Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Impost sobre el dipòsit de residus a abocadors, la incineració i la coincineració de residus

NATURALESA I OBJECTE

L’impost sobre el dipòsit de residus a abocadors, la incineració i la coincineració de residus és un tribut de naturalesa indirecta que recapta sobre la entrega de residus a abocadors per a la seva eliminació, la entrega de residus a instal·lacions d’incineració per a la seva eliminació o valorització energètica o la entrega de residus a instal·lacions coincineració de residus per a la seva eliminació o valorització energètica.

Aquest impost, que entra en vigor l’1 de gener de 2023, es regula a la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (concretament, en el capítol II del títol VII -articles 84 a 97-, als apartats 2 i 3 de l’article 3, la disposició addicional vint-i-una, les disposicions transitòries setena i octena, la disposició final tretzena i els annexos I, II i III).

Als articles 2, 3 i 87 de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, es regulen conceptes i definicions. A aquells que no estiguin disposats en aquesta Llei els és aplicable la normativa sectorial estatal i europea.

Aquest impost es configura com un tribut cedit a les comunitats autònomes, de manera que limport recaptat correspondrà a aquestes en funció del lloc on es realitzin els fets imposables gravats per aquest. A més, les comunitats autònomes poden assumir, per delegació de l’Estat, la gestió, la recaptació i la inspecció de l’impost (en el cas de les Illes Balears, la gestió, la recaptació i la inspecció d’aquest impost corerspon a l’ATIB).

Els ingressos derivats de l’impost, una vegada deduïts els costs de gestió del tribut, resten afectats al Fons de Prevenció i Gestió de Residus (creat per l’article 33 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears). En particular, aquests ingressos s’han de destinar al finançament del cost que comporta la implantació de sistemes de gestió sostenible dels residus domèstics o municipals. A aquests efectes, les despeses i les inversions que es financin amb els ingressos de l’impost s’han de fer tenint en compte un equilibri territorial adequat entre les illes i, especialment, la recaptació provinent de cada una.


IMPORTANT:  

1. D’acord amb allò que preveu la Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023, l’entrada en vigor d’aquest impost suposa la derogació de les normes legals relatives al cànon autonòmic sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears (és a dir, dels articles 40 a 54, de les disposicions addicionals segona i tercera i de la disposició transitòria primera de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021), però no del Decret 16/2022, de 23 de maig, pel qual es desplega el cànon sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears, es regula el Fons de Prevenció i Gestió de Residus i es modifica el Decret 14/2019, de 15 de març, de notificació i comunicació electròniques en l’àmbit de l’Agència Tributària de les Illes Balears, el qual es manté vigent expressament en tot allò que sigui compatible amb el nou impost estatal cedit (disposició addional sisena de la Llei 11/2022, de 28 de desembre).

2. L’ATIB durà a terme les actuacions necessàries perquè els subjectes passius donats d’alta en el Cens de substituts del cànon autonòmic sobre l’abocament i la incineració de residus passin a formar part del Cens d’obligats tributaris de l’impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus (creat per la disposició addicional cinquena de la Llei 11/2022, de 28 de desembre).

FET IMPOSABLE

Constitueix el fet imposable:

a) El lliurament de residus per eliminar-los en abocadors autoritzats, de titularitat pública o privada, situats al territori d’aplicació de l’impost.

Els abocadors es defineixen com a instal·lacions d’eliminació de residus mitjançant dipòsit en superfície o subterrani i les insta·lacions autoritzades per realitzar les operacions d’eliminació codificades com a D01 (dipòsit sobre el terra o al seu interior), D05 (dipòsit controlat en llocs especialment dissenyats) i D12 (emmagatzematge permanent) a l’annex III de la Llei 7/2022, de 8 d’abril.

b) El lliurament de residus per a la seva eliminació o valorització energètica a les instal·lacions d’incineració de residus autoritzades, tant de titularitat pública com privada, situades al territori d’aplicació de l’impost.

