavents en una successió, s'aplicarà el major coeficient dels establerts per al grup IV, sense perjudici de la devolució que procedeixi un cop que aquells siguin coneguts.

 

En la valoració del patrimoni preexistent del contribuent s'aplicaran les regles següents:

a) La valoració s’ha de fer d’acord amb les regles de l’impost sobreel patrimoni.

b) Quan es tracti d’adquisicions per causa de mort, s’ha d’excloure el valor dels béns i drets per l’adquisició dels quals

s’hagi satisfet l’impost coma conseqüència d’una donació anterior feta pel causant. La mateixa regla s’ha d’aplicar en cas d’acumulació de donacions.

c) En el patrimoni preexistent del cònjuge que hereta s’ha d’incloure el valor dels béns i drets que rebi com a conseqüència de la dissolució de la societat conjugal.

c) La quota bonificada serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra corregida les bonificacions estatals que procedeixin i, posteriorment, en el cas d’adquisicions per causa de mort, als subjectes passius per obligació personal de contribuir compresos en el grup I, se'ls aplicarà una bonificació del 99% sobre la quota íntegra corregida.


Nota important: la Llei 11/2023, de 14 de novembre, de modificació del Decret legislatiu 11/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les llles Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat (que dimana del Decret llei 4/2023, de 18 de juliol, el qual deroga)estableix les següents bonificacions de l’impost sobre successions en cas de meritació a partir de dia 18 de juliol de 2023:

1. Bonificació del 100% sobre la quota íntegra corregida de l’impost en les adquisicions per causa de mort i, per assimilació, en els pactes successoris a què es refereix la Llei 8/2022, d’11 de novembre, de successió voluntària paccionada o contractual de les Illes Balears, als subjectes passius per obligació personal de contribuir que es trobin compresos en els grups I (descendents menors de 21 anys) i II (descendents de 21 anys o més).

Per aplicar aquesta bonificació, en cas que s’adquireixin béns immobles, s’ha de consignar en l’escriptura pública corresponent el valor dels béns immobles adquirits, el qual no pot superar en cada cas el valor de referència previst en la normativa reguladora del cadastre immobiliari incrementat en un 20% o, quan no existeixi aquest valor de referència o no es pugui certificar per la Direcció General del Cadastre, el valor de mercat ( Info: Valoració béns immobles).

Aquesta bonificació no eximeix de l’obligació de presentar l’autoliquidació de l’impost, si bé el subjecte passiu només ha de presentar la còpia autoritzada de les disposicions testamentàries si n’hi ha i, si no n’hi ha, testimoni de la declaració d’hereus (en el cas de successió intestada, si no està feta la declaració judicial d’hereus, s'ha de presentar una relació dels presumptes hereus amb expressió del parentiu amb el causant).

2. Bonificació del 50% sobre la quota íntegra corregida de l’impost en les adquisicions per causa de mort i, per assimilació, en els pactes successoris a què es refereix la Llei 8/2022, d’11 de novembre, de successió voluntària paccionada o contractual de les Illes Balears, als subjectes passius per obligació personal de contribuir que siguin col·laterals de segon o tercer grau per consanguinitat del causant, inclosos en el grup III, i no concorrin amb descendents o adoptats del causant, o concorrin amb descendents o adoptats del causant desheretats. A la resta de subjectes passius del grup III s’ha d’aplicar una bonificació del 25% sobre la quota íntegra corregida.

Per aplicar aquesta bonificació, en cas que s’adquireixin béns immobles, s’ha de consignar en l’escriptura pública corresponent el valor dels béns immobles adquirits, el qual no pot superar en cada cas el valor de referència previst en la normativa reguladora del cadastre immobiliari incrementat en un 20% o, quan no existeixi aquest valor de referència o no es pugui certificar per la Direcció General del Cadastre, el valor de mercat ( Info: Valoració béns immobles).

Aquesta bonificació no eximeix de l’obligació de presentar l’autoliquidació de l’impost.

 

d) La quota líquida serà el resultat d'aplicar sobre la quota bonificada les deduccions estatals que procedeixin i, posteriorment, la deducció estatal per doble imposició internacional. En concret, els subjectes passius tindran dret a deduir-se la menor de les quantitats següents:

a) L'import efectiu d'allò que s'ha satisfet en l'estrangera por raó d'impost similar que afecti l'Increment patrimonial sotmès a gravamen a Espanya.

b) El resultat d'aplicar el tipus mitjà efectiu d’aquest impost a l'increment patrimonial corresponent a béns que raguin o drets que puguin ser exercitats fora d'Espanya, quan hagin estat sotmesos a gravamen en l’estrangera por un impost similar.

6. Meritació i termini: l'impost es merita el dia de la defunció del causant o de l'assegurat o quan adquireixi fermesa la declaració de defunció. Tota adquisició de béns l'efectivitat del qual es trobi suspesa per l'existència d'una condició suspensiva, un terme, un fideïcomís o qualsevol altra limitació, s'entendrà sempre realitzada el dia en què les dites limitacions desapareguin.

