Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
TRIBUTS SOBRE EL JOC


Amb aquesta denominació s
engloben una sèrie de tributs estatals (la taxa fiscal que grava els jocs de sort, envit o atzar i les taxes sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries), que han estat cedits per l'Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears.


Taxa Fiscal sobre els Jocs de Sort, Envit o Atzar: casinos, bingo, màquines o aparells automàtics

Conceptes generals

El fet imposable és  lautorització, organització o celebració de jocs de sort, envit o atzar, incloent les apostes celebrades a casinos de joc, el bingo, els jocs mitjançant màquines o aparells automàtics i els jocs mitjançant bitllets.

La taxa es merita amb l'autorització i, si no nhi ha, per l'organització o celebració del joc.

El subjecte passiu és la persona o entitat a qui shagi atorgat la corresponent autorització administrativa o permís d'explotació; si no nhi ha, les persones que organitzin i les entitats les activitats de les quals incloguin la celebració o organització de jocs d'atzar.

La base imposable  és limport total de les quantitats que els jugadors dediquen a la participació en els jocs i amb caràcter general el tipus de gravamen és del 21%.

Obligacions formals

Notaris:

Els notaris destinats a la comunitat autònoma de les Illes Balears, en col·laboració amb el Consell General del Notariat, han de trametre per via telemàtica a l’ATIB una declaració informativa notarial comprensiva dels elements que tenguin rellevància a efectes tributaris de les bases de tots els jocs, concursos o sorteigs que es dipositin davant seu i que tenguin com a àmbit territorial màxim la comunitat autònoma de les Illes Balears, com també la resolució d’aquests. El notari ha de vetllar per la més estricta veracitat de la informació corresponent a les bases, com també per la seva correspondència amb els documents dipositats davant seu, i és responsable de qualsevol discrepància que hi hagi entre la declaració informativa i els documents esmentats. També han de trametre, a sol·licitud de l’Agència Tributària de les Illes Balears, una còpia electrònica dels documents dipositats, de conformitat amb el que disposa la legislació notarial. 

Operadors que prestin serveis de comunicacions electròniques:

Els operadors que prestin serveis de comunicacions electròniques han de trametre per via telemàtica a l’Agència Tributària de les Illes Balears una declaració informativa comprensiva dels elements que tenguin rellevància a efectes tributaris de cada un dels contractes subscrits amb titulars d’espais web destinats a prestar serveis d’oci i entreteniment que promoguin jocs, concursos o sorteigs que tenguin com a àmbit territorial màxim la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Formes  de presentació i pagament: Les declaracions liquidacions es poden presentar en els  Serveis Centrals o Delegacions Insulars en funció del domicili fiscal del subjecte passiu  efectuant l’ingrés a les entitats financeres col·laboradores autoritzades. En el supòsit de declaracions sense ingrés  es presentaran directament en els  Serveis Centrals o Delegacions Insulars en funció del domicili fiscal del subjecte passiu.

La presentació i el pagament o la presentació es pot efectuar telemàticament mitjançant la pàgina de presentació i pagament de l’ATIB (pitjau aquí) de manera voluntària o obligatòria,segons el joc autoritzat.  

Casinos

La base imposable del joc en casinos  es determina per la diferència entre l'import total dels ingressos obtinguts procedents del joc i les quanties que satisfan els jugadors pels guanys. Això no obstant, en els casinos que disposin de sales accessòries els ingressos imputables a aquestes sales accessòries s’han d’excloure de la base imposable general corresponent a cada casino i s’han d’integrar en una base imposable específica sobre la qual s’han d’aplicar els tipus impositius corresponents.

Als casinos de joc s’apliquen (amb efectes d1 de gener de 2023) les tarifes següents:

a) S’ha d’aplicar el tipus de gravamen del 22% a la porció de base imposable entre 0 euros i 2.000.000 d’euros.

