Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Inici del període voluntari de pagament de determinats tributs de l’Ajuntament de Marratxí (exercici 2017)


El dia 15 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament dels següents tributs de l’Ajuntament de Marratxí: l’impost sobre béns immobles; l’impost sobre activitats econòmiques; l’impost sobre vehicles de tracció mecànica; la taxa per la utilització privativa o aprofitament del domini públic per a entrades de vehicles a través de les voravies i reserves de la via pública per a aparcament i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe; la taxa per la prestació del servei de clavegueram; la taxa per la recollida, el transport, la transferència i l’eliminació de residus urbans o municipals; la taxa de cementiri municipal, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris, i altres taxes i preus públics de cobrament periòdic corresponents a l’exercici 2016. El termini de pagament finalitza el  l1 de desembre de 2017.

Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos de demora i de les costes que es produeixin.

LLOCS I FORMES DE PAGAMENT
(amb l’avís de pagament):


a) Per Internet, mitjançant el servei de banca electrònica de les entitats col·laboradores en el pagament telemàtic (actualment són: Caixabank
La Caixa, Banco Mare Nostrum Sa Nostra, Banca March i BBVA) o amb targeta de crèdit o de dèbit, amb independència de l’entitat que l’emeti [Accediu al pagament telemàtic].

b) A qualsevol oficina de les entitats de crèdit que tenguin la condició de col·laboradores, que actualment són: Caixabank (“La Caixa”); Banco Mare Nostrum (“Sa Nostra”); Banca March; BBVA; Banco de Santander; Bankia; Banesto; Banco Popular; Targobank; Banco Pastor; Banco de Sabadell; Colonya, Caixa de Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja i Deutsche Bank
.

c) En els caixers automàtics de “La Caixa”,
Banco Mare Nostrum (“Sa Nostra”) i BBVA.

SI NO HEU REBUT L'AVIS DE PAGAMENT, us recomanam que, per evitar recàrrecs executius, no deixeu transcórrer el termini voluntari de pagament, i pagueu el rebut corresponent en aquest termini. Podeu obtenir lavís de pagament per qualsevol de les formes següents:

a) Per Internet, a
mb l’avís de pagament de l’exercici anterior (consultar: Obtenció d’avís de pagament amb avís d’exercici anterior) i, si teniu un certificat digital reconegut per l’ATIB, també podeu fer la consulta i, si escau, pagar, a través de la Carpeta fiscal.

b) A qualsevol de les oficines de recaptació de tributs locals de l’ATIB (vegeu oficines de recaptació), en horari de dilluns a dijous laborables de les 8.15 a les 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres laborables, de 8.15 a 14.30 hores. Es recomana que
sol·liciteu cita prèvia (pitjau aquí).

REBUTS DOMICILIATS: Els rebuts domiciliats en una entitat bancària seran remesos a les respectives entitats perquè siguin carregats en els comptes dels contribuents.

Es recomana que domicilieu el pagament dels vostres rebuts (més informació: Domiciliació de pagament de tributs locals de cobrament periòdic per rebut).