 

El termini de presentació és de 6 mesos, comptats des del dia de la defunció del causant o des d'aquell en què adquireixi fermesa la declaració de defunció. El mateix termini serà aplicable a les adquisicions de l'usdefruit pendent a la defunció de l'usufructuari, encara que el desmembrament del domini s'hagués realitzat per acte “inter vius”.

 

7. Lloc de presentació: en els Serveis Centrals, en les Delegacions insulars i en les oficines de la recaptació de zona Mallorca de l'Agencia Tributària de les Illes Balears (Més informació).

  

8. Documents a presentar [més informació: documents a presentar, en general; documents a presentar (assegurances)]:  

  • Els subjectes passius hauran de presentar davant les Delegacions insulars de l'Agencia Tributària de les Illes Balears o de l'Oficina Liquidadora competent els documents a què s'hagin incorporat els actes o contractes subjectes o, a falta d'incorporació, una declaració escrita substitutiva en la que constin les circumstàncies rellevants per a la liquidació, perquè pels esmentats òrgans es procedeixi al seu examen, qualificació, comprovació i a la pràctica de les liquidacions que procedeixin.

  • Els subjectes passius han de  presentar una autoliquidació (model 650), en la qual haurà de practicar les operacions necessàries per determinar l'import del deute tributari i acompanyar el document o declaració en què es contingui o es constati el fet imposable (testament, declaració privada de béns, etc.), a més haurà de presentar el model 660 amb la relació del bens integrants del cabdal relicte.

9. Formes i llocs de pagament: por vía telemática a través de este Portal y en las entidades financieras colaboradoras autorizadas (CaixaBank; Banca March; BBVA; Banco Santander; Banco Sabadell; Abanca; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank).

 

Nota: per a informació sobre l'impost sobre successions de persones no residents pitjau aquí.

 

 

B. Donacions 

1. Fet imposable: l'adquisició de béns i drets per donació o qualsevol altre acte o negoci jurídic a títol gratuït i “inter vivos”.

2. Subjecte passiu:
en les donacions i altres transmissions lucratives “inter vivos” equiparables, el donatari o *adquirente.

3. Base imposable: el valor net dels béns i drets adquirits, entenent-se com a tal el valor real dels béns i drets minorats per les càrregues i deutes que fossin deduïbles. Per calcular el valor d'immobles, amarris, vehicles i béns nàutics pot utilitzar els programes de valoració habilitats en aquest Portal.
 

4. Base liquidable: en les adquisicions per títol de donació o per qualsevol altre acte o negoci jurídic a títol gratuït i inter vius, la base liquidable s'obtindrà aplicant a la base imposable les reduccions previstes legalment. En qualsevol altre cas la base liquidable coincidirà amb la base imposable.

REDUCCIONS:

1. Reduccions per adquisició de béns i drets afectes a activitats econòmiques
En els casos en què en una adquisició lucrativa entre vius a favor del cònjuge o dels descendents estigui inclòs el valor d’una empresa individual o d’un negoci professional als quals sigui aplicable l’exempció regulada en l’apartat vuit de l’article 4 de la Llei de l’impost sobre el patrimoni, per obtenir la base liquidable s’aplica a la imposable una reducció del 95 % del valor esmentat.

2. Reduccions per adquisició de participacions socials en entitats
En els casos en què en una adquisició lucrativa entre vius a favor del cònjuge o dels descendents estigui inclòs el valor de participacions en entitats a les quals sigui aplicable l’exempció regulada en l’apartat vuit de l’article 4 de la Llei de l’impost sobre el patrimoni, per obtenir la base liquidable s’aplica a la imposable una reducció del 95 % del valor esmentat.

3. Reduccions per adquisició de béns i drets afectes a activitats econòmiques o per adquisició de participacions socials en entitats, quan es mantenguin els llocs de treball
1. En els casos en què en una adquisició lucrativa entre vius a favor del cònjuge o dels descendents estigui inclòs el valor d’una empresa individual o d’un negoci professional als quals sigui aplicable l’exempció regulada en l’apartat vuit de l’article 4 de la Llei de l’impost sobre el patrimoni, per obtenir la base liquidable s’ha d’aplicar a la imposable una reducció del 99 % del valor esmentat, sempre que el donatari mantengui els llocs de treball de l’empresa o el negoci rebut durant el termini que estableix l’article 44 d’aquest Text refós, i es compleixin tots els requisits continguts en aquest darrer precepte legal.
2. Així mateix, en els casos en què en una adquisició lucrativa entre vius a favor del cònjuge o dels descendents estigui inclòs el valor de participacions en entitats a les quals sigui aplicable l’exempció que regula l’apartat vuit de l’article 4 de la Llei de l’impost sobre el patrimoni, per obtenir la base liquidable s’ha d’aplicar a la imposable una reducció del 99 % del valor esmentat, sempre que el donatari mantengui els llocs de treball de l’entitat durant el termini a què es refereix l’apartat anterior i es compleixin tots els requisits continguts en l’article 44 d’aquest Text refós.
3. A aquests efectes, es considera que es mantenen els llocs de treball quan es mantengui la plantilla mitjana total de l’empresa, el negoci o l’entitat, calculada en la forma prevista en l’article 102 de la Llei de l’impost sobre societats.
4. En el cas que no es compleixi el requisit de manteniment dels llocs de treball esmentat abans, s’ha de pagar la part de l’impost que s’hagi deixat d’ingressar com a conseqüència de la reducció practicada.
A aquest efecte, l’obligat tributari ha de presentar una autoliquidació complementària en el termini d’un mes comptador des de la data en què es produeixi l’incompliment i ha d’ingressar, juntament amb la quota resultant, els interessos de demora corresponents.
5. Les reduccions que regula aquest article són incompatibles amb les reduccions previstes en els articles 41 i 42 d’aquest Text refós.

