Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Període voluntari de pagament de determinats tributs de l’Ajuntament de Palma (IVTM i TRSU) corresponents a l’any 2018: de 14 de març a 14 de maig

Us informem que el dia 14 de març s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i de la taxa pels serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans (TRSU) de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’exercici de 2018. El termini de pagament finalitza el 14 de maig de 2018. Un cop transcorregut aquest te...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

Obertura d’oficina de recaptació de l’ATIB a Sant Antoni de Portmany

El 5 de febrer de 2018 s’obri una oficina de recaptació de l’ATIB en el carrer General Prim, 1, 07820 Sant Antoni de Portmany [Més informació]. En aquesta oficina, a més de poder obtenir informació i fer els tràmits corresponents respecte als tributs i altres recursos de les entitats locals que hagin delegat o encomanat la seva gestió recaptatòria a l’...
Més informació Obertura d’oficina d... Més informació Obertura ...

Anunci publicació de les dades cens anual de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar (exercici 2018)

El 23 de gener de 2018 s’han publicat, en els taulers d’anuncis dels Serveis Centrals (Servei de Cànon i Joc) i de les Delegacions Insulars de l’Agència Tributària de les Illes Balears, les dades contingudes en el cens anual màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar, corresponents a l’exercici 2018, regulat en els articles 97 del Decret le...
Més informació Anunci publicació de... Més informació Anunci ...

Actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes per a l’any 2018

D’acord amb l’article 36 de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, per a l’any 2018 les quotes fixes de les taxes i de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries s’incrementen en la quantitat que resulta d’aplicar a la quantitat exigida durant l’any...
Més informació Actualització de les... Més informació Actualització ...

|< <<       >> >|