Les instal·lacions d’incineració tenen per finalitat el tractament tèrmic de residus, amb recuperació o sense de la calor produïda per la combustió.

c) El lliurament de residus per a la seva eliminació o valorització energètica a les instal·lacions de coincineració de residus autoritzades, tant de titularitat pública com privada, situades al territori d’aplicació de l’impost.

Les instal·lacions de coincineració tenen per finalitat la generació denergia o la fabricació de productes materials utilitzant residus com a combustible habitual o complementari.

Exempcions

Estan exemptes de l’impost:

a) El lliurament de residus en abocadors, o en instal·lacions d’incineració, o de coincineració de residus, ordenat per les autoritats públiques en situacions de força major, necessitat extrema o catàstrofe, o quan es tracti de decomissos de béns a destruir.

b) El lliurament de residus a abocadors, oa instal·lacions d’incineració, o de coincineració de residus que procedeixin d’operacions subjectes que hagin tributat efectivament per aquest impost.

c) El lliurament de residus a abocadors o a instal·lacions d’incineració o de coincineració de residus per als quals hi hagi l’obligació legal d’eliminació en aquestes instal·lacions.

d) El lliurament a l’abocador, per part de les administracions, dels residus procedents de la descontaminació de sòls que no hagin pogut ser tractats in situ d’acord amb el que assenyala l’article 7.3 del Reial decret 9/2005, quan les administracions actuïn subsidiàriament directament o indirectament en actuacions de descontaminació de sòls contaminats declarades d’interès general per llei.

e) El lliurament en abocadors de residus inerts adequats per a obres de restauració, condicionament o rebliment realitzades en aquest i amb fins de construcció.

f) El lliurament a abocador oa instal·lacions d’incineració o de coincineració, de residus resultants d’operacions de tractament diferents dels rebutjos de residus municipals, procedents d’instal•lacions que realitzen operacions de valorització que no siguin operacions de tractament intermedi.

A més, també estan exempts els lliuraments de residus industrials no perillosos realitzats pel seu productor inicial en abocadors de la seva titularitat ubicats a les seves instal·lacions i per al seu ús exclusiu (aquesta exempció només serà aplicable durant els tres anys següents a l’entrada en vigor de l’impost).

SUBJECTES PASSIUS

Són contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què fa referència l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que realitzin el fet imposable.

Són substituts dels contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què fa referència l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin gestors dels abocadors, de les instal·lacions d’incineració o coincineració de residus, quan siguin diferents de les que realitzen el fet imposable.

Repercussió de l’impost

Els substituts del contribuent han de repercutir l’import de les quotes meritades sobre els contribuents de l’impost, i aquests estan obligats a suportar-les. No serà exigible la repercussió en els supòsits de liquidacions practicades per l’Administració i en els casos en què el contribuent mateix hagi de presentar la corresponent autoliquidació.

La repercussió de les quotes meritades s’efectuarà a la factura separadament de la resta de conceptes compresos en aquesta.

MERITACIÓ

L’impost es merita quan es realitzi el dipòsit dels residus a l’abocador o en el moment de la incineració o coincineració dels residus a les instal·lacions d’incineració de residus o de coincineració de residus.

BASE IMPOSABLE

La base imposable de l’impost està constituïda pel pes, en tones mètriques amb expressió de tres decimals, dels residus dipositats a abocadors, incinerats o coincinerats i es determinarà per cada abocador o instal•lació d’incineració o coincineració.

Quan l’Administració no pugui determinar la base imposable mitjançant estimació directa, ho pot fer mitjançant estimació indirecta, d’acord amb el que preveu l’article 53 de la Llei general tributària. Per a l’estimació indirecta de la base imposable, es pot tenir en compte qualsevol dada, circumstància o antecedent que pugui resultar indicatiu del pes dels residus dipositats, incinerats o coincinerats, i en particular l’aixecament topogràfic del volum de residu i la caracterització del residu dipositat, incinerat o coincinerat, amb determinació de la densitat i composició.