4.Regla de manteniment de l’adquisició
1. El gaudi definitiu de les reduccions que estableixen els articles 41 i 42 anteriors queda condicionat al compliment dels requisits següents:
a) Que el donant tengui 60 anys o més o estigui en situació d’incapacitat permanent, en grau d’absoluta o gran invalidesa.
b) Que, si el donant exerceix funcions de direcció a l’empresa, el negoci o l’entitat, deixi d’exercir-les i de percebre remuneracions per aquest exercici des del moment de la transmissió. A aquest efecte, no s’entén compresa entre les funcions de direcció la mera pertinença al consell d’administració de la societat.
c) Que el donatari mantengui el que hagi adquirit i tengui dret a l’exempció esmentada en l’impost sobre el patrimoni durant els cinc anys següents a la data de l’escriptura pública de donació, tret que mori durant aquest termini.
2. Així mateix, el donatari no pot fer actes de disposició ni operacions societàries que, directament o indirectament, puguin donar lloc a una minoració substancial del valor de l’adquisició.
3. En cas que no es compleixin els requisits anteriors, s’ha de pagar la part de l’impost que s’hagi deixat d’ingressar com a conseqüència de la reducció practicada i els interessos de demora, per mitjà d’una autoliquidació complementària que s’ha de presentar en el termini d’un mes comptador des de la data en què es produeixi l’incompliment.

5. Reducció en les donacions dineràries de pares a fills o a altres descendents o entre col·laterals fins al tercer grau per creació de noves empreses i d’ocupació
1. En les donacions dineràries de pares a fills o a altres descendents o entre col·laterals fins al tercer grau que es destinin a la creació d’una empresa, sia individual, negoci professional o entitat societària, mitjançant l’adquisició originària d’accions o participacions, s’aplica una reducció del 50 %, sempre que es compleixin els requisits següents:
a) La donació s’ha de formalitzar en una escriptura pública en la qual s’ha de fer constar de forma expressa que el donatari ha de destinar els diners a la creació d’una nova empresa en els termes que estableix aquest article.
b) L’empresa creada ha de desenvolupar una activitat econòmica i no pot tenir com a activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari, d’acord amb el que preveu l’article 4, apartat vuit, número dos a, de la Llei de l’impost sobre el patrimoni, ni dedicar-se a l’activitat d’arrendament d’immobles.
c) Com a mínim, l’empresa creada ha d’ocupar una persona domiciliada fiscalment a les Illes Balears amb un contracte laboral a jornada completa i donada d’alta en el règim general de la Seguretat Social, distinta del contribuent que apliqui la reducció i dels socis o partícips de l’empresa.
d) En el termini màxim de divuit mesos des de la meritació de l’impost, els diners adquirits s’han de destinar a la creació de l’empresa i s’ha de complir el requisit de creació d’ocupació.
e) Durant quatre anys des de la creació de l’empresa s’han de mantenir l’activitat econòmica, els llocs de treball i el nivell d’inversió que es prengui com a base de la reducció.
f) La base de la reducció és l’import dels diners que, adquirits gratuïtament entre vius, siguin efectivament invertits en la creació de l’empresa, amb un màxim de 200.000 euros.
g) Només pot aplicar la reducció el donatari que destini els diners donats a les finalitats que preveu aquest article.
h) La xifra anual de negoci de l’empresa no pot superar el límit de 2.000.000 d’euros durant els quatre anys a què es refereix la lletra e anterior, calculada així com preveu l’article 101 de la Llei de l’impost sobre societats.
i) El donatari ha de tenir un patrimoni preexistent inferior a 400.000 euros en la data de formalització de la donació.
j) En el cas d’adquisició originària de participacions d’una entitat societària, les participacions que adquireixi el donatari han de representar més del 50 % del capital social de l’entitat, i s’han de mantenir en el patrimoni del donatari durant un període mínim de quatre anys.
k) En el cas d’adquisició originària de participacions d’una entitat societària, el donatari no pot tenir cap vinculació amb la resta de socis, en els termes que preveu l’article 18 de la Llei de l’impost sobre societats.
2. En el cas d’incompliment del requisit que estableix la lletra d de l’apartat anterior, o dels terminis a què es refereixen les lletres e, h i j, s’ha de presentar una declaració complementària per l’import de les quanties que s’hagin deixat d’ingressar juntament amb l’import dels interessos de demora, en el termini d’un mes des del dia en què es produeixi l’incompliment.

