Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Programes de valoració


Per mitjà de les següents aplicacions podeu calcular el valor real de determinats bens que són objecte de tributació, als efectes de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l'impost sobre successions i donacions.

Valoració d'immobles

L'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), de conformitat amb el que preveu l'article 90 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, ha d'informar, a sol·licitud de la persona interessada i a efectes dels tributs la gestió dels quals són de la seva atribució, sobre el valor dels béns immobles que, situats en territori de la seva competència, han de ser objecte d'adquisició o de transmissió.

Aquesta informació no impedeix la comprovació administrativa posterior, però si el contribuent segueix els criteris manifestats per l'ATIB, no incorre en cap tipus de responsabilitat.

Aquest programa té per objecte determinar un valor de referència per a béns immobles rústics i urbans, d'acord amb els criteris de selecció i comprovació del valor real a efectes de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i de l'impost sobre successions i donacions, utilitzats pel Servei de Valoracions de l'ATIB que preveu la Instrucció 1/2017, de 9 de maig, de la directora de l'Agència Tributària de les Illes Balears [correcció d'errades].

Si desitjau sol·licitar una proposta de valoració al Servei de Valoracions de l'ATIB, podeu descarregar-vos l'imprés corresponent (format pdf) i registrar-lo a qualsevol oficina de l'ATIB (informació oficines).

Entrar a valoració d'immobles

Valoració de llocs d'amarratge

Aquest programa té per objecte determinar un valor de referència dels llocs d'amarratge de ports esportius situats en territori de les Illes Balears, d'acord amb els criteris de selecció i comprovació del valor real a efectes de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i de l'impost sobre successions i donacions, utilitzats pel Servei de Valoracions de l'ATIB, que preveu la Instrucció 1/2017, de 9 de maig, de la directora de l'Agència Tributària de les Illes Balears [correcció d'errades].

Entrar a valoració d'amarratges

Valoració de vehicles i de béns nàutics

L'article 57 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, estableix com un dels procediments per comprovar valors el dels preus mitjans al mercat, que s'ha considerat com el més idoni per verificar valors dels mitjans de transport privats. S'ha aprovat per a cada exercici una ordre del Ministeri d'Hisenda en què es recullen els preus mitans de venda de vehicles de motor (per exemple, automòbils) i de béns nàutics (per exemple, embarcacions) aplicables en la gestió de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, l'impost sobre successions i donacions i l'impost especial sobre determinats mitjans de transport. Per a l'exercici 2017, podeu consultar l'Ordre HFP/1895/2016, de 14 de desembre (veure correcció errades).

Si voleu sol·licitar una proposta de valoració d'un vehicle, podeu descarregar-vos el següent l'imprés (format pdf) i registrar-lo a qualsevol oficina de l'ATIB (informació oficines): Sol·licitud d’informació sobre el valor de vehicle.

Entrar a valoració de vehicles i béns nàutics

Gestions i pagament per via telemàtica