No obstant això, s’hi ha d’aplicar el tipus del 20% quan la plantilla mitjana durant un mateix exercici fiscal complet es mantengui, com a mínim, igual a la plantilla de l’exercici fiscal immediatament anterior. A aquests efectes, es considera que es mantenen els llocs de treball quan es mantengui la plantilla mitjana total de l'empresa, calculada de la manera prevista en l'article 102 de la Llei de l'impost sobre societats.

b) S’ha d’aplicar el tipus de gravamen del 39% a la porció de base imposable entre 2.000.000,01 d’euros i 4.000.000 d’euros.

c) S’ha d’aplicar el tipus de gravamen del 49% a la porció de base imposable entre 4.000.000,01 d’euros i 6.500.000 euros.

d) S’ha d’aplicar el tipus de gravamen del 59,50% a la porció de base imposable superior a 6.500.000 euros.

Declaració liquidació: model 044

Presentació  i pagament telemàtic de les autoliquidacions obligatori pels subjectes passius que   l’import net de la xifra anual de negocis , deduït dels comptes aprovats corresponents a l’últim exercici comptable tancat superi 1.000.000 euros.  

Terminis presentació  i pagament  model 044: Primer trimestre: de l1 al 20 d'abril; segon trimestre: de l1 al 20 de juliol; tercer trimestre: de l1 al 20 d'octubre i quart trimestre: de l1 al 20 de gener de l'any següent.

Bingos

En el joc del bingo, constitueix la base imposable la suma total de les quanties que satisfan els jugadors per l’adquisició dels cartons o valor facial d’aquests. En la modalitat de bingo electrònic, constitueix la base imposable l’import anterior, descomptada la part destinada a premis. La taxa es merita en el moment de subministrar els cartons a l’entitat titular de l’autorització administrativa corresponent.

El tipus tributari aplicable (amb efectes d1 de gener de 2023) és: 

a) El tipus tributari aplicable al joc de bingo, en el qual s’entén inclòs el cost del cartó, és del 19% sobre el valor facial del cartó.

No obstant això, s’ha d’aplicar el tipus del 17% quan la plantilla mitjana durant un mateix exercici fiscal complet es mantengui, com a mínim, igual a la plantilla de l’exercici fiscal immediatament anterior. A aquests efectes, es considera que es mantenen els llocs de treball quan es mantengui la plantilla mitjana total de l'empresa, calculada de la manera prevista en l'article 102 de la Llei de l'impost sobre societats

b) El tipus tributari aplicable a la modalitat de joc que es qualifiqui reglamentàriament com a bingo electrònic és del 30% sobre les quanties que els jugadors dediquin a la seva participació en el joc descomptada la quantitat destinada a premis.

Declaració liquidació: models 043 i 043-E

Presentació i pagament telemàtic de les autoliquidacions obligatori per a tots els subjectes passius que superin l’import net de la xifra anual de negocis de 1.000.000 euros, deduït dels comptes aprovats corresponents a l’últim exercici comptable tancat.

Termini de presentació i  pagament model 043: la taxa s’autoliquida  i ingressa en el moment del subministrament dels cartons. També  hi ha la possibilitat de sol·licitar el pagament  global de la taxa fiscal meritada pel subministrament de cartons durant cada mes natural en els vint primers dies del  mes següent. 

En el cas del bingo electrònic (model 043-E) la taxa s’ha d’autoliquidar i d’ingressar trimestralment al llarg dels vint primeres dies dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener, pel que fa als fets imposables produïts en el trimestre natural anterior.

Màquines o aparells automàtics

Gestió censal de la taxa fiscal de màquines del tipus B o recreatives amb premi i del tipus C o d’atzar

La gestió de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar que es duguin a terme per mitjà de màquines del tipus B o recreatives amb premi i del tipus C o d’atzar s’ha de fer a partir del cens anual comprensiu de les màquines que hagin estat autoritzades a les Illes Balears els anys anteriors. L’esmentat cens es confeccionarà partint de les dades que figurin al model de declaració censal (model C045) que aportin els subjectes passius de la taxa.

El subjecte passiu ha d’ingressar les quotes trimestrals mitjançant l’abonament del document de pagament expedit per l’Agència Tributària de les Illes Balears d’acord amb les dades que constin en el cens anual.

Tractant-se de màquines de nova autorització, el subjecte passiu haurà de presentar  a l’Agència Tributària la declaració censal on consti l’alta de les noves màquines.  L’Administració tributària procedirà a girar liquidació provisional per la quota anual resultant de les noves màquines.