6. Reducció en les donacions dineràries de pares a fills o a altres descendents o entre col·laterals fins al tercer grau per a la creació d'empreses culturals, científiques o de desenvolupament tecnològic

1. En els termes que preveu la Llei 3/2015, de 23 de març, per la qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s'estableixen mesures tributàries, en les donacions dineràries de pares a fills o a altres descendents o entre col·laterals fins al tercer grau que es destinin a la creació d'una empresa cultural, científica o de desenvolupament tecnològic, tant si és una empresa individual, com si és un negoci professional o una entitat societària, mitjançant l'adquisició originària d'accions o participacions, s'ha d'aplicar una reducció del 70%, sempre que es compleixin els requisits següents:
a) La donació s'ha de formalitzar en una escriptura pública i s'ha de fer constar de manera expressa que el donatari destinarà els diners a la creació d'una nova empresa cultural, científica o de desenvolupament tecnològic en els termes que estableix aquest article.
b) L'empresa creada ha de desenvolupar una activitat econòmica, i no pot tenir com a activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el que preveu l'article 4, apartat vuit, número dos a), de la Llei 19/1991, ni dedicar-se a l'activitat d'arrendament d'immobles.
c) L'empresa creada ha d'ocupar, com a mínim, una persona domiciliada fiscalment en les *Illes *Balears amb un contracte laboral a jornada completa i donada d'alta en el règim general de la Seguretat Social, diferent del contribuent que apliqui la reducció i dels socis o partícips de l'empresa.
d) Els diners adquirits s'ha de destinar a la creació de l'empresa i s'ha de complir el requisit de creació d'ocupació, en el termini màxim de divuit mesos des de la meritació de l'impost.
i) S'han de mantenir l'activitat econòmica, els llocs de treball i el nivell d'inversió que es prengui com a base de la reducció durant quatre anys des de la creació de l'empresa.
f) La base de la reducció és l'import dels diners que, adquirit gratuïtament entre vius, sigui efectivament invertit en la creació de l'empresa, amb un màxim de 300.000 euros.
g) Solament pot aplicar la reducció el donatari que destini els diners donats a les finalitats que preveu aquest article.
h) La xifra anual de negoci de l'empresa no pot superar el límit de 2.000.000 d'euros durant els quatre anys al fet que es refereix la lletra i) anterior, calculada segons preveu l'article 101 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost de societats.
i) El donatari ha de tenir un patrimoni preexistent inferior a 400.000 euros al moment de la formalització de la donació.
j) En el cas d'adquisició originària de participacions d'una entitat societària, les participacions que adquireixi el donatari han de representar més del 50% del capital social de l'entitat, i s'han de mantenir en el patrimoni del donatari durant un període mínim de quatre anys.
k) En el cas d'adquisició originària de participacions d'una entitat societària, el donatari no ha de tenir cap vinculació amb la resta de socis, en els termes que preveu l'article 18 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost de societats.
2. En cas d'incompliment del requisit que estableix la lletra d) de l'apartat anterior, o dels terminis al fet que es refereixen les lletres i), h) i j), s'ha de presentar una declaració complementària per l'import de les quanties que s'han deixat d'ingressar juntament amb l'import dels interessos de demora, en el termini d'un mes des del dia en què es produeixi l'incompliment.

7. Reducció en les donacions dineràries de pares a fills o a altres descendents o entre col·laterals fins al tercer grau per a la creació d'empreses esportives

1. En les donacions dineràries de pares a fills o a altres descendents o entre col·laterals fins al tercer grau que es destinin a la creació d'una empresa esportiva, sigui individual, negoci professional o entitat societària, mitjançant l'adquisició originària d'accions o participacions, s'aplicarà una reducció del 70%, sempre que es compleixin els següents requisits:
a) La donació ha de formalitzar-se en escriptura pública i es farà constar de manera expressa que la persona o entitat donatària ha de destinar els diners a la creació d'una nova empresa esportiva en els termes establerts en aquest article.
b) L'empresa creada ha de desenvolupar una activitat econòmica, sense que pugui tenir com a activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el previst en l'article 4, apartat vuit, número dos a), de la Llei 19/1991 , ni dedicar-se a l'activitat d'arrendament d'immobles.
c) Com a mínim, l'empresa creada ha d'ocupar a una persona domiciliada fiscalment en les *Illes *Balears amb un contracte laboral a jornada completa i donada d'alta en el règim general de la Seguretat Social, diferent del contribuent que apliqui la reducció i dels socis o partícips de l'empresa.
d) En el termini màxim de divuit mesos des de la meritació de l'impost, els diners adquirits es destinarà a la creació de l'empresa i s'ha de complir el requisit de creació d'ocupació.
i) Durant quatre anys des de la creació de l'empresa s'han de mantenir l'activitat econòmica, els llocs de treball i el nivell d'inversió que es prengui com a base de la reducció.
f) La base de la reducció és l'import dels diners que, adquirit gratuïtament entre vius, sigui efectivament invertit en la creació de l'empresa, amb un màxim de 300.000 euros.
g) Solament pot aplicar la reducció la persona o entitat donatària que destini els diners donats a les finalitats previstes en aquest article.
h) La xifra anual de negocis de l'empresa no pot superar el límit de 2.000.000 d'euros durant els quatre anys al fet que es refereix la lletra i) anterior, calculada així com preveu l'article 101 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost de societats .
i) El donatari ha de tenir un patrimoni preexistent inferior a 400.000 euros al moment de la data de formalització de la donació.
j) En el cas d'adquisició originària de participacions d'una entitat societària, les participacions que adquireixi la persona o entitat donatària han de representar més del 50% del capital social de l'entitat i han de mantenir-se en el patrimoni del donatari durant un període mínim de quatre anys.
k) En el cas d'adquisició originària de participacions d'una entitat societària, el donatari no ha de tenir cap vinculació amb la resta de socis, en els termes previstos en l'article 18 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost de societats .
2. En cas d'incompliment del requisit establert en la lletra d) de l'apartat anterior, o dels terminis al fet que es refereixen les lletres i), h) i j), s'ha de presentar una declaració complementària per l'import de les quanties que s'han deixat d'ingressar juntament amb l'import dels interessos de demora, en el termini d'un mes des del dia en què es produeixi l'incompliment.

