Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Pagament de tributs locals de cobrament periòdic anual per rebut l’any 2024

Per a l’any 2024 podeu consultar el quadre general dels terminis voluntaris de pagament dels tributs locals de cobrament periòdic anual per rebut la recaptació dels quals correspon a l’ATIB, així com els terminis per sol·licitar la domiciliació, per anular-la o modificar el compte bancari de domiciliació i les dates previstes de càrrec en compte dels r...
Més informació  Pagament de tributs... Més informació ...

Creació del Consell Assessor Fiscal

La disposició addicional quarta de la Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024 crea el Consell Assessor Fiscal com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, de participació i de suport de l’activitat de l’ATIB, adscrit a la conselleria competent en matèria d’hisenda.La finalitat...
Més informació Creació del Consell ... Més informació Creació ...

Mesures en matèria tributària introduïdes per la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024

La Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024 estableix, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2024, les mesures tributàries següents:1.- IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (apartats 1 a 12 de la disposició final segona que modifiquen els articles 1, 4 quater, 6 ter,...
Més informació Mesures en matèria t... Més informació Mesures ...

Mesures tributàries en l’IRPF, en l’impost sobre successions i donacions i en l’impost sobre transmissions patrimonials

La Llei 11/2023, de 14 de novembre, de modificació del Decret legislatiu 11/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les llles Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat (que dimana del Decret llei 4/2023, de 18 de juliol –veure nota informativa–, el qual deroga) ha establert les mesures...
Més informació Mesures tributàries ... Més informació Mesures ...

|< <<       >> >|