Tractant-se de màquines tipus B o terminals que comptin amb l’autorització temporal prevista en la normativa administrativa en matèria de joc, el subjecte passiu  haurà de presentar  la declaració censal i l’Agència Tributària procedirà a girar liquidació provisional per la quota anual resultant, segons la data d’autorització. No obstant, tractant-se  de màquines tipus B o terminals  d’un sol jugador amb autorització temporal per un període no superior a sis mesos, a les quals s’apliqui la quota anual reduïda,  la taxa s’ha d’autoliquidar. 

El model  C045  haurà de presentar-se davant de  l’Administració tributària i serà obligatòria per a tots els subjectes passius de la taxa fiscal sobre el joc de màquines tipus «B» o recreatives amb premi i tipus «C» o d’atzar. En concret, la presentació del model C045 haurà de dur-se a terme en els casos següents:

a) En els casos d’alta per màquines de nova autorització, es presentarà amb caràcter previ a la sol·licitud d’autorització administrativa a l’òrgan competent.

b) En els casos de baixa de màquines, es presentarà en el termini de quinze dies des que s’obtingui la baixa  administrativa corresponent expedida per l’òrgan competent.

c) En els casos de canvis o modificacions en la titularitat de l’autorització  d’explotació, en els elements determinants del deute tributari o de la quantia de la quota tributària que es produeixin posteriorment a la data de la meritació de la taxa, així com qualsevol altra modificació de les dades que hagin de constar en la declaració censal, es presentarà en el termini de quinze dies des de la data de canvi o modificació.

Tots els supòsits anteriors, llevat del d’alta de màquines de nova autorització, només tindran efectes a partir de l’exercici següent a aquell en el qual es declarin.

Les declaracions censals es presentaran en els terminis establerts i, en tot cas, abans del 31 de desembre de cada exercici.

Base imposable

El joc mitjançant màquines dels tipus B, C i D el deute tributari es determina per una quota fixa.

Meritació

Quan es tracti de màquines recreatives, d’atzar o grua, dels tipus B, C i D respectivament, la taxa és exigible per anys naturals, i es merita l’1 de gener de cada any per les autoritzades en anys anteriors.

El primer any, la meritació coincideix amb l’autorització de l’explotació,i se n’ha d’abonar la quantia anual íntegra si l’autorització es produeix en el primer trimestre segons els imports derivats de l’aplicació dels tipus i les quotes vigents. No obstant això, si l’autorització s’atorga:

a) Entre l’1 d’abril i el 30 de juny, només s’abona el 75% de la quantia anual de la taxa, corresponent als tres darrers trimestres.,

b) Entre l’1 de juliol i el 30 de setembre, només s’abona el 50 % de la quantia anual de la taxa, corresponent als dos darrers trimestres.

c) Entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre, només s’abona el 25 % de la quantia anual de la taxa, corresponent al darrer trimestre.

No s’ha de practicar liquidació si la màquina substitueix, en el mateix període anual i dins el mateix àmbit territorial de les Illes Balears, una altra del mateix tipus i modalitat de joc i jugadors, que, a aquests efectes, hagi estat donada de baixa definitiva i estigui al corrent del pagament de la taxa fiscal. En tot cas, si la substitució de la màquina per una altra del mateix tipus i modalitat de joc només implica un increment del nombre de jugadors s’ha de liquidar la diferència de quota que resulti de l’increment de jugadors, i si només implica una disminució del nombre de jugadors no dóna lloc al dret a la devolució de la quota ingressada. Si la màquina en substitueix una altra del mateix tipus i diferent modalitat de joc s’ha de liquidar la diferència de quota entre ambdues modalitats, sense que doni lloc al dret a la devolució de la quota ingressada si la diferència és negativa. 

La taxa es merita cada vegada que se n’autoritza l’alta temporal corresponent: 
- En el cas de les màquines o les terminals tipus B d’un sol jugador que comptin amb l’autorització temporal prevista en la normativa administrativa en matèria de joc, per un període no superior a 6 mesos.
- Màquines de tipus B o C o terminals en prova, que comptin amb l’autorització temporal prevista en la normativa sectorial en matèria de joc, per un període  no superior a tres mesos.