8. Reducció per adquisició de béns integrants del patrimoni històric o cultural de les Illes Balears
Quan en la base imposable corresponent a una adquisició lucrativa entre vius del cònjuge o dels descendents s’incloguin béns compresos en el patrimoni històric o cultural de les Illes Balears, s’aplica sobre aquests béns una reducció del 99 % del seu valor, amb els mateixos requisits de permanència que assenyala l’article 44 d’aquest Text refós, amb excepció que els béns siguin donats a una administració pública territorial o institucional en els termes que preveu el segon paràgraf de l’article 20.7 de la Llei de l’impost sobre successions i donacions.

9. Reducció per adquisició de béns integrants del patrimoni històric espanyol o del patrimoni històric o cultural d’altres comunitats autònomes
Quan en la base imposable corresponent a una adquisició lucrativa entre vius del cònjuge o dels descendents s’incloguin béns compresos en els apartats un, dos i tres de l’article 4 de la Llei de l’impost sobre el patrimoni, com a integrants del patrimoni històric espanyol o del patrimoni històric o cultural d’altres comunitats autònomes, s’aplica sobre aquests béns una reducció del 95 % del seu valor, amb els mateixos requisits de permanència que els que assenyala l’article 44 d’aquest Text refós, amb excepció que els béns siguin donats a una administració pública territorial o institucional en els termes que preveu el segon paràgraf de l’article 20.7 de la Llei de l’impost sobre successions i donacions.

10. Reducció per adquisició de l’habitatge habitual per part de determinats col·lectius (modificada amb efectes 26 de novembre de 2023).
Quan en la base imposable corresponent a una donació a favor de fills o descendents del donant s'inclogui un immoble que hagi de constituir el primer habitatge habitual, s'aplicarà una reducció del 100% sobre el valor real d'aquest immoble.
Requsits:
a) L'adquisicio de I'immoble que faci el donatari ha de ser en ple domini sense que sigui possible en cap cas el seu desmembrament.
b) L'immoble objecte d'adquisicio ha de constituir l'habitatge habitual d'acord amb la definicio i els requisits establerts en cada moment per la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques
c) El valor real o declarat –si aquest darrer és superior– de I'immoble adquirit no pot superar l'import de 270.151,20 euros.
L'incompliment dels requisits a què fa referència la lletra b) comporta la pèrdua sobrevinguda del benefici fiscal i, en aquest cas, el contribuent haura de presentar una autoliquidacio complementaria en el termini d'un mes a comptar des de la data en què es produeixi I'incompliment i ingressar, juntament amb la quota, els interessos de demora corresponents.

Així mateix, es preveu que no és exigible que l'habitatge habitual sigui el primer habitatge habitual del donatari en els casos següents:
a) Quan el donatari sigui una persona amb un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65% o amb un grau de discapacitat psíquica igual o superior al 33%.
b) Quan el donatari sigui un fill o descendent que, al seu torn, sigui titular d'una família nombrosa, en els termes que estableix l'article 6 de la Llei 8/2018, de 13 de juliol, de suport a les famílies, o d'una família monoparental de les que preveu l'article 7.7 de la Llei 8/2018 esmentada.

L'aplicació de la reducció no eximeix de l'obligacio de presentar l'autoliquídacio de l'impost.

11. Reducció en les donacions a patrimonis protegits de titularitat de persones amb discapacitat
En les donacions que constitueixen aportacions als patrimonis protegits que regula la Llei 41/2003, de 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi civil, de la Llei d’enjudiciament civil i de la normativa tributària amb aquesta finalitat, s’aplica una reducció del 99 %, que és incompatible amb la reducció que estableix l’article 48 anterior.

12. Reducció en les donacions dineràries de pares a fills o altres descendents per a l’adquisició del primer habitatge habitual
1. En les donacions dineràries de pares a fills o altres descendents per a l’adquisició del primer habitatge habitual s’aplica una reducció de 100% de l'import donat, sempre que es compleixin els requisits següents:
a) La donacio s'ha de formalitzar en una escriptura pública en la qual s'ha de fer constar la voluntat que els diners donats es destinin a I'adquisicio de l'habitatge del fill o descendent.
b) L'habitatge adquirit ha d'assolir el caracter d'habitual d'acord amb la definicio i els requisits establerts en cada moment per la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques.
c) L'habitatge s'ha d'adquirir dins el termini maxim de sis mesos des de la formalitzacio de la donació.
d) El valor real o declarat –si aquest darrer és superior– de I'immoble adquirit no pot superar I'import de 270.151,20 euros.