TIPUS IMPOSITIUS (TIPUS DE GRAVAMEN)

LLIURAMENT DE RESIDUS EN ABOCADOR DE RESIDUS NO PERILLOSSOS

Tipus de residus

Tipo impositiu

Residus municipals

40 €/Tm

Rebuig de residus municipals

30 €/Tm

Residus diferents dels anteriors eximits de tractament previ

Amb caràcter general

15 €/Tm

Residus amb un component de residu inert >75%

3 €/Tm per la part de residu inert
15 €/Tm per la resta

Altre tipus de residus

Amb caràcter general

10 €/Tm

Residus amb un component de residu inert >75%

1,5 €/Tm per la part de residu inert
10 €/Tm per la resta


LLIURAMENT
DE RESIDUS EN ABOCADOR DE RESIDUS PERILLOSSOS

Tipus de residus

Tipo impositiu

Residus eximits de tractament previ

8 €/Tm

Altre tipus de residus

5 €/Tm


LLIURAMENT
DE RESIDUS EN ABOCADOR DE RESIDUS INERTS

Tipus de residus

Tipo impositiu

Residus eximits de tractament previ

3 €/Tm

Altre tipus de residus

1,5 €/Tm


LLIURAMENT DE RESIDUS EN INSTAL·LACIONS D'INCINERACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS QUE REALITZEN OPERACIONS D'ELIMINACIÓ CODIFICADES COM D10

Tipus de residus

Tipo impositiu

Residus municipals

20 €/Tm

Rebutjos de residus municipals

15 €/Tm

Residus diferente als anteriors

7 €/Tm


LLIURAMENT DE RESIDUS EN INSTAL·LACIONS D'INCINERACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS QUE REALITZEN OPERACIONS D'ELIMINACIÓ CODIFICADES COM
R01

Tipus de residus

Tipo impositiu

Residus municipals

15 €/Tm

Rebutjos de residus municipals

10 €/Tm

Residus diferente als anteriors

4 €/Tm


LLIURAMENT DE RESIDUS EN ALTRES INSTAL·LACIONS D'INCINERACIÓ DE RESIDUS

Tipus de residus

Tipo impositiu

Residus municipals

20 €/Tm

Rebutjos de residus municipals

15 €/Tm

Residus diferents dels anteriors que no s'han sotmès a les operacions de tractament codificades com R02, R03, R04, R05, R06, R07, R08, R09, R12, D08, D09, D13, D14 conforme als annexos II i III de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de
residus i terres contaminats per a una economia circular

5 €/Tm

Resta de residus

3 €/Tm


LLIRAMENT DE RESIDUS EN INSTAL·LACIONS DE COINCINERACIÓ DE RESIDUS

Tipus de residos

Tipo impositiu

Residus

0 €/Tm


Les comunitats autònomes poden incrementar els tipus impositius respecte dels residus dipositats, incinerats o coincinerats en els seus territoris respectius.

En el àmbit de les Illes Balears, d’acord amb allò que preveu l’article 74 bis del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny (afegit per l’apartat 24 de la disposició final quarta de la Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023), en el el cas de residus domèstics o municipals que procedeixin d’ens locals que no duguin a terme la recollida selectiva de la fracció orgànica i el pagament per generació de la fracció rebuig dels residus municipals a què es refereix l'article 9 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, sempre que l’àmbit territorial al qual es trobi adscrit el subjecte passiu disposi de les corresponents instal·lacions de tractament de la fracció orgànica recollida selectivament, els tipus de gravamen (que estableix l’article 93 de la Llei 7/2022 esmentada), s'han d’incrementar un 1% l’any 2023, un 15% l’any 2024 i un 30% l’any 2025 i següents.

A aquests efectes, es considera que no es compleixen els requisits de recollida selectiva de matèria orgànica i pagament per generació de la fracció rebuig dels residus municipals i per tant s’ha d’aplicar el gravamen incrementat, quan no es donin les dues circumstàncies a la vegada i per a la totalitat de la població de fet del municipi.