Quotes fixes (amb efectes d1 de gener de 2023)

a) Màquines de tipus B ordinàries o recreatives amb premi programat, màquines de tipus B especials i màquines tipus B exclusives per a bingo:

1r. Quota anual: 3.640 euros.

2n. Quan es tracti de màquines en què puguin intervenir dos o més jugadors de manera simultània i sempre que el joc de cadascun sigui independent del que duguin a terme la resta de jugadors, són aplicables les quotes següents:

- Màquines de dos jugadors: una quota de 5.838 euros.
- Màquines de tres jugadors o més: una quota de 3.640 euros més un increment d’aquesta en un 25% per cada jugador autoritzat.

b) Màquines de tipus B exclusives de sales de joc:

La quota anual que s’ha de pagar per aquest tipus de màquines és la que resulti d’incrementar en un 10 % les quanties aplicables a les màquines de tipus B ordinàries, segons sigui procedent d’acord amb les seves característiques, d’acord amb la lletra a) anterior.

c) Màquines de tipus C o d’atzar:

1r. Quota anual: 5.193 euros.

2n. Quan es tracti de màquines en què puguin intervenir dos o més jugadors de manera simultània, i sempre que el joc de cada un sigui independent del que duu a terme la resta de jugadors, s’hi han d’aplicar les quotes següents:

- Màquines de dos jugadors: 10.387 euros.
- Màquines de tres o més jugadors:
10.387 euros, més el resultat de multiplicar la quantia de 5.193 euros pel nombre de jugadors i pel coeficient 0,123.

d) Màquines de tipus D o màquines grua

 La quota anual és de 150 euros.

 e) En el cas que el preu màxim autoritzat per partida en les màquines de tipus B o recreatives amb premi programat superi la quantia de 0,20 euros, la quota anual indicada a l’apartat a) s’ha d’incrementar en 20 euros per cada 0,01 euros en què el nou preu màxim autoritzat excedeixi de 0,20 euros.

 f) Màquines tipus B o terminals d’un sol jugador amb autorització temporal per un període no superior a sis mesos.

La quota anual reduïda fixa és de 2.200 euros. En tot cas, l’aplicació d’aquesta quota reduïda en lloc de la quota ordinària regulada en la lletra a) anterior exigeix el compliment de tots els requisits següents:

1r. Les màquines han d’estar donades d’alta un termini no superior a 6 mesos a l’any.

2n. El nombre de màquines o terminals a les quals se’ls pot aplicar aquesta tarifa no pot superar el 10 % del cens de màquines existents, per a cada subjecte passiu de l’impost, el dia 1 de gener de 2012.

3r. El subjecte passiu ha d’estar al corrent de les obligacions fiscals i dels deutes de dret públic sobre el joc.

Així mateix, són aplicables a aquesta quota reduïda l’increment percentual en relació amb les màquines de tipus B exclusives de sales de joc.

g) Les màquines de tipus B o C o terminals en prova, que comptin amb l’autorització temporal prevista en la normativa sectorial en matèria de joc, per un període  no superior a tres mesos: La que resulti d’aplicar a la quota anual prevista  a les lletres a), b), c) i e) una bonificació del 73%. 

Pagament

En el cas de màquines o aparells automàtics aptes per a la realització del joc, l’ingrés de la taxa s’ha de fer en pagaments fraccionats trimestrals iguals  que s'efectuaran entre els dies 1 i 20 dels mesos de març, juny, setembre i desembre.

Això no obstant, en el primer any d’autorització, el pagament del trimestre corrent  s’ha de fer en el moment de l’autorització en el terminis que estableix l’article 62 de la Llei general tributària des de la notificació de la liquidació, i els trimestres restants s’han d’abonar de la manera que estableix el primer paràgraf. Aquestes normes també s’han d’aplicar a la taxa fiscal corresponent a les màquines tipus B o terminals amb autorització temporal per un període no superior a sis mesos a les quals  no s’apliqui la quota reduïda.

Tractant-se de màquines tipus B o terminals d’un sol jugador amb autorització temporal per un període no superior a sis mesos a les quals s’apliqui la quota reduïda, la taxa s’ha d’autoliquidar i ingressar, per l’import corresponent a la totalitat de la quota anual, en el termini màxim d’un mes comptador des de l’autorització corresponent. 

En tot cas, el pagament de les liquidacions trimestrals de la taxa fiscal sobre el joc de les màquines de tipus B o recreatives amb premi i de tipus C o d’atzar no pot ser objecte d’ajornament o d’un altre fraccionament. D’acord amb això, totes les sol·licituds d’ajornament o fraccionament s’han d’inadmetre a tràmit, i la presentació no impedeix l’inici del període executiu i l’exigibilitat de les liquidacions pel procediment de constrenyiment, amb els recàrrecs i els interessos exigibles legalment.

Els subjectes passius amb una xifra anual de negocis neta que, deduïda dels comptes aprovats corresponents a l’últim exercici comptable tancat , superi l ’import d’1.000.000 d’euros, hauran de realitzar el pagament de la taxa fiscal per via telemàtica.  Així mateix, els subjectes passius que no estiguin obligats al pagament telemàtic de la taxa fiscal, estaran obligats a aquest pagament en el cas que superin l’esmentada xifra anual de negocis en un exercici comptable, amb efectes a partir de la primera liquidació o fracció d’aquesta corresponent  a l’any natural immediatament següent al de l’aprovació dels comptes de l’esmentat exercici.

Això no obstant, els  subjectes  passius  que  estiguin  obligats  al   pagament   telemàtic de l’esmentada  taxa, deixaran  d’estar  obligats  a  aquest  pagament  en  el cas que no assoleixin l’esmentada xifra anual de negocis en un exercici comptable, amb efectes a partir de la primera liquidació o fracció d’aquesta corresponent a l’any natural immediatament següent al de l’aprovació dels comptes de l’esmentat exercici.

Jocs mitjançant serveis telecomunicació sobretarificats o tarifació addicional concursos mitjans telecomunicació  

En els jocs i els concursos difosos mitjançant ràdio o televisió i en el que la participació es faci, totalment o en part, mitjançant de telecomunicació sobretarificats o amb tarifació addicional, constitueix la base imposable pel valor dels premis oferts, incloent-hi també la suma de totes les despeses necessàries per a l’organització i la realització del joc i per a la posada a disposició del premi, més el imports percebuts corresponents a la sobretarificació de la participació en el joc, exclòs l’impost indirecte sobre el valor afegit o qualsevol altre impost indirecte que gravi les operacions efectuades.

El tipus tributari en els jocs gravats en què es participi, totalment o en part, mitjançant serveis de telecomunicació sobretarificats o amb tarifació addicional: 12%

Declaració Liquidació: model 042.

Terminis de presentació i pagament model 042: la taxa s’ha d’autoliquidar i ingressar trimestralment al llarg dels vint primeres dies dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener, pel que fa als fets imposables produïts en el trimestre natural anterior.

Jocs mitjançant concursos desenvolupats en mitjans de comunicació  

La base imposable és constituïda pels ingressos bruts, definits com l’import total de les quanties que es dediquin a la participació en el joc més qualsevol ingrés que es pugui obtenir, directament , derivat de l’organització.   

El tipus de gravamen del joc mitjançant concursos desenvolupats en mitjans de comunicació:20% 

Declaració Liquidació: model 042

Terminis de presentació i pagament model 042: la taxa s’ha d’autoliquidar i d’ingressar trimestralment al llarg dels vint primeres dies dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener, pel que fa als fets imposables produïts en el trimestre natural anterior.

Taxa Fiscal sobre Rifes, Tómboles, Apostes i Combinacions Aleatòries

El fet imposable és l'autorització, celebració o organització de rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries, sigui quin sigui el mig manual, tècnic, telemàtic interactiu a través de què es realitzin.

El subjecte passiu és en les rifes i tómboles, l'organitzador; en les apostes, les empreses les activitats de les quals inclouen la celebració d'apostes; en les combinacions aleatòries, les empreses que desenvolupin combinacions aleatòries amb fins publicitaris. 

Estan exemptes del pagament de la taxa  les entitats que duguin a terme rifes i tómboles, sempre que compleixin els requisits següents:

a) Que desenvolupin les seves funcions principalment en les Illes Balears.

b) Que, en el cas d’associacions,  estiguin inscrites en el Registre dAssociacions competent de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

c) Que es tracti d’entitats sense finalitat de lucre i que els càrrecs de patrons o representants socials no estiguin retribuïts. Així mateix, no poden percebre cap retribució aquelles persones que intervinguin en l'organització del joc.

d) Que el premi del joc organitzat no superi al valor de 2.000 euros.

e) Que limport total dels bitllets oferts no superi la quantia de 15.000 euros.

f) Que es justifiqui el destí dels fons a finalitats de caràcter social.

Aquestes entitats només poden beneficiar-se de lexempció per a un màxim de quatre rifes o tómboles a lany,  i la durada no pot excedir de tres mesos.

Les combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries o promocionals , prèviament a l’inici de la publicitat o promoció, han de comunicar a l’ATIB, la voluntat de dur-la a terme. A l’escrit de comunicació han de constar les bases de la promoció: caràcter gratuït de la participació, dates inici i finalització promoció, data i modalitat  sorteig, forma lliurament butlletes, àmbit territorial promoció, valor dels premis oferts, el  detall de la publicitat a realitzar,... i adjuntar les factures acreditatives del valor dels premis oferts i  un model del document o butlleta de participació.

Si els premis són viatges s’ha d’indicar, tant a les bases  de la promoció com a les factures, els serveis que comprenen aquests viatges.

Si els premis són vehicles  s’ha d’indicar a les bases de la promoció si aquests es lliuraran matriculats o sense matricular. En la corresponent factura s’inclourà, si s’escau,  l’import de tal  matriculació.      

Meritació

La taxa es merita quan es concedeix l’autorització corresponent. Si no hi ha autorització , es merita quan s’organitzin o s’iniciïn, sens perjudici de les responsabilitats d’altre ordre que sigui procedents. 

Base imposable:

Amb caràcter general  constitueix la base imposable l’import total de les quanties que el jugadors dediquen a la seva participació en el jocs. S’estableixen les regles especials següents:

1.  En les rifes i les tómboles,  l’import total de les butlletes o bitllets oferts.

  2. En les combinacions aleatòries, el valor dels premis oferts. S’entén per valor dels premis el  valor de mercat dels premis, incloent-hi també la suma de totes les despeses necessàries per  a la posada a disposició del premi. 

  3.  En les apostes, la diferència entre l’import total de les quanties que els jugadors dediquen a la seva participació en els jocs i l’import dels premis que obtenen els jugadors per raó d’aquesta participació.

Quan la participació en qualsevol dels jocs gravats per aquest tribut es dugui a terme, totalment o en part, mitjançant serveis de telecomunicació sobre tarifats o amb tarifació addicional, constitueix la base imposable el valor dels premis oferts, incloent-hi també la suma de totes les despeses necessàries per a l’organització i la realització del joc i per a la posada a disposició del premi, més els imports percebuts corresponents a la sobretarificació de la participació en el joc, exclòs l’impost indirecte sobre el valor afegit o qualsevol altre impost indirecte que gravi les operacions realitzades.

Tipus tributari:

Rifes i tómboles: Amb caràcter general 15%. En les declarades d’utilitat pública o benèfica el tipus és del 7%.

En les tómboles de durada inferior a quinze dies organitzades amb motiu de mercats, fires o festes d’àmbit local, i sempre que el seus premis no excedeixin d’un valor total de 3.000 euros, el subjecte passiu pot optar entre satisfer la taxa d’acord amb els tipus assenyalat anteriorment o bé a raó de 200 euros per cada dia de durada en poblacions de més de 50.000 habitants, de 130 euros per cada dia de durada en poblacions entre 15.000 i 50.000 habitants i de 60 euros per cada dia de durada en poblacions inferiors a 15.000 habitants.

Apostes:

a)   Amb caràcter general: 11%

b)   En totes les apostes dels operadors que ofereixin jocs d’apostes sobre esdeveniments esportius autòctons de les Illes Balears als quals es refereix l’article 24 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears: 10%

Combinacions aleatòries: 10%

Declaració liquidació: model 042: Rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries

Terminis de presentació i pagament:

Model 042:  la taxa s’ha d’autoliquidar i ingressar trimestralment al llarg dels vint primeres dies dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener, pel que fa als fets imposables produïts en el trimestre natural anterior.