L'incompliment dels requisits a que fan referència les lletres b) i c) comporta la perdua sobrevinguda del benefici fiscal i, en aquests casos, el contribuent haurà de presentar una autoliquidacio complementaria en el termini d'un mes a comptar des de la data en què es produeixi I'incompliment i ingressar, juntament amb la quota, els interessos de demora corresponents.

Es preveu que no és exigible que l'habitatge habitual sigui el primer habítatge habitual del donatari en els casos següents:

a) Quan el donatari sigui una persona amb un grau de discapacitat física o sensorial igual o superíor al 65% o amb un grau de discapacitat psíquica igual o superior al 33%.
b) Quan el donatari sigui un fill o descendent que, al seu torn, sigui titular d'una família nombrosa, en els termes que estableix l'article 6 de la Llei 8/2018, de 13 de juliol, de suport a les famílies, o d'una família monoparental de les que preveu l'article 7.7 de la Llei 8/2018 esmentada.

En tot cas, aquesta reduccio és incompatible amb la reducció de l'impost en cas de donació a fills o altres descendents d'un immoble que hagi de constituir l'habitatge habitual i els seus límits s'han d'aplicar tant en el cas d'una única donació com en el cas de donacions successives, provinguin del mateix ascendent o de diferents ascendents.

L'aplicació de la reducció no eximeix de l'obligacio de presentar l'autoliquídacio de l'impost.

 

5. Tipus de gravamen.

 

a) La base liquidable serà enregistrada als tipus que s'indiquen en l'escala següent, i s’obtindrà la quota íntegra:

 

Base liquidable
fins(euros)

Quota íntegra
(euros)

Resto base liquidable
fins(euros)

Tipus aplicable
Percentatge

0,00

 

8.000,00

7,65

8.000,00

612,00

8.000,00

8,50

16.000,00

1.292,00

8.000,00

9,35

24.000,00

2.040,00

8.000,00

10,20

32.000,00

2.856,00

8.000,00

11,05

40.000,00

3.740,00

8.000,00

11,90

48.000,00

4.692,00

8.000,00

12,75

56.000,00

5.712,00

8.000,00

13,60

64.000,00

6.800,00

8.000,00

14,45

72.000,00

7.956,00

8.000,00

15,30

80.000,00

9.180,00

40.000,00

16,15

120.000,00

15.640,00

40.000,00

18,70

160.000,00

23.120,00

80.000,00

21,25

240.000,00

40.120,00

160.000,00

25,50

400.000,00

80.920,00

400.000,00

29,75

800.000,00

199.920,00

Excés

34,00

 

b) La quota íntegra corregida s’obtindrà aplicant a la quota íntegra el coeficient multiplicador que s'indica tot seguit  en funció de la quantia del patrimoni preexistenti i del grups parentius següents: 


Patrimoni preexistent (euros)

Grups per parentesc                                                 

I y II

III (Col·laterals de 2n i 3r grau per consanguinitat,

ascendents i descendents per afinitat

III (Col·laterals de 2n i 3r grau per afinitat

IV

De 0 a 400.000,00

1,0000

1,5882

                     1,9500

2,0000

De 400.000,01 a 2.000.000,00

1,0500

1,6676

                     2,0000

2,1000

De 2.000.000,01 a 4.000.000,00

1,1000

1,7471

                     2,1000

2,2000

Més de 4.000.000,00

1,2000

1,9059

                     2,3000

2,4000

 

Quan la diferència entre la quota íntegra corregida obtinguda per aplicació del coeficient multiplicador que correspongui i la que resultaria d'aplicar a la mateixa quota íntegra el coeficient multiplicador immediat inferior sigui major que la que existeixi entre l'import del patrimoni preexistent tingut en compte per a la liquidació i l'import màxim del tram del patrimoni preexistent que motivaria l'aplicació del citat coeficient multiplicador inferior, la quota íntegra corregida es reduirà en l'import de l'excés.

 

En la valoració del patrimoni preexistent del contribuent s'aplicaran les regles següents:

a. La valoració es realitzarà conforme a les regles de l'impost sobre el Patrimoni.

b. Quan es tracti d'acumulació de donacions, s'exclourà el valor dels béns i drets per l'adquisició del qual s'hagi satisfet l'impost com a conseqüència d'una donació anterior realitzada pel causant.

Bonificació autonòmica per les donacions resultants de cessions de béns
immobles a canvi de pensions d'aliments vitalícies

1. En les donacions que, d'acord amb l'article 14.6 del text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, resultin de l'excés del valor del ben immoble que se cedeixi respecte de la pensió d'aliments vitalícia que el cessionari del ben constitueixi a favor del cedent, s'aplicaran les següents bonificacions sobre la quota íntegra:
a) El 70% quan el parentiu de la persona cessionària del bé, respecte de la persona cedent, sigui un dels quals integren el grup III.
b) El 73% quan el parentiu de la persona cessionària del bé, respecte de la persona cedent, sigui un dels quals integren el grup IV.

2. En tot cas, l'aplicació d'aquesta bonificació exigirà que es verifiquin els següents requisits:
a) El parentiu de la persona cessionària del bé, respecte de la persona cedent, haurà de ser un dels quals integren els grups III o IV.
b) La persona que cedeix el ben ha de ser major de 65 anys o tenir un grau de minusvalidesa física, psíquica o sensorial igual o superior al 65%.
c) Ha de tractar-se de la primera cessió d'un ben immoble per al cedent a canvi d'una pensió d'aliments vitalícia.
d) El ben que se cedeix ha de tenir un valor igual o inferior a 300.000 euros.
i) El ben cedit haurà de mantenir-se en el patrimoni del cessionari durant un termini mínim de deu anys des de l'adquisició, excepte que el cessionari mori durant aquest termini.

3. L'incompliment del requisit de permanència regulat en la lletra i) de l'apartat anterior suposarà la pèrdua del benefici fiscal, i el contribuent haurà d'incloure a la declaració de l'impost corresponent a l'exercici en el qual es produeixi l'incompliment la part de l'impost que s'hagi deixat de pagar com a conseqüència de la deducció practicada, juntament amb els corresponents interessos de demora.

c) La quota líquida serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra corregida les bonificacions i deduccions estatals que procedeixin i, en particular, les següents:

  • Deducció estatal per doble imposició internacional: els subjectes passius tindran dret a deduir-se la menor de les quantitats següents:

a. L'import efectiu d'allò que s'ha satisfet en l'estrangera por raó d'impost similar que afecti l'increment patrimonial sotmès a gravamen a Espanya.

b. El resultat d'aplicar el tipus mitjà efectiu d'aquest impost a l'increment patrimonial corresponent a béns que raguin o a drets que puguin ser exercitats fora d'Espanya, quan hagin estat sotmesos a gravamen en l'estrangera por un impost similar.

  • Deducció autonòmica per a les adquisicions per subjectes inclosos en els grups I i II: s'aplicarà una deducció l'import de la qual serà el resultat de restar a la quota líquida la quantia derivada de multiplicar la base liquidable per un tipus percentual T del 7%. Això és:

Da = CL (BL x T), sent:

Da: deducció autonòmica

CL: quota líquida

BL: base liquidable

T: 0,07

Quan el resultat de multiplicar la base imposable per T sigui superior a l'import de la quota líquida, la quantia de la deducció serà igual a zero.

 

Quan l'adquisició sigui en metàl·lic o en qualsevol dels fons, els comptes o els dipòsits previstos en l'article 12 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni, la deducció només resultarà aplicable quan l'origen dels fons estigui degudament justificat, sempre que, a més a més, l'adquisició es documenti en escriptura pública i es faci constar en aquesta mateixa escriptura l'origen dels dits fons.

 

6. Meritació i termini: l'impost es meritarà el dia en què es causi o celebri l'acte o contracte. El termini de presentació és d'un mes a comptar de la data en què es produeixi l'acte o contracte.

 

7. Lloc de presentació: en els Serveis Centrals, en les Delegacions insulars i en les oficines de la recaptació de zona Mallorca de l'Agencia Tributària de les Illes Balears (Més informació).


8. Document a presentar [més informació: documents a presentar]:


Els subjectes passius han de presentar una declaració-liquidació (model 651), en la qual hauran de practicar les operacions necessàries per determinar l'import del deute tributari i acompanyar el document o declaració en què es contingui o es constati el fet imposable.

 

9. Formes i llocs de pagament: por vía telemática a través de este Portal y en las entidades financieras colaboradoras autorizadas (CaixaBank; Banca March; BBVA; Banco Santander; Banco Sabadell; Abanca; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank).


C) Nota tant per Successions com Donacions

a) Quan les adquisicions per causa de mort i lucratives entre vius en les quals el negoci jurídic doni lloc al fet imposable de l’impost sobre successions i donacions es regeixi pel dret civil de les Illes Balears, i l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sigui competent per a la liquidació de l’impost, son aplicables les següents disposicions:

1.Donació universal i definició
La donació universal i la definició a què es refereixen els articles 8 a 13, 50, 51 i 73 de la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, aprovada pel Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, tenen el caràcter de títol successori a l’efecte de l’article 11 b del Reglament de l’impost sobre successions i donacions, i, en conseqüència, gaudeixen de tots els beneficis fiscals inherents a les adquisicions successòries en tant que hi siguin aplicables.

2.Assignació o distribució de béns determinats i fidúcia successòria
A les assignacions o les distribucions de béns determinats fetes pel testador o l’hereu distribuïdor, a què es refereix el segon paràgraf de l’article 48 de la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, com també a les fetes pel fiduciari en virtut de la fidúcia successòria regulada en l’article 71 de la Compilació esmentada, s’hi ha d’aplicar el que estableixen l’article 27.2 de la Llei de l’impost sobre successions i donacions i l’article 56.2 del Reglament de l’impost sobre successions i donacions.

3.Altres pactes successoris
Els pactes successoris que regulen els articles 72 a 77 de la Compilació de Dret civil de les Illes Balears tenen el caràcter de títol successori a l’efecte de l’article 11 b del Reglament de l’impost sobre successions i donacions, i, en conseqüència, gaudeixen dels beneficis fiscals inherents a les adquisicions successòries en tant que hi siguin aplicables.

b)Tractament fiscal de les parelles estables

1. El règim jurídic aplicable als cònjuges en virtut d’aquest capítol en relació amb les reduccions estatals i autonòmiques, les quanties i els coeficients de patrimoni preexistent corresponents a cada grup de classificació i les bonificacions i les deduccions autonòmiques en l’impost sobre successions i donacions, s’ha de fer extensiu als membres de les parelles estables, que regula la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables, sempre que els convivents verifiquin tots els requisits i les formalitats a què es refereix l’article 1.2 d’aquesta Llei, inclosa la inscripció en el Registre de Parelles Estables de les Illes Balears.
2. En tot cas, i de conformitat amb el que disposa l’article 13 de la Llei 18/2001, el convivent que sobrevisqui al membre de la parella premort té els mateixos drets i les mateixes obligacions que els que la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears preveu per al cònjuge vidu, tant en la successió testada com en la intestada.

 

c) Adequació de la normativa de l'Impost al que es disposa en la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de 3 de setembre de 2014 (assumpte C-127/12), i regulació de la declaració liquidació dels contribuents que hagin de tributar a l'Administració Tributària de l'Estat
Un. Adequació de la normativa de l'Impost al que es disposa en la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de 3 de setembre de 2014.
1. La liquidació de l'impost aplicable a l'adquisició de béns i drets per qualsevol títol lucratiu en els supòsits que s'indiquen a continuació s'ajustarà a les següents regles:
a) En el cas de l'adquisició de béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre títol successori, si el causant hagués estat resident en un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, diferent d'Espanya, els contribuents tindran dret a l'aplicació de la normativa pròpia aprovada per la Comunitat Autònoma en on es trobi el major valor dels béns i drets del cabal relicte situats a Espanya. Si no hi hagués cap ben o dret situat a Espanya, s'aplicarà a cada subjecte passiu la normativa de la Comunitat Autònoma que resideixi.
b) En el cas de l'adquisició de béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre títol successori, si el causant hagués estat resident en una Comunitat Autònoma, els contribuents no residents, que siguin residents en un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, tindran dret a l'aplicació de la normativa pròpia aprovada per aquesta Comunitat Autònoma.
c) En el cas de l'adquisició de béns immobles situats a Espanya per donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït i intervius, els contribuents no residents, que siguin residents en un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, tindran dret a l'aplicació de la normativa pròpia aprovada per la Comunitat Autònoma on radiquin els referits béns immobles.
d) En el cas de l'adquisició de béns immobles situats en un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, diferent d'Espanya, per donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït i intervius, els contribuents residents a Espanya tindran dret a l'aplicació de la normativa pròpia aprovada per la Comunitat Autònoma en la qual resideixin.
e) En el cas de l'adquisició de béns mobles situats a Espanya per donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït i intervius, els contribuents no residents, que siguin residents en un Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, tindran dret a l'aplicació de la normativa pròpia aprovada per la Comunitat Autònoma on hagin estat situats els referits béns mobles un major nombre de dies del període dels cinc anys immediats anteriors, explicats de data a data, que finalitzi el dia anterior al de meritació de l'impost.
2. A l'efecte del que es disposa, es considerarà que les persones físiques residents en territori espanyol ho són al territori d'una Comunitat Autònoma quan romanguin al seu territori un major nombre de dies del període dels cinc anys immediats anteriors, explicats de data a data, que finalitzi el dia anterior al de meritació.
3. Quan en un sol document es donin per un mateix donant a favor d'un mateix donatari diferents béns o drets i per aplicació de les regles exposades a l'apartat 1 anterior resulti aplicable la normativa de diferents Comunitats Autònomes, la quota tributària a ingressar es determinarà de la següent manera:
1. ° Es calcularà el tipus mitjà resultant d'aplicar al valor del conjunt dels béns i drets donats la normativa de l'Estat i la de cadascuna de les Comunitats Autònomes en les quals radiquin o estiguin situats part de tals béns i drets.
2. ° S'aplicarà al valor dels béns i drets que radiquin o estiguin situats en cada Comunitat Autònoma el tipus mitjà obtingut per l'aplicació de la seva normativa pròpia, de la qual cosa s'obtindrà una quota tributària a ingressar, corresponent a aquests béns i drets.

Dos. Regulació de la declaració-liquidació dels contribuents que hagin de tributar a l'Administració Tributària de l'Estat.Els contribuents, que hagin d'emplenar les seves obligacions per aquest impost a l'Administració Tributària de l'Estat, vindran obligats a presentar una autoliquidació, practicant les operacions necessàries per determinar l'import del deute tributari i acompanyar el document o declaració en el qual es contingui o es constati el fet imposable. Al temps de presentar la seva autoliquidació, hauran d'ingressar el deute tributari resultant en el lloc, forma i terminis determinats reglamentàriament pel Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques.