Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) ofereix aquest Portal de transparència d’acord amb el que estableix la Llei de transparència,accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2013, de 9 de desembre).

Pretenem així, facilitar l’exercici del dret d’accés a la informació pública i oferir, d’una manera sistemàtica i senzilla, la informació rellevant sobre la organització de l’ATIB i les dades més importants de la seva activitat.

De manera específica i en aplicació del principi de transparència dels càrrecs públics i del Codi ètic del Govern de les Illes Balears, es pot consultar determinada informació en relació a la Directora de l’ATIB i de la seva activitat, la qual, en tot cas, es regeix pels principis d’eficàcia, imparcialitat, austeritat i responsabilitat.


Informació institucional, organitzativa i de planificació


Director o Directora de l’ATIB


Qualitat i cartes ciutadanes


Informació econòmica, pressupostària i estadística

Informes activitat


Dret d’acces a la informació pública


La ciutadania té dret a accedir als continguts o documents en poder de l’administració i que han estat elaborats o adquirits en l’exercici de les seves funcions.

Aquest dret d’accés es podrà limitar en el supòsits dels articles 14 i 15 de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern que, entre d’altres, inclouen els de  protecció de dades de caràcter personal i de política econòmica i monetària.

Per poder exercir aquest dret respecte de les dades de l’Administració de les Illes Balears podeu consultar el següent enllaç.


Altra informació rellevant

Informació del període mitjà de pagament a proveïdors

D’acord amb allò que preveu el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, també es poden les dades corresponents al període mitjà de pagament a proveïdors per part de l’ATIB, si pitjau en l'enllaç corresponent: