Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Anunci de publicació edictal de notificació col·lectiva de les liquidacions de la taxa fiscal sobre el joc de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar de l’exercici 2021

El 25 de febrer de 2021 s’ha publicat el cens anual regulat als articles 97 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny,  i 3.2 de l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 28 d’abril de 2004 (BOIB núm. 6...
Més informació Anunci de publicació... Més informació Anunci ...

Decret llei 1/2021, de 25 de gener: mesures tributàries en relació a l’mpost sobre estades turístiques i a actes jurídics documentats

El Decret llei 1/2021, de 25 de gener, pel qual s’aproven mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal de 2021, de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en matèria de renda social garantitzada i en altres sectors d’activitat administrativa, establ...
Més informació Decret llei 1/2021, ... Més informació Decret ...

Anunci de publicació de les dades del cens anual de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar de l’exercici 2021

El 22 de gener de 2021 s’han publicat les dades del cens anual que comprèn les màquines de tipus B o amb premi i de tipus C o d’atzar que hagin estat autoritzades en anys anteriors, regulat en els articles 97 del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de le Illes B...
Més informació Anunci de publicació... Més informació Anunci ...

Actualització de l’import de les taxes autonòmiques per a l’any 2021

D’acord amb l’article 39 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, les quotes fixes de les taxes i de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries s’incrementen l’any 2021 en la quantitat que resulta d’aplicar a  l’import exigit l’any 2020 el coeficien...
Més informació Actualització de l’i... Més informació Actualització ...

|< <<       >> >|