Les respectives ordenances municipals han de contemplar l’aplicació dels sistemes de pagament per generació, almenys, sobre la fracció de rebuig dels residus municipals, de forma que afavoreixi el ciutadà que en genera menys quantitat.

Nota important: La Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024 (disposició derogatòria, lletra b), i disposició transitòria primera) deroga l’article 74 bis abans esmentat. En conseqüència, els tipus de gravamen aplicables en l’impost sobre el dipòsit en abocadors, la incineració i la coincineració de residus són els relacionats en el quadre anterior (article 93 de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular).

No obstant, en les declaracions liquidacions de l’impost corresponents al quart trimestre de 2023, s’han d’aplicar els tipus de gravamen resultants de l’article 74 bis abans esmentat.

QUOTA ÍNTEGRA


La quota tributària és el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus impositiu que correspongui.

GESTIÓ

Obligacions materials.

El subjecte passiu de l’impost (com a contribuent o com a substitut del contribuent) està obligat a presentar trimestralment la corresponent autoliquidació (model 593) que compengui les quotes meritades en el trimestre natural, així com a efectuar simultàniament el pagament del deute tributari.

L’obligació de presentar l’autoliquidació es mantindrà, encara que no s’hagin meritat quotes en el període de liquidació o estiguin exempts, mentre el substitut a què es refereixi la declaració-liquidació estigui d’alta en el Cens d’obligats tributaris de l’impost.

La presentació s’ha de fer per via telemàtica a l’ATIB. Per això, cal complir els següents requisits:

1.- L’usuari ha de disposar d’un certificat digital en vigor, reconegut i admès per l’ATIB
(per exemple, el certificat expedit per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre -Guia per a l’obtenció i ús del certificat electrònic FNMT-), DNI electrònic, o Cl@ve (per a més informació del sistema Cl@ve, pitjau aquí).

2.- Estar incscrit, en el seu cas, en el registre d’usuaris.


2.1.- No serà necessària la inscripció en el registre d’usuaris en els casos següents:

  • Usuaris que efectuïn gestions en el seu propi nom.
  • Usuaris que actuïn com apoderats o representants d’una entitat (per exemple, societat mercantil). En aquest cas, el certificat digital ha d’estar emès a nom de l’entitat i ha de constar el CIF i nom o raó social de l’entitat, així com el NIF i nom de l’apoderat o representant.

2.2.- Serà necessària la inscripció en el registre d’usuaris quan l’usuari actua en nom o per compte de tercers. [Accedir al registre d’usuaris]


Nota: la primera declaració liquidació a presentar és la corresponent al 1r trimestre de 2023 (Més informació).

Obligacions formals
.


- Els subjectes passius que siguin gestors dels abocadors o de les instal·lacions d’incineració o coincineració de residus han de portar, en els termes que es determini per reglament, un registre datat dels residus dipositats, incinerats i coincinerats. Aquesta obligació s’entendrà complerta amb el suport de l’arxiu cronològic a què fa referència l’article 64 de la Llei 7/2022, de 8 de abri.

- Els substituïts dels contribuents estan obligats a verificar el pes dels residus dipositats, incinerats o coincinerats mitjançant sistemes de pesatge homologat. A aquests efectes, heu d’instal·lar i mantenir mecanismes de pesatge degudament certificats.

Consultes i preguntes freqüents

Preguntes freqüents sobre l’aplicació de l’impost: pitjau aquí.
[Nota: s'hi inclouen les respostes a les preguntes o dubtes formulats a la Direcció General de Tributs del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública així com les resultants dels informes emesos per aquest].

Per fer consultes es recomana utilitzar el servei de Consultes i suggeriments.

Per a consultes informàtiques o comunicació d’incidències, el telèfon de contacte és 971 228 510 (Horari: de dilluns a dijous laborables, de 7.30 a 17.30 h., i divendes laborables, de 7.30 a 14.30 h.; els mesos de juliol i agost, de dilluns a divendres laborables, de 8.30 a 14.30 h.).També les podeu fer a través del servei de Consultes i suggeriments.