Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Impost sobre el Patrimoni


L'Impost sobre Patrimoni és un impost cedit per l'Estat a la comunitat autònoma que grava el patrimoni net de les persones físiques 31 de desembre de cada any. El patrimoni net està format pel conjunt de béns i drets de contingut econòmic que sigui titular, amb deducció de les càrregues i gravàmens que disminueixin el seu valor, així com dels deutes i obligacions personals de què hagi de respondre. La base imposable s'ha de reduir, en concepte de mínim exempt, en 700.000 euros.

Nota: d'acord amb la
Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2024, la base imposable s’ha de reduir, en concepte de mínim exempt, en l’import de 3.000.000 d’euros (en lloc de 700.000 euros).

Són subjectes passius:

a) Per obligació personal, les persones físiques que tinguin la seva residència habitual en territori espanyol, exigint-se l'impost per la totalitat del seu patrimoni net amb independència del lloc on es trobin situats els béns o puguin exercitar-se els drets. 
Quan un resident a territori espanyol passi a tenir la residència en un altre país pot optar per  continuar tributant per obligació personal a Espanya. 

b) Per obligació real, les persones físiques que no tinguin la seva residència habitual a Espanya pels béns i drets que sigui titular quan aquests estiguin situats, es puguin  exercitar  o s'hagin  de complir en territori espanyol.

Estan obligats a presentar declaració els subjectes passius la quota tributària dels quals, determinada d'acord amb les normes reguladores de l'impost i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que siguin procedents, resulti a ingressar, o quan no es doni aquesta circumstància però el valor dels béns o drets, determinat d'acord amb les normes reguladores de l'impost, sigui superior a 2.000.000 euros.

La normativa del impost aplicable a la Comunitat Autònoma disposa que els subjectes passius per obligació personal de contribuir que resideixin habitualment a les Illes Balears tributaran pels fets imposables de l'Impost sobre el Patrimoni que es meritin a partir del 31 de desembre de 2015 d'acord amb l'escala següent:

Base liquidable des de €

Quota íntegra (€)

Resta base liquidable fins €

Tipus de gravamen (%)

0

0

170.472,04

0,28

170.472.04

477,32

170.465,00

0,41

340.937,04

1.176,23

340.932,71

0,69

681.869,75

3.528,67

654.869,76

1,24

1.336.739,51

11.649,06

1.390.739,49

1,79

2.727.479,00

36.543,30

2.727.479,00

2,35

5.454.958,00

100.639,06

5.454.957,99

2,90

10.909.951,99

258.832,84

En endavant

3,45
Els subjectes passius estan obligats a presentar declaració, a practicar autoliquidació i, en el seu cas, ingressar el deute tributari en el lloc, forma i termini que determini el titular del Ministeri competent en matèria d'Hisenda.


Respecte als subjectes passius no residents que tributin per obligació personal de contribuir i als subjectes passius sotmesos a obligació real de contribuir
estan obligats a presentar declaració, a practicar autoliquidació i, en el seu cas, ingressar el deute tributari en el lloc, forma i termini que determini  el titular del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

L'abast de la competència de la Comunitat Autònoma són les persones físiques residents a les Illes Balears amb obligació personal de contribuir. L'administració tributària estatal és competent sobre els subjectes passius no residents que tributin per obligació personal de contribuir i els subjectes passius sotmesos a obligació real